En stärkt minoritetspolitik

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU44

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Skyddet för minoritetsspråken stärks (KU44)

En större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kommuner ska också informera om vilka möjligheter som finns i samband med att den äldre eller vårdnadshavaren söker en plats. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddisch och romani chib. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Dessutom blir det nu lagkrav på att kommuner och landsting ska sätta upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Fler myndigheter ska kunna kontaktas skriftligen på minoritetsspråk och deras informationsskyldigheter gentemot Sveriges minoriteter tydliggörs. Syftet med förändringarna är att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa språkliga justeringar. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-01
Reservationer 7
Betänkande 2017/18:KU44

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-17, 2018-04-26

Skyddet för minoritetsspråken stärks (KU44)

En större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kommuner ska också informera om vilka möjligheter som finns i samband med att den äldre eller vårdnadshavaren söker en plats. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddish och romani chib. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Dessutom blir det nu lagkrav på att kommuner och landsting ska sätta upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Fler myndigheter ska kunna kontaktas skriftligen på minoritetsspråk och deras informationsskyldigheter gentemot Sveriges minoriteter tydliggörs. Syftet med förändringarna är att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om en stärkt minoritetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen att

- ordet "de" i 5 kap. 6 § andra stycket ska utgå,

- ordet "av" i 5 kap. 6 § tredje stycket ska bytas ut mot "om",

2. lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med den ändringen att orden "det är" ska införas i 5 § första stycket efter ordet "långt",

3. lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:199 punkterna 1-3 och avslår motion

2017/18:4104 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Mänskliga rättigheter och minoritetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4099 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (L)

3. Uppföljning av kommuners och landstings mål och riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4099 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)

4. Beslut om kommuners och landstings mål och riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4099 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 281 17 0 51


5. Samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4099 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 5 (L)

6. Skollagstiftningens terminologi gällande de nationella minoritetsspråken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4099 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 6 (L)

7. Äldreomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4099 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 7 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 211 88 0 50