En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Större möjligheter för samverkan mellan kommuner (KU30)

Kommuner och landsting ska få möjlighet att komma överens med andra kommuner eller landsting om att de ska utföra vissa uppgifter åt dem. Det kallas för avtalssamverkan.

I dag kan kommuner och landsting samarbeta genom att bland annat utse en gemensam nämnd. Men det kan vara en tidskrävande process med mycket administration. Ett syfte med regeringens förslag är att det ska bli enklare för kommunerna och landstingen att samarbeta.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-14
Trycklov: 2018-05-16
Reservationer 1
bet 2017/18:KU30

Alla beredningar i utskottet

2018-05-03, 2018-04-19

Större möjligheter för samverkan mellan kommuner (KU30)

Kommuner och landsting ska få möjlighet att komma överens med andra kommuner eller landsting om att de ska utföra vissa uppgifter åt dem. Det kallas för avtalssamverkan.

I dag kan kommuner och landsting samarbeta genom att bland annat utse en gemensam nämnd. Men det kan vara en tidskrävande process med mycket administration. Ett syfte med regeringens förslag är att det ska bli enklare för kommunerna och landstingen att samarbeta.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 6 kap. 1 § andra stycket ska avslutas med en punkt,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
4. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
5. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
6. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),
7. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter med den ändringen att ordet "närmas" i ingressen ska bytas ut mot "närmast",
8. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med den ändringen att ordet "ikraft" ska bytas ut mot "i kraft",
9. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
10. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
11. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
12. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
13. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
14. lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
15. lag om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:151 punkterna 1-15.

2. Uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 184 111 0 54