En livsmedelsstrategi för Sverige

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Ja till mål för livsmedelsstrategi (MJU23)

Riksdagen godkände regeringens förslag om mål för en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet.

Med anledning av strategin riktade riksdagen sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen bör säkerställa generellt goda företagsvillkor för hela livsmedelskedjan. Nationella, mer långtgående regler, ska alltid vara väl motiverade och prövas noga.
 • Berörda myndigheter bör få främjandeuppdrag som förtydligar att de inte bara ska kontrollera att regler följs utan att de även ska göra det lättare för och stötta företagen i livsmedelskedjan.
 • Regeringen bör säkerställa att godkännandeprocesserna för växtskyddsmedel är effektiva och förutsägbara.
 • Reglerna för distribution och försäljning av viltkött bör förenklas.
 • Regeringen bör göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val.
 • Livsmedelsexporten bör underlättas och främjas.
 • Svensk livsmedelsproduktion bör styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår vidare med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 1, 2016/17:3616 yrkande 1, 2016/17:3618 yrkande 1 och 2016/17:3620 yrkande 1 i denna del ett tillkännagivande om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela Sverige. Med bifall till motionerna 2016/17:2010 yrkande 4, 2016/17:3615 yrkande 3, 2016/17:3616 yrkande 3, 2016/17:3618 yrkande 3 och 2016/17:3620 yrkande 3 föreslår utskottet ett tillkännagivande om ett främjandeuppdrag till myndigheter som arbetar med företag i livsmedelskedjan. Utskottet föreslår även med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 2, 2016/17:3616 yrkande 2, 2016/17:3618 yrkande 2 och 2016/17:3620 yrkande 2 ett tillkännagivande om att ha effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser för växtskyddsmedel samt med bifall till motionerna 2016/17:2445 yrkande 21 och 2016/17:3618 yrkande 49 ett tillkännagivande om att förenkla regler för distribution och försäljning av viltkött. Med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 5, 2016/17:3616 yrkande 5, 2016/17:3618 yrkande 5 och 2016/17:3620 yrkande 5 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val. Vidare föreslår utskottet med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 6, 2016/17:3616 yrkande 7, 2016/17:3618 yrkande 6 och 2016/17:3620 yrkande 6 ett tillkännagivande om att underlätta och främja livsmedelsexport. Slutligen föreslår utskottet med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 4, 2016/17:3616 yrkande 4, 2016/17:3618 yrkande 4 och 2016/17:3620 yrkande 4 ett tillkännagivande om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion kopplade till specifika produktionsformer. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

78 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-12
Reservationer 118
Betänkande 2016/17:MJU23

Alla beredningar i utskottet

2017-05-11, 2017-05-09

Ja till mål för livsmedelsstrategi (MJU23)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Med anledning av strategin föreslår utskottet även att riksdagen riktar sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen bör säkerställa generellt goda företagsvillkor för hela livsmedelskedjan. Nationella, mer långtgående regler, ska alltid vara väl motiverade och prövas noga.
 • Berörda myndigheter bör få främjandeuppdrag som förtydligar att de inte bara ska kontrollera att regler följs utan att de även ska göra det lättare för och stötta företagen i livsmedelskedjan.
 • Regeringen bör säkerställa att godkännandeprocesserna för växtskyddsmedel är effektiva och förutsägbara.
 • Reglerna för distribution och försäljning av viltkött bör förenklas.
 • Regeringen bör göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val.
 • Livsmedelsexporten bör underlättas och främjas.
 • Svensk livsmedelsproduktion bör styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
66 förslagspunkter, 57 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En livsmedelsstrategi för Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
1. övergripande mål för livsmedelsstrategin,
2. mål för det strategiska området Regler och villkor,
3. mål för det strategiska området Konsument och marknad,
4. mål för det strategiska området Kunskap och innovation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:104 punkterna 1-4 och avslår motion

2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 6.

2. Strategins framtagande och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 23,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2016/17:2715 av Erik Bengtzboe och Hans Rothenberg (båda M),

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 7, 8 och 29 samt

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

3. Konkurrenskraftiga regler och villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

Reservation 5 (S, MP, V)

4. En konkurrenskraftig livsmedelskedja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19,

2016/17:1190 av Solveig Zander (C),

2016/17:2008 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 22,

2016/17:2078 av Edward Riedl (M),

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:2936 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2016/17:3075 av Daniel Bäckström (C),

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD) yrkande 1,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 22 och 81 samt

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

5. Genomförandet av EU-lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 10 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 1 41 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 180 140 0 29


6. Skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 23,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 11,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 11 och 12 samt

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (L)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 76 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 1
Totalt 147 44 129 29


7. Förenkla för företagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 11,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 18,

2016/17:2936 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 15 och 19,

2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD) yrkande 2,

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 10 och 17.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (KD)

8. Konkurrenskraft - en uppgift för myndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett främjandeuppdrag till myndigheter som arbetar med företag i livsmedelskedjan och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 20 (S, MP, V)

9. Jordförvärvslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 24 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 21 (SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 76 0 0 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 239 80 0 30


10. Generations- och ägarskiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 4,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 17 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)

11. Myndigheternas kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 20,

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 5,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 14, 16 och 17 samt

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 30 och 35.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)

12. Matsvinn och återvinning av matavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 14 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 53, 54 och 57.

Reservation 27 (C)
Reservation 28 (L)

13. Bästföredatum och temperaturkrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 55.

Reservation 29 (M, C)
Reservation 30 (SD)

14. Hållbar produktion och produktionsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 43, 46 och 50.

Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)

15. Vegetabilieproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 30 och 31 samt

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 48.

Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (C)

16. Växtförädling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 6,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 25 och 26,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (C, L)
Reservation 37 (KD)

17. Effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ha effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser för växtskyddsmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 38 (S, MP, V)

18. Ömsesidigt erkännande av växtskyddsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 39 (M, SD, C)

19. Utformningen av djurskyddslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9 i denna del,

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 40 (M, SD)
Reservation 41 (C)

20. Det nationella djurskyddsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:1590 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 10 och 12 samt

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 39 och 42.

Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (C)

21. Djurskyddsarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 20.1 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 40.

Reservation 44 (C)

22. Fiske och vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 13 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 52.

Reservation 45 (SD)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (L)
Reservation 48 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 0 42 5
MP 23 0 0 2
C 0 1 20 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 2 1
Totalt 223 18 79 29


23. Förenklade regler för viltkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att förenkla regler för distribution och försäljning av viltkött och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 21 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 49.

24. Efterfrågan på viltkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 20 och

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 49 (M, SD)

25. Hantering av viltprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:537 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:596 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S),

2016/17:1983 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 22,

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (KD)

26. Hållbara och medvetna val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att göra det lättare för konsumenter att göra hållbara och medvetna val och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5.

27. Handlingsplan för folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 66.

Reservation 53 (C, L)

28. Ursprungsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:448 av Saila Quicklund (M) yrkande 1,

2016/17:1353 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19,

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 3 och 11 i denna del,

2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3471 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 54 (SD)
Reservation 55 (C)
Reservation 56 (L)
Reservation 57 (KD)

29. Svenska mervärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11 i denna del och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 58 (SD)
Reservation 59 (C)

30. Offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 22,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 59, 61 och 62 samt

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 60 (M)
Reservation 61 (SD)
Reservation 62 (C)
Reservation 63 (L)
Reservation 64 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 61 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 76 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 1
Totalt 147 44 129 29


31. Offentliga måltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 60 och 64.

32. Livsmedelsindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 65 (C)

33. Främja livsmedelsexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att underlätta och främja livsmedelsexport och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 7,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 66 (S, MP, V)

34. Livsmedelsattachéer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 74.

Reservation 67 (M, C, KD)

35. Övriga exportfrämjande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 7 och 8 samt

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 71-73 och 75-77.

Reservation 68 (C)

36. Besöksnäringen och måltidsupplevelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 24 och 78.

Reservation 69 (C)

37. Mål för ekologisk produktion och konsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion kopplade till specifika produktionsformer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 70 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 70 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 103 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 1 22 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 175 145 0 29


38. Svensk livsmedelsproduktion och konsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:517 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:686 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:2122 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 71 (M)

39. Forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 5 och 6,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 11 och 16 samt

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 80, 82, 83 och 85.

Reservation 72 (SD)
Reservation 73 (C)

40. Kompetensutveckling och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1176 av Solveig Zander (C),

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 14,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 25, 63, 84 och 86.

Reservation 74 (M)
Reservation 75 (SD)
Reservation 76 (C)

41. Jordbrukets och livsmedelskonsumtionens miljö- och klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1645 av Kent Härstedt (S),

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkandena 9 och 12 samt

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 58.

Reservation 77 (C)
Reservation 78 (V)
Reservation 79 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 78 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 0 21 1
V 0 20 0 1
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 262 20 38 29


42. Klassificering av jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2006 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 7,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 23,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 21 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 80 (SD, KD)
Reservation 81 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 80 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 240 59 21 29


43. Anmälan och tillstånd för animalieproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 25,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 10-12 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 82 (SD)
Reservation 83 (KD)

44. Övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 41 och

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 84 (C)
Reservation 85 (KD)

45. Miljöersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 14 och 15,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9 i denna del och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 37 och 38.

Reservation 86 (M, C)

46. Vattenfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1111 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 9,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 29,

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 14, 33 och 44.

Reservation 87 (SD)
Reservation 88 (C)

47. Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 8 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 89 (C, L)

48. Generationsmålet och miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 16 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 90 (C)

49. Biodrivmedel och biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 47, 51 och 56.

Reservation 91 (C)

50. Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 79.

Reservation 92 (M, SD, C)

51. Gårdsförsäljning av övriga livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:134 av Jan Ericson (M) yrkande 1 och

2016/17:842 av Magnus Persson (SD).

Reservation 93 (SD)

52. Livsmedelsförsörjning och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 67-69.

Reservation 94 (SD)
Reservation 95 (C)
Reservation 96 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 95 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 0 42 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 1 0 14 1
- 0 0 2 1
Totalt 241 21 58 29


53. Förprövning av djurstallar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 24,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 97 (M, C, KD)
Reservation 98 (SD)

54. Bygglov för lantbruksfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 99 (C)

55. Utformningen av EU:s jordbrukspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 10,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 9 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 100 (C)
Reservation 101 (KD)

56. Jordbruksstöd till aktiva lantbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 102 (SD)

57. Utbetalning av EU-ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 22 och

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 103 (M, SD, C, KD)

58. Kostnadsersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 19.

Reservation 104 (KD)

59. Äganderätt och egendomsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 3.1 och 11.2,

2016/17:2888 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 105 (M, SD)
Reservation 106 (C)

60. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkande 4,

2016/17:1886 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:2621 av Daniel Bäckström (C),

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 8 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 107 (KD)

61. Rovdjursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 108 (SD, C)
Reservation 109 (KD)

62. Strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 9 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 110 (SD)
Reservation 111 (C)

63. Biodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 112 (KD)

64. Vissa landsbygdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2418 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD),

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 12,

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 18 och

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 70.

Reservation 113 (SD)
Reservation 114 (C)
Reservation 115 (KD)

65. Livsmedel och livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24,

2016/17:2067 av Edward Riedl (M),

2016/17:2556 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD),

2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) yrkande 6,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 20,

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 65 och

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 116 (M)
Reservation 117 (C)
Reservation 118 (KD)

66. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.