En stärkt kommunal revision

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1999

Beslut

Stärkt kommunala revision (KU30)

Riksdagen godkände regeringens förslag om en stärkt kommunal revision för kommuner och landsting. Beslutet innebär bl.a. följande: Krav på att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunnigt biträde. Tidigare överlämnande av årsredovisningarna till fullmäktige och revisorerna samt beslut i fråga om ansvarsfrihet. Ökade möjligheter till informationsutbyte mellan revisorer och lekmannarevisorer i kommunala företag och förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting i syfte att möjliggöra en samordnad kommunal revision i en kommun eller i ett landsting. Lagändringarna träder i kraft i huvudsak den 1 januari 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Stärkt kommunala revision (KU30)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en stärkt kommunal revision för kommuner och landsting. Förslaget innebär bl.a. följande: Krav på att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunnigt biträde. Tidigare överlämnande av årsredovisningarna till fullmäktige och revisorerna samt beslut i fråga om ansvarsfrihet. Ökade möjligheter till informationsutbyte mellan revisorer och lekmannarevisorer i kommunala företag och förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting i syfte att möjliggöra en samordnad kommunal revision i en kommun eller i ett landsting. Lagändringarna föreslås träda i kraft i huvudsak den 1 januari 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.