En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter ändras (KU4)

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändringar i det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter.

Förslaget innehåller bland annat en ny lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter som ska ersätta den så kallade REA-lagen. Den nya lagen stämmer bättre överens med budgetlagen. De nya reglerna innebär också att riksdagens nämndmyndigheter ska redovisa sina kostnader i den verksamhetsredogörelse som de varje år lämnar till riksdagen. Dessutom förtydligas Riksdagsförvaltningens instruktion om förvaltningens rätt att ta ut avgifter för upplåtelser av lägenheter och lokaler i myndighetens fastigheter.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen punkten 4, i övrigt bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-10-25
Justering: 2016-11-08
Trycklov: 2016-11-08
bet 2016/17:KU4

Alla beredningar i utskottet

2016-10-25, 2016-10-13

Det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter ändras (KU4)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändringar i det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter.

Förslaget innehåller bland annat en ny lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter som ska ersätta den så kallade REA-lagen. Den nya lagen stämmer bättre överens med budgetlagen. De nya reglerna innebär också att riksdagens nämndmyndigheter ska redovisa sina kostnader i den verksamhetsredogörelse som de varje år lämnar till riksdagen. Dessutom förtydligas Riksdagsförvaltningens instruktion om förvaltningens rätt att ta ut avgifter för upplåtelser av lägenheter och lokaler i myndighetens fastigheter.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-15
Debatt i kammaren: 2016-11-16
4

Beslut

Beslut: 2016-11-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till

1. lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

2. lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

3. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

4. lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen med den ändringen att ingressen ska lyda "Härigenom föreskrivs att 4a, 5, 12 och 18 §§ lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse."

5. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

6. lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

7. lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

8. lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

9. lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

10. lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

11. lag om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Därmed bifaller riksdagen framställning 2015/16:RS5 punkterna 1-3 och 5-11 samt bifaller delvis framställning 2015/16:RS5 punkt 4.