En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Socialförsäkringsutskottets bet 2007/08:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2008

Beslut

Nya regler för sjukförsäkringen (SfU12)

Riksdagen sade ja till att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade klarar sitt vanliga arbete. Från och med dag 91 ska Försäkringskassan även ta ställning till om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Från och med dag 181 ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade kan försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska i regel endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas. Sjukersättning ska bara komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Enligt förslaget ska flertalet ändringar börja gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 91. Delvis bifall till proposition 136. Bifall till initiativ. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-08
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-05-26
Trycklov: 2008-05-26
Reservationer 4
bet 2007/08:SfU12

Alla beredningar i utskottet

2008-05-08, 2008-04-17

Nya regler för sjukförsäkringen (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas.

Under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade klarar sitt vanliga arbete.

Från och med dag 91 ska Försäkringskassan även ta ställning till om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren.

Från och med dag 181 ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade kan försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar.

Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas. Sjukersättning ska bara komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt.

Enligt förslaget ska ändringarna börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-04
4

Beslut

Beslut: 2008-06-05
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Införande av en rehabiliteringskedja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels antar regeringens förslag i proposition 2007/08:136 till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring med den ändringen
a) att i 3 kap. 8 § femte stycket orden "och försäkran" läggs till efter ordet "läkarintyg",
b) att 3 kap. 4 b, 5 d, 7 b och 10 a §§ samt punkterna 7 och 8 i övergångsbestämmelserna ska få den lydelse som anges i det av utskottet framlagda lagförslaget i bilaga 3,
c) att övergångsbestämmelserna ska få en ny punkt 9 med den lydelse som anges i det av utskottet framlagda lagförslaget i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
3. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
4. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
dels beslutar
a) att 3 kap. 10 b § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3,
b) om sådan ändring av ingressen till regeringens förslag i proposition 2007/08:136 till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring som föranleds av detta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:91 i denna del, bifaller delvis proposition 2007/08:136 och avslår motionerna 2007/08:Sf22 yrkande 1, 2007/08:Sf23 och 2007/08:Sf24 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s094036
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01705
mp01504
Totalt138126085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avstämningsmöte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf24 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01705
mp01504
Totalt138130081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Konsekvensanalyser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf24 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01705
mp01504
Totalt138130081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Socialförsäkringsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 2 och
2007/08:Sf24 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 4 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138131080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag