En mer heltäckande terrorismlagstiftning

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Terrorismlagstiftningen utvidgas (JuU35)

Nästan alla straffbestämmelser i de tre lagarna om terrorism utvidgas. Det innebär bland annat att:

  • Grovt dataintrång ska under vissa förutsättningar kunna räknas som terroristbrott.
  • Självstudier inom exempelvis vapen- och sprängämnestekniker ska bli straffbart.
  • Terrorismresor till det land en person är medborgare i ska bli straffbara, med undantag för svenska medborgare som reser till Sverige.
  • Svenska domstolar ska i fler fall kunna döma över terrorismrelaterade brott som begåtts utomlands.

Syftet med ändringarna är i huvudsak att genomföra ett direktiv från EU om bekämpande av terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 43
Betänkande 2017/18:JuU35

Terrorismlagstiftningen utvidgas (JuU35)

Nästan alla straffbestämmelser i de tre lagarna om terrorism utvidgas. Det innebär bland annat att:

  • Grovt dataintrång ska under vissa förutsättningar kunna räknas som terroristbrott.
  • Självstudier inom exempelvis vapen- och sprängämnestekniker ska bli straffbart.
  • Terrorismresor till det land en person är medborgare i ska bli straffbara, med undantag för svenska medborgare som reser till Sverige.
  • Svenska domstolar ska i fler fall kunna döma över terrorismrelaterade brott som begåtts utomlands.

Syftet med ändringarna är i huvudsak att genomföra ett direktiv från EU om bekämpande av terrorism. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-12
Debatt i kammaren: 2018-06-13
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
42 förslagspunkter, 37 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En mer heltäckande terrorismlagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
3. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
4. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
5. lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,
6. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
7. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
8. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
9. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
10. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
11. lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
b) godkänner Europarådets tilläggsprotokoll den 22 oktober 2015 till konventionen om förebyggande av terrorism.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:174 punkterna 1-12 och avslår motion

2017/18:4083 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 292 20 0 37


2. Signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.2,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 17 och

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 9.

Reservation 2 (M, SD, -)

3. Tvångsmedel och teknisk utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4124 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M)

4. Översyn av Säkerhetspolisens behov av effektiva verktyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4124 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M)

5. Preventiva tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4124 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)

6. Datalagring och överlämning av trafikuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4124 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M)

7. Lagföring av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 7 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 2 73 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 202 90 20 37


8. Preventivlagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 8 (M)

9. Statens ansvar för att motverka radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 9 (KD)

10. Omhändertagande av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 7,

2017/18:2039 av Markus Wiechel (SD) och

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 8.

Reservation 10 (SD, -)

11. Utvidgade straffbestämmelser avseende rekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 11 (L)

12. Olovlig kårverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 12 (L)

13. Paramilitär träning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 13 (KD)

14. Översyn av bestämmelsen om landsförräderi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 14 (KD)

15. Förbjud terroristorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2301 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

16. Skärpta straff för terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 29,

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 6 och

2017/18:4124 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD, -)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 0 0 36 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 0 0 17 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 159 75 78 37


17. Kriminalisering av samröre med en terroristorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 46, 47 och 50,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 24,

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (C, L, KD)
Reservation 20 (SD, -)

18. Propaganda för terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5 och

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.

Reservation 21 (SD, -)

19. Rättfärdigande av terrorhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.

Reservation 22 (SD, -)

20. Propagandaspridning på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 23 (M)

21. Översyn av uppviglingslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 53.

Reservation 24 (C)

22. Hatpredikanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2406 av Boriana Åberg (M).

23. Resor till medborgarskapsland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 6.

24. Förberedelse till terrorismresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 25 (L)

25. Finansiering av terrorism och extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 16 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 75 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 224 13 75 37


26. Bred samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 28 (M)

27. Kontroller för att hindra finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 29 (M)

28. Möjligheten att utreda terroristbrott som begåtts utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 30 (M)

29. Samordningsuppdrag till Säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 31 (M)

30. Identifiering av potentiella terrorister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 32 (M)

31. Register över individer som sympatiserar med terrororganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 33 (SD, -)

32. Migrationsverkets asylsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 10.

Reservation 34 (SD, -)

33. Hjälp till polisen av Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 35 (KD)

34. Internationell samverkan mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 9-11.

35. Europols roll i det europeiska samarbetet mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 36 (L)

36. Ökad samverkan inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 54 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 37 (M, C)

37. Fördjupat samarbetet inom Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 12.

Reservation 38 (SD, -)

38. Gränsskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 13.

Reservation 39 (SD, -)

39. Helhetsperspektiv för Sveriges internationella arbete mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 40 (M)

40. Löpande rapporteringsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2.

Reservation 41 (SD, -)

41. Återtagande av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 7.

Reservation 42 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 36 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 251 41 20 37


42. Avtal med andra länder om utvisade personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4114 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 11.

Reservation 43 (SD, -)