En reformerad budgetlag

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

En ny budgetlag (KU14)

Den nya budgetlagen ersätter den nuvarande lagen om statsbudgeten. Den omfattar också den nuvarande lagen om statens upplåning och skuldförvaltning. Den nya lagen innehåller bland annat följande ändringar: Det införs en bestämmelse om att regeringen ska ha riksdagens godkännande för att få köpa aktier eller andelar i företag och för att få skjuta till kapital i företag. Regler om statlig utlåning införs. Det innebär att det ställs krav på att förväntade förluster ska vara finansierade. Det införs grundläggande bestämmelser om utformningen av årsredovisningen för staten som gäller innehåll, avgränsning och uppställningsformer. Regeringen ska ange under vilka år fleråriga ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, beräknas föra med sig utgifter. Regeringen får rätt att sälja fast egendom för högst 75 miljoner kronor. I dag är gränsen 50 miljoner kronor. Regleringen blir tydligare när det gäller bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter och undantagen från denna princip. Ramanslaget blir den enda anslagstypen. Den nya budgetlagen ska gälla från den 1 april 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen. Initiativ till anpassning av riksdagsordningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-02-10
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-02-21
Trycklov: 2011-02-21
Reservationer 1
bet 2010/11:KU14

Alla beredningar i utskottet

2011-02-10, 2011-02-03

En ny budgetlag (KU14)

Den nya budgetlagen ska enligt förslaget ersätta den nuvarande lagen om statsbudgeten. Den omfattar också den nuvarande lagen om statens upplåning och skuldförvaltning.

Förslaget till ny lag innehåller bland annat följande ändringar:

  • Det införs en bestämmelse om att regeringen ska ha riksdagens godkännande för att få köpa aktier eller andelar i företag och för att få skjuta till kapital i företag.
  • Regler om statlig utlåning införs. Det innebär att det ställs krav på att förväntade förluster ska vara finansierade.
  • Det införs grundläggande bestämmelser om utformningen av årsredovisningen för staten som gäller innehåll, avgränsning och uppställningsformer.
  • Regeringen ska ange under vilka år fleråriga ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, beräknas föra med sig utgifter.
  • Regeringen får rätt att sälja fast egendom för högst 75 miljoner kronor. I dag är gränsen 50 miljoner kronor.
  • Regleringen blir tydligare när det gäller bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter och undantagen från denna princip.
  • Ramanslaget blir den enda anslagstypen.
Den nya budgetlagen ska gälla från den 1 april 2011.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-03
4

Beslut

Beslut: 2011-03-03
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till budgetlag, såvitt avser 2 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. 2, 5 och 6 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 1 i denna del och avslår motion 2010/11:K1 yrkandena 1-6.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M960011
MP21004
FP21003
C16007
SD19001
V01702
KD16003
Totalt28417048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) budgetlag, i den mån den inte omfattas av vad utskottet föreslagit under 1, med de ändringarna
dels beträffande 2 kap. 3 § att orden "andra stycket" utgår,
dels beträffande 3 kap. 8 § att orden "om inte riksdagen för ett visst anslag har beslutat om en lägre anslagskredit" i första stycket utgår och att kommatecknet efter ordet anspråk ersätts med en punkt,
dels beträffande 3 kap. 10 § att orden "om inte riksdagen för ett visst anslag har beslutat annat" i första stycket utgår och att kommatecknet efter ordet "år" ersätts med en punkt,
b) lag om ändring i riksdagsordningen,
c) lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
d) lag om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder,
e) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
f) lag om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige,
g) lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkterna 1 i denna del och 2-7.

3. Bemyndigande att förvärva aktier i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva aktier och andelar som utgör en minoritetsandel i ett företag som ska verka för att främja ägarnas eller medlemmarnas gemensamma intressen, om engagemanget inte medför några ekonomiska åtaganden utöver utgiften för förvärvet och denna inte överstiger ett prisbasbelopp enligt 2  kap. 7 § socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 8.

4. Bemyndigande i fråga om återköpserbjudande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att avstå från att utnyttja ett återköpserbjudande som riktas till samtliga aktieägare från ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, där staten äger aktier även om detta kan innebära att statens kapital- eller röstandel ökar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 9.

5. Riktlinjer för specialdestination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för specialdestination av belastande avgifter (prop. avsnitt 6.2)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 10.

6. Utgifter för varor och tjänster för transfereringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att utgifter för anskaffning av varor och tjänster som används för transfereringar ska redovisas mot anslag på samma grund som förvaltningsutgifter, dvs. det budgetår som kostnaderna hänför sig till.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 11.

7. Anpassning av riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening riksdagsstyrelsen till känna vad utskottet anfört om en översyn av vissa begrepp i riksdagsordningen och en anpassning av dessa till regeringsformens begrepp.