En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Försvarsutskottets bet 2017/18:FöU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Straffen skärps för obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17)

Straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt ska skärpas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottet "obehörigt tillträde till skyddsobjekt" delas upp i två svårhetsgrader. För brott av normalgraden ska inte längre böter ingå i straffskalan och straffet höjs från högst ett till högst två års fängelse. För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.

Andra ändringar handlar bland annat om att den så kallade subsidiaritetsregeln om olaga intrång i skyddslagen tas bort. Det innebär att brottsbalkens bestämmelser inte längre har företräde framför skyddslagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-03
Reservationer 2
bet 2017/18:FöU17

Alla beredningar i utskottet

2018-04-26, 2018-04-19

Straffen skärps för obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17)

Straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt ska skärpas. Det tycker försvarsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottet "obehörigt tillträde till skyddsobjekt" delas upp i två svårhetsgrader. För brott av normalgraden ska inte längre böter ingå i straffskalan och straffet höjs från högst ett till högst två års fängelse. För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.

Andra ändringar handlar bland annat om att den så kallade subsidiaritetsregeln om olaga intrång i skyddslagen tas bort. Det innebär att brottsbalkens bestämmelser inte längre har företräde framför skyddslagen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 30 § regeringens förslag till lag om ändring i skydds-lagen (2010:305).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:102 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 0 34 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 270 39 0 40


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skyddslagen (2010:305) i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:102 punkterna 1 i denna del och 2.

3. Kriminalisering av förberedelse, försök samt stämpling till obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, -)