En ny radio- och tv-lag

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Ny radio- och tv-lag (KU25)

Den nuvarande radio- och tv-lagen ersätts av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010. Därmed genomför Sverige ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster. Här är några av nyheterna med den nya lagen: Förenklade och tydligare reklamregler för tv. Större valfrihet för tv-företagen i placeringen av reklamavbrott och sponsringsmeddelanden. Nya regler för beställ-tv för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för nya tjänsteleverantörer. Nytt regelsystem för kommersiell radio. Regler för digitala kommersiella radiosändningar införs. Tillstånd att sända analog kommersiell radio ska fördelas genom slutna anbudsförfaranden, och tillståndsperioderna ska vara åtta år. Nuvarande krav på att sändningarna ska innehålla eget material och program med lokal anknytning tas bort. Möjligheterna till sponsring utökas. Närradioorganisationerna får ökade möjligheter att sända material som inte har producerats för den egna verksamheten. De får också möjlighet att sända över större områden än en kommun.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2009/10:115, 2009/10:193 och 2009/10:95. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 3 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-06-01
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-03
Trycklov: 2010-06-03
Reservationer 10
bet 2009/10:KU25

Alla beredningar i utskottet

2010-06-01, 2010-05-27, 2010-05-18

Ny radio- och tv-lag (KU25)

Den nuvarande radio- och tv-lagen ersätts av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010. Därmed genomför Sverige ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster. Här är några av nyheterna med den nya lagen:

Förenklade och tydligare reklamregler för tv. Större valfrihet för tv-företagen i placeringen av reklamavbrott och sponsringsmeddelanden. Nya regler för beställ-tv för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för nya tjänsteleverantörer.

Nytt regelsystem för kommersiell radio. Regler för digitala kommersiella radiosändningar införs. Tillstånd att sända analog kommersiell radio ska fördelas genom slutna anbudsförfaranden, och tillståndsperioderna ska vara åtta år. Nuvarande krav på att sändningarna ska innehålla eget material och program med lokal anknytning tas bort. Möjligheterna till sponsring utökas. Närradioorganisationerna får ökade möjligheter att sända material som inte har producerats för den egna verksamheten. De får också möjlighet att sända över större områden än en kommun.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-14
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avvecklande av Granskningsnämnden för radio och tv, Radio- och tv-verket och Taltidningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avvecklande av myndigheterna Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:115 punkt 15 och avslår motion 2009/10:K13 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kostnader för organisatoriska förändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att anslagen 8:1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, 8:4 Radio- och TV-verket och 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV under utgiftsområde 1 Rikets styrelse under 2010 får disponeras för att genomföra föreslagna organisatoriska förändringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:115 punkt 16.

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens förslag till
a) radio- och tv-lag med de ändringarna
dels att i 8 kap. 13 § orden "7 kap. 3 § alkohollagen (2010:000)" ska ersättas av orden "4 kap. alkohollagen (1994:1738)",
dels att i 15 kap. 5 § orden "7 kap. 3 § alkohollagen (2010:000)" ska ersättas av orden "4 kap. alkohollagen (1994:1738)",
dels i 16 kap. 15 § andra stycket orden "7 kap. 3 § alkohollagen (2010:000)" ska ersättas av orden "4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738)",
dels att i punkt 7 övergångsbestämmelserna ska ordet "femte" ersättas av ordet "sjätte",
b) lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
c) lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
d) lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
e) lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område med de ändringarna
dels att ordet "område" i lagens rubrik och i ingressen ska ersättas av ordet "områden",
dels att 3 kap. 13 § ska innehålla ett andra stycke med följande lydelse: Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som föreskrivs i första stycket.,
f) lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
g) lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,
h) lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),
h) lag om ändring i tullagen (2000:1281),
i) lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
j) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen att i 3 kap. 10 § ska ordet "radiosändaren" ersättas av ordet "radiosändare", och
k) lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) med den ändringen att 2 § får den lydelse utskottet föreslår i bilaga 4 (förslag 2),
- dels utskottets förslag i bilaga 4 till
a) lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer (förslag 1),
b) lag om ändring i alkohollagen (1994:1738) (förslag 3).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:115 punkterna 1-12 och 13 i denna del och 2009/10:193 punkt 1 i denna del, bifaller delvis proposition 2009/10:115 punkt 14 och avslår motion 2009/10:K13 yrkande 11.

4. Ändring i marknadsföringslagen den 1 september 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 (förslag 4) till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2009/10:95 i denna del och 2009/10:115 punkt 13 i denna del.

5. Sponsring, reklam och produktplacering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 5.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Konsumenters valfrihet över kabel-tv-nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 8.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt159153037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Utökad vidaresändningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 9.

Reservation 4 (s, v, mp)

8. Tillståndsplikt för tv-sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 7.

Reservation 5 (s, v, mp)

9. Kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 3.

Reservation 6 (s, v, mp)

10. Slutet anbudsförfarande för analog radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 4.

Reservation 7 (s, v, mp)

11. Utökat frekvensutrymme på FM-bandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 6.

Reservation 8 (s, v, mp)

12. Närradio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 10.

Reservation 9 (s, v, mp)

13. Post- och telestyrelsens roll för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K13 yrkande 2.

Reservation 10 (s, v, mp)

14. Reklamfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K372, 2009/10:K389, 2009/10:K394, 2009/10:C440 yrkande 2 och 2009/10:So510 yrkande 6.

15. Vissa radio- och tv frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K313, 2009/10:K342 och 2009/10:K403.