En skärpt sexualbrottslagstiftning

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Våldtäktsbegreppet utvidgas och sexbrott mot barn ska straffas hårdare (JuU20)

Sexualbrottslagstiftningen ändras på en rad punkter. Syftet är att förstärka skyddet för den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten. Lagen anpassas också så att den följer Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

  • Bestämmelsen om våldtäkt utvidgas. Begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation". Så ska även situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet kunna räknas som våldtäkt.
  • Allvarliga sexuella övergrepp mot barn ska i större utsträckning kunna bedömas som grova brott av domstolarna. För dessa brott höjs också minimistraffet från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Den som köper sexuella handlingar av barn eller utnyttjar barn för sexuell posering utomlands kan straffas för det i Sverige även om det är tillåtet i det andra landet. Det vill säga, kravet på så kallad dubbel straffbarhet avskaffas.
  • Preskriptionstiden för utnyttjande av barn för sexuell posering förlängs genom att den börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-09
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-03
Trycklov: 2013-05-03
Reservationer 15
bet 2012/13:JuU20

Våldtäktsbegreppet utvidgas och sexköp av barn ska straffas hårdare (JuU20)

Sexualbrottslagstiftningen ska ändras på en rad punkter. Syftet är att förstärka skyddet för den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten. Lagen ska också anpassas så att den följer Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

  • Bestämmelsen om våldtäkt utvidgas. Begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation". Så ska även situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet kunna räknas som våldtäkt.
  • Allvarliga sexuella övergrepp mot barn ska i större utsträckning kunna bedömas som grova brott av domstolarna. För dessa brott höjs också minimistraffet från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Den som köper sexuella handlingar av barn eller utnyttjar barn för sexuell posering utomlands kan straffas för det i Sverige även om det är tillåtet i det andra landet. Det vill säga, kravet på så kallad dubbel straffbarhet avskaffas.
  • Preskriptionstiden för utnyttjande av barn för sexuell posering förlängs genom att den börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2013. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
25 förslagspunkter, 17 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2011/12:Ju400 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP),
2012/13:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (V),
2012/13:Ju18 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1 och
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 35.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP02005
FP20004
C19004
SD20000
V11152
KD17002
Totalt27431539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Sexualbrottsutredningens förslag till ny samtyckesbaserad bestämmelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju18 yrkande 2.

Reservation 3 (MP)

3. Höjt straffminimum för grovt sexuellt övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 6 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju18 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (MP, V)

4. Preskriptionstider för sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 35 kap. 4 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 28 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 39.

Reservation 5 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP20005
FP20004
C19004
SD02000
V17002
KD17002
Totalt190120039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. Europarådets konvention den 25 oktober 2007 om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp,
2. en förklaring enligt artikel 20.3 i konventionen av innebörden att Sverige förbehåller sig rätten att inte tillämpa artikel 20.1a och e beträffande framställning och innehav av pornografiskt material där barn som uppnått åldern för sexuellt självbestämmande deltar och där dessa bilder framställts och innehas av dem med deras samtycke och enbart för deras privata bruk,
3. en förklaring enligt artikel 24.3 i konventionen av innebörden att Sverige förbehåller sig rätten att inte kriminalisera försök till gärningar som avses i artikel 22 och 23 om barns bevittnande av sexuella övergrepp eller sexuella handlingar respektive om kontaktsökning med barn i sexuellt syfte.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkterna 2-4 och avslår motionerna
2012/13:Ju374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:Ju407 av Carina Hägg (S).

6. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del.

7. Utökad registerkontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju15 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP20005
FP20004
C19004
SD02000
V17002
KD17002
Totalt29020039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Strikt ansvar beträffande barns ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju224 av Hillevi Larsson (S).

9. Rimlig tillämpning av åldersgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju18 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 7 (MP, V)

10. Stärkt skydd för minderåriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju331 av Carina Ohlsson m.fl. (S) och
2012/13:Ju374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 1.

11. Granskningskommission för våldtäktsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju17 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 34.

Reservation 8 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP19006
FP20004
C19004
SD02000
V01702
KD17002
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Målsägandebiträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju17 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 47.

Reservation 9 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP20005
FP21003
C19004
SD19100
V01612
KD17002
Totalt193117138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Synnerligen grov våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 23 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 33.

Reservation 10 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M950012
MP20005
FP20004
C19004
SD02000
V16003
KD17002
Totalt187120042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Skärpta straff för trafficking

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju408 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 1 och
2012/13:Ju396 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 1.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP20005
FP21003
C19004
SD02000
V17002
KD17002
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Koppleri och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju269 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S),
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 25 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 35.

Reservation 12 (S, V)

16. Kravet på otillbörliga medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju318 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkande 6 och
2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkande 6.

17. Operativa insatser mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju318 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkande 7 och
2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkande 7.

18. Dubbel straffbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju335 av Lena Olsson m.fl. (V),
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 26,
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 37 och
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD20000
V01702
KD17002
Totalt174137038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Skadestånd vid köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 27 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 14 (S)

20. Skärpt straff för köp av sexuell tjänst m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju318 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkandena 1 och 2.

21. Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju318 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkandena 3 och 4 samt
2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkandena 3 och 4.

22. Arbetet mot köp av sexuell tjänst inom EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju318 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkande 5,
2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkande 5 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 36.

Reservation 15 (S, V)

23. Kriminalisera handel med sexuella tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju394 av Margareta Larsson och Julia Kronlid (båda SD).

24. Sexuellt umgänge med elev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju368 av Tuve Skånberg (KD).

25. Arbetsgrupp inom Regeringskansliet mot människohandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (båda KD) yrkandena 1, 2 och 4.