En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2018

Beslut

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har nu lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som innebär att den ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen. Lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

Riksdagen tycker att förslaget är bra, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanar riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanar också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Därutöver tycker riksdagen att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande när det gäller sjukvårdens organisation. Därför uppmanar riksdagen regeringen att också tillsätta en parlamentarisk utredning för att klarlägga förutsättningarna för en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan staten och de nuvarande huvudmännen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen antar regeringens lagförslag samt gör en smärre redaktionell ändring. Utskottet föreslår vidare två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner. Regeringen bör även regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården. Därmed bifaller riksdagen tre motionsyrkanden varav ett delvis. Avslag på övriga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 6, dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-20
Reservationer 7
Betänkande 2017/18:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2018-01-25

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har nu lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som innebär att den ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen. Lagförslaget föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottet tycker att förslaget är bra, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Utskottet föreslår också att riksdagen uppmanar regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-07
Debatt i kammaren: 2018-03-08
4

Beslut

Beslut: 2018-03-08
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) med den ändringen att orden

"nationell högspecialiserad vård" i 2 kap. 7 § ska skrivas med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:40 och avslår motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. Reglering av högspecialiserad vård på regional nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 33 0 0 12
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 1 16 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 4
Totalt 274 16 0 59


3. Uppdrag om patientsäkerheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säker-ställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 1.

4. Uppföljning av beslutsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3.

5. Ytterligare ändringar i lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 33 0 12
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 0 0 17 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 4
Totalt 239 34 17 59


6. Parlamentarisk utredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 0 33 0 12
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 1 0 4
Totalt 137 153 0 59


7. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 33 0 12
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 4
Totalt 256 34 0 59


8. Vissa vårdområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:1696 av Jan Lindholm och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 13 och

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 7 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 32 0 0 13
MP 18 0 0 7
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 4
Totalt 217 71 0 61