En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Termen landsting ändras till region (KU3)

Alla landsting använder i dag termen region. Samtidigt används termen landsting i ett stort antal lagar. Regeringen tycker att den lagstadgade beteckningen och den som används i praktiken ska vara densamma. Dessutom ska större hänsyn tas till berörda parters synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Merparten av lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020. Eftersom en av ändringarna berör en grundlag, tryckfrihetsförordningen (TF), föreslås den ändringen börja gälla 1 januari 2023.

Enligt riksdagen finns det fortfarande betydande skillnader i hur man hämtar in och tar hänsyn till synpunkter vid ändringar i kommun- respektive regionindelningen. Riksdagen riktade därför också en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med förslag om bestämmelser för regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar dem för kommunindelningen när det gäller synpunkter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-12
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-14
Reservationer 1
bet 2019/20:KU3

Alla beredningar i utskottet

2019-11-12, 2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-15

Termen landsting ändras till region (KU3)

Alla landsting använder i dag termen region. Samtidigt används termen landsting i ett stort antal lagar. Regeringen tycker att den lagstadgade beteckningen och den som används i praktiken ska vara densamma. Dessutom ska större hänsyn tas till berörda parters synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Merparten av lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020. Eftersom en av ändringarna berör en grundlag, tryckfrihetsförordningen (TF), föreslås den ändringen börja gälla 1 januari 2023.

Enligt utskottet finns det fortfarande betydande skillnader i hur man hämtar in och tar hänsyn till synpunkter vid ändringar i kommun- respektive regionindelningen. Utskottet föreslår därför också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med förslag om bestämmelser för regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar dem för kommunindelningen när det gäller synpunkter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Att inhämta och beakta synpunkter vid ändringar i regionindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser om att inhämta och beakta synpunkter vid ändringar i regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar de bestämmelser som gäller vid ändringar i kommunindelningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2019/20:363 av Matheus Enholm m.fl. (SD).

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 90 0 10
M 63 0 0 7
SD 55 1 0 6
C 30 0 0 1
V 0 22 0 5
KD 16 0 0 6
L 16 0 0 3
MP 0 14 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 181 128 0 40


2. Grundlagsförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:162 punkt 3.

3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, 
2. lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 5 kap. 5 § första stycket andra meningen ska utgöra det andra stycket i paragrafen,  
3. lag om ändring i riksdagsordningen med den ändringen att uttrycket "13.6.2" ska bytas ut mot "Tilläggsbestämmelse 13.6.2",
4. lag om ändring i rättegångsbalken,
5. lag om ändring i föräldrabalken,
6. lag om ändring i brottsbalken,
7. lag om ändring i jordabalken, 
8. lag om ändring i utsökningsbalken,  
9. lag om ändring i miljöbalken,
10. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
11. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
12. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,
13. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
14. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
15. lag om ändring i väglagen (1971:948),
16. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
17. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719), 
18. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
19. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,
20. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
21. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
22. lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting,
23. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,
24. lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen,
25. lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,
26. lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen,
27. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) med den ändringen att 15 b § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 
28. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
29. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
30. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
31. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
32. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
33. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
34. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
35. lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar,
36. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
37. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
38. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
39. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
40. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) med den ändringen att orden "2 kap. 4 § och" i ingressen ska bytas ut mot "2 kap. 4 §,",
41. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
42. lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall med den ändringen att ingressen ska avslutas med en punkt,
43. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård med den ändringen att orden "Vårdplanen när" i 7 a § andra stycket sista meningen ska bytas ut mot "Vårdplanen är",
44. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
45. lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt,
46. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
47. lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap med den ändringen att 7 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,  
48. lag om ändring i sametingslagen (1992:1433),
49. lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman,
50. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
51. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
52. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,
53. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
54. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
55. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
56. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
57. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
58. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,
59. lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster,
60. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
61. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
62. lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,
63. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
64. lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer,
65. lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
66. lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst,
67. lag om ändring i ellagen (1997:857),
68. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
69. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,
70. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
71. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
72. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 
73. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
74. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
75. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),
76. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
77. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,
78. lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet,
79. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
80. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
81. lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning med den ändringen att 7 och 17 a §§ och ikraftträdandebestämmelsen ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 
82. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
83. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
84. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
85. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
86. lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
87. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,
88. lag om ändring i vallagen (2005:837) med den ändringen att uttrycket "Val till regionfullmäktige" i rubriken närmast före 4 kap. 5 § ska bytas ut mot "Val till regionfullmäktige",
89. lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,
90. lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med den ändringen att ordet "förhåll-anden" i 6 kap. 1 § första stycket första meningen ska bytas ut mot "förhållanden",
91. lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 
92. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
93. lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap,
94. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
95. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. med den ändringen att 7 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
96. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) med den ändringen att ordet "personupp-gifter" i 2 kap. 6 § första stycket sista meningen ska bytas ut mot "personuppgifter",
97. lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands,
98. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
99. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
100. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
101. lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan,
102. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
103. lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
104. lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden,
105. lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting,
106. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
107. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
108. lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar,
109. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
110. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
111. lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att 15 kap. 40 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,  
112. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),
113. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
114. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
115. lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden,
116. lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
117. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
118. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att rubriken "Kommuner och regioner" närmast efter 26 kap. 34 § ska sättas närmast före 34 §, 
119. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),
120. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),
121. lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ,
122. lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd,
123. lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
124. lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet,
125. lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801),
126. lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn,
127. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
128. lag om ändring i patientlagen (2014:821),
129. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
130. lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,
131. lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, 
132. lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,
133. lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården,
134. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 
135. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
136. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
137. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
138. lag om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
139. lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet,
140. lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
141. lag om ändring i museilagen (2017:563), 
142. lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor,
143. lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
144. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
145. lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900),
146. lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier,
147. lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
148. lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396),
149. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585),
150. lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
151. lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende,
152. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
153. lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar,
154. lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista,
155. lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355),
156. lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista, 
157. lag om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
158. lag om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument,
159. lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service,
160. lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
161. lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, 
b) antar utskottets förslag i bilaga 3 till
1. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
2. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
3. lag om ändring i skyddslagen (2010:305),
c) godtar det som utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. 
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2018/19:127 punkt 1.2 och 2018/19:162 punkterna 1, 2, 4-60, 62, 63, 65-83, 85-164, 165.1 och 166 samt bifaller delvis proposition 2018/19:162 punkterna 61, 64 och 84.