Utrikesutskottets betänkande
1998/99:UU11

En svensk Asienstrategi för 2000-talet


Innehåll

1998/99

UU11

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse
1998/99:61  Framtid  med  Asien.  En  svensk
Asienstrategi  inför 2000-talet och  ett  antal
motioner som väckts med anledning av denna.

Utskottet ställer sig bakom det synsätt som syftar
till att utveckla ett närmare och mer jämbördigt
samarbete genom att skapa varaktiga, fördjupade och
ömsesidiga relationer mellan Sverige och länderna i
Asien. I betänkandet diskuteras den politiska och
ekonomiska situationen och Sveriges kontakter med
kontinenten.  Vidare  diskuteras   regeringens
Asienpolitik inom ett antal viktiga områden som
demokrati  och  mänskliga  rättigheter,  handel,
utvecklingssamarbete,  miljö,  forskning   och
utbildning,  folkrörelser  och gränsöverskridande
nätverk   samt   kultur,   information   och
Sverigefrämjande.   Olika   handlingsmöjligheter
diskuteras - på multilateral nivå, EU-nivå och
bilateral nivå.

En svensk Asienstrategi inför 2000-talet föreslås ha
tyngdpunkten på åtta centrala områden:
- demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet,
-
- handel och direktinvesteringar,
-
- fattigdomsbekämpning och fördjupade relationer
genom utvecklingssamarbete,
-
- miljö,
-
- forskning och utbildning,
-
- folkrörelser och gränsöverskridande nätverk,
-
-   kultur,   informationsverksamhet    och
Sverigefrämjande,
-
- politiska relationer.
-
Ett motionsyrkande rörande
religionens roll i samarbetet med
Asien tillstyrks, övriga
motionsyrkanden besvaras eller
avstyrks. Till betänkandet är fogat
1 reservation och 5 särskilda
yttranden.

Skrivelsen

Regeringen yrkar att riksdagen tar del av skrivelse
1998/99:61  Framtid  med  Asien.  En  svensk
Asienstrategi inför 2000-talet.

Motionerna

1998/99:U3 av Karin Falkmer (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om de ekonomiska
aspekterna på den svenska Asienstrategin,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om främjandemålet som
en grundläggande utgångspunkt för UD:s verksamhet i
Asien,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Japans centrala
betydelse för utvecklingen i Asien och för den
svenska Asienstrategin,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om fördjupat
forskningssamarbete och främjande av studentutbyte
med Japan.
1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att förstärka den svenska
utlandsrepresentationen i de nya viktiga ekonomiska
och politiska centrumen i Asien i enlighet med vad
som anförts i motionen och inom de ramar som
Moderaterna föreslagit i budgetbehandlingen,
2. att riksdagen beslutar att förstärka forsknings-
och utbildningssamarbetet med Stillahavsasien  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att uppdra åt regeringen
att ta initiativ till trepartssamarbete i biståndet,
där Sverige  och  Taiwan  gemensamt bygger upp
långsiktiga stödinsatser i Afrika.
1998/99:U5 av Pär Axel Sahlberg (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om religionsperspektivet vid
utvecklingen av den svenska Asienstrategin.

1998/99:U6 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ekonomiskt samarbete
och handel med Asien,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om demokrati och
mänskliga rättigheter i Asien,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om fred och säkerhet i
Asien,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om forskning och högre
utbildning med inriktning på Asien.
1998/99:U7 av Murad Artin m.fl. (v) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en Asienstrategi.

1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ett utökat bistånd
till Asien genom en större biståndsram,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att gemensamt med
vissa asiatiska länder med en relativt stark ekonomi
driva utvecklingssamarbete med ett tredje asiatiskt
land,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att koncentrera
Sveriges utvecklingssamarbete i Asien  till ett
mindre antal sektorer,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om krav på öppenhet och
utvärdering i institutionsuppbyggande samarbete i
enpartistater,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om deltagande av
representanter för  människorättsorganisationer i
utbildning för tjänstemän om institutionsuppbyggnad,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att bistånd i vissa
fall  huvudsakligen  bör  gå  via  enskilda
organisationer,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att legitimera
folkrörelser och ideella organisationer,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om längre perioder i
ambassadtjänst,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en utvärdering av
det svenska avgiftssystemet för stöd till svenska
företag,
10. att riksdagen som sin mening ger regering till
känna vad i motionen anförts om representation från
småföretag i den rådgivande grupp som knutits till
Utrikesdepartementets enhet för Asien och Oceanien,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om bevakning i
projektexportsyfte av den privata sektorn i Asien,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en oberoende
granskning  och  utvärdering  av  det  svenska
utvecklingssamarbetet i Vietnam,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om utökad hjälp
till den nordkoreanska befolkningen,
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att sända en
humanitär undersökningsgrupp från FN till Nordkorea,
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om samarbete med
Taiwan.

Utskottet

Sammanfattning av skrivelsen

Inledning

Regeringen tillsatte våren 1997 en arbetsgrupp med
uppgift att lämna förslag till en strategi för att
intensifiera  Sveriges  relationer  med  Asien.
Målsättningen var att, med perspektiv på år 2010, ge
en insiktsfull och nyanserad bild av Asien och
konsekvenserna av regionens omvandling.  Förslag
skulle utarbetas till en integrerad svensk strategi
gentemot länderna i Asien för politiska relationer,
säkerhetspolitik,  handel,  ekonomiskt samarbete,
utvecklingssamarbete, miljösamarbete, besöksutbyte,
forskning, information och kultur. Studien skulle
omfatta de asiatiska länderna från Pakistan och
österut, dvs. Sydasien, Sydöstasien och Östasien.
I skrivelsen föreslår regeringen en politik som
syftar  till att utveckla ett närmare och mer
jämbördigt  samarbete mellan Sverige och Asien.
Huvudsyftet med  skrivelsen  är  att  ange  en
färdriktning. Genomförandet kommer att konkretiseras
ytterligare i en handlingsplan.
En strategi måste, menar regeringen, utvecklas på
flera nivåer, såväl i förhållande till Asien som
helhet och dess huvudregioner som i förhållande till
varje enskilt land. Asienstrategier som tagits fram
av andra länder vittnar om riskerna med generella
strategier som omfattar hela Asien. Naturligt i
arbetet med en svensk Asienstrategi har varit att
som viktiga element utforma strategier för  de
enskilda  länderna.  En  Asienstrategi  måste
följaktligen innehålla både generella inslag och
landspecifika strategier i vilka såväl politiska och
andra förhållanden av betydelse som möjligheterna
att  fördjupa  relationerna  på  olika  områden
behandlas. Förutsättningarna växlar kraftigt från
land till land.
Den så kallade Asienkrisen är till sin karaktär
inte unikt "asiatisk" och det kan följaktligen inte
heller lösningarna vara. Enskilda länder har inte
utvecklat de institutioner - i form av öppenhet,
rollfördelning  mellan  stat  och  näringsliv,
fungerande  lagstiftning,  bankväsende,  sociala
skyddsnät  -  som  krävs  för  att  tillvarata
globaliseringens stora möjligheter och hantera dess
betydande risker.
Basen  för  en svensk Asienstrategi är Asiens
fortsatt växande  ekonomiska roll i en alltmer
integrerad, ömsesidigt beroende värld. Långsiktigt
förblir handel och investeringar dynamiska faktorer
i våra relationer och målet bör vara att på grundval
av  växande  ömsesidigt  beroende  och  växande
ömsesidiga  intressen  utveckla  och  fördjupa
relationerna. Detta kan bara  uppnås genom ett
utvidgat långsiktigt besöksutbyte, växande handel
och direktinvesteringar, utvecklingssamarbete, ett
nätverk av folkrörelsekontakter, forsknings- och
utbildningssamarbete, kulturutbyte och turism.
Den globala säkerheten, världsekonomins utveckling,
den  globala miljön, fattigdomen i världen och
respekten för mänskliga rättigheter beror i hög grad
på utvecklingen i Asien. På flera av dessa områden
kan och bör Sverige spela en aktiv roll, som
initiativtagare, pådrivare  och  förmedlare, och
därmed bidra till att länderna i Asien ges en större
delaktighet  i  utformningen  av det gemensamma
internationella systemet.

Utgångspunkter för en svensk Asienstrategi

Hur kommer Asien att se ut år 2010? Den ofrånkomliga
utgångspunkten måste vara att fråga hur den värld
kan tänkas se ut som länderna i Asien - och Sverige
- då kommer att ingå i. Om vi blickar tillbaka lika
många år, till 1986-1987, ser vi hur vansklig varje
prognos är. Knappast någon förutsåg vid den tiden
Sovjetsamhällets snara fall, och ingen förutsåg den
Asienkris som många i dag beskriver som något som
var närmast oundvikligt.

Utgångspunkter för en svensk  Asienstrategi  är
Sveriges intressen och ansvarstaganden som de kommer
till  uttryck  i vårt internationella agerande.
Grundelement bör vara:
- att främja utveckling mot demokrati och ökad
respekt för mänskliga rättigheter samt jämställdhet
mellan kvinnor och män,
-
- att verka för fred och säkerhet genom utveckling
av  de internationella  instrumenten  för  att
förebygga  och  hantera  konflikter  och  för
nedrustning,
-
- att verka för ökad tillämpning och utveckling av
det  internationella  normsystemet  och  de
organisationer som bär upp systemet,
-
- att verka för ekonomisk utveckling genom frihandel
genom  att  medverka  till  att  stärka  det
multilaterala  regelverket  för  handel  och
investeringar     inom     ramen    för
världshandelsorganisationen WTO och stödja vidgat
medlemskap i denna, och genom fortsatt aktiv dialog
med de asiatiska länderna, t. ex. inom ramen för
ASEM (Asia-Europe Meeting),
-
- att verka för att höja  de fattiga folkens
levnadsnivå  genom  att bidra till  att  lösa
utvecklingsproblem som orsakar eller orsakas av
fattigdom och flyktingsituationer som föranletts av
konflikter,
-
- att främja framväxten av öppna och effektiva
institutioner och livskraftiga civila samhällen,
-
-  att  verka  för  förbättrad  miljö  och
naturresurshushållning.
-
Utifrån  såväl  dessa  övergripande  mål  för
samhällsutveckling som utifrån målet att främja vår
välfärd genom sysselsättning och tillväxt ligger det
i hög grad i Sveriges intresse att på jämbördiga
grundvalar  utveckla  ömsesidiga  och fördjupade
relationer med Asien.

Stark tonvikt läggs i strategin på följande områden:
stöd  till  reformer  och  kapacitets-  och
institutionsbyggnad som syftar till att utveckla de
grundläggande  förutsättningarna  för  demokrati,
marknadsekonomi och socialt och ekologiskt hållbar
utveckling, miljösamarbete  samt  uppbyggnad  av
bredare ömsesidiga kontakter med länderna i Asien på
utbildningens,   forskningens,  folkrörelsernas,
kulturens och näringslivets områden.
Sveriges bilaterala relationer med länderna i Asien
är redan vittförgrenade, och de har utvecklats
påtagligt politiskt, kommersiellt, kulturellt och
inte   minst   genom   Sveriges   omfattande
utvecklingssamarbete.  Turism,  massmedia  och
invandring har också fört länderna i Asien och deras
kulturer väsentligt närmare oss. En god grund finns
för en fördjupning och breddning av de bilaterala
relationerna till länderna och samhällena i Asien.

Perspektiv på Asien

På område efter område uppvisar Asien komplexitet
och  mångfald:   rikedomen  i  kultur  och
verklighetsuppfattningar,  förändringstakten  och
vitaliteten i utvecklingen, de oerhörda skillnaderna
i  levnadsstandard,  utbildningsstandard   och
forskningsnivå.  Samtidigt är svagheterna i den
institutionella basen  uppenbar. Något enhetligt
Asien finns inte, och sannolikheten för att de
asiatiska länderna kan enas om några specifika
asiatiska  värderingar  framstår  som  liten.
Skillnaderna är för stora.
Den ekonomiska integrationen och utvecklingen av
regionala organisationer som ASEAN kommer samtidigt
att fortsätta. ASEAN är en naturlig gruppering och
det finns skäl att förvänta att den, trots de
svårigheter organisationen i dag går igenom, kommer
att växa sig starkare. Asien och dess subregioner är
i stort behov av organisationer för ökad samverkan.
Att ASEAN:s säkerhetspolitiska samarbetsforum ARF
utvecklas till ett verkligt instrument för regional
säkerhet är av globalt intresse. Av stor betydelse
är också att Sydasien en dag förmår ge sin regionala
gruppering - SAARC - ett verkligt innehåll.

Ekonomi, handel, investeringar och FoU

För tre fyra decennier sedan skulle varje diskussion
om Asien primärt handlat om oerhörd fattigdom, om de
hundratals miljoner människor i länder som Indien
och Pakistan som levde under fattigdomsstrecket och
om det hot som överbefolkningen utgjorde. Japan var
visserligen på väg att komma i kapp västvärlden, men
Japan  ansågs inte vara representativt för det
egentliga  Asien.  Detsamma  gällde  kronkolonin
Hongkong. Föreställningen om det egentliga Asien
omfattade utvecklingsländer jämte Maos Kina.
Under de år som gått sedan 1965 har vi sett ett
växande antal länder ta sig över den klyfta som
skiljer världens mest utvecklade ekonomier från dem
som ligger långt efter. Sedan 1970 har Asiens andel
av  världens  bruttonationalprodukt (BNP) nästan
tredubblats. 1980 svarade Asien för 16 % av världens
BNP. Femton år senare hade andelen stigit till 27 %.
Detta motsvarar nästan samma andelar som NAFTA-
länderna (28 %) och EU-länderna (30 %). Trots att
den ekonomiska utvecklingen i Asien kraftigt har
överstigit tillväxttakten i andra regioner under de
senaste 25 åren är emellertid variationerna stora
mellan olika länder och olika tidsperioder.
Världshandelns geografiska mönster har kommit att
förändras som en följd av de asiatiska ekonomiernas
höga tillväxt och exportinriktade utvecklingsmodell.
Den ekonomiska utvecklingen har varit exportledd och
ekonomierna är starkt handelsorienterade. Export och
import utgör en stor andel av BNP. 1980 härrörde
drygt 15 % av världens export från Asien. Femton år
senare var Asiens andel av världens export 28 %,
vilket kan jämföras med NAFTA som svarar för 16 %
och EU som svarar för 39 % av världsexporten. Japan
är världens tredje största exportnation, med 8 % av
världsexporten.  Hongkong,  Sydkorea, Taiwan och
Singapore har alla större export än Sverige. Kinas
export har ökat mycket kraftigt under perioden, från
0,9 % av världsexporten 1980 till närmare 3 % 1995.
De asiatiska ekonomierna har också utvecklats till
betydande importnationer. Inkomster från exporten
möjliggjorde import av kapitalvaror och utländsk
teknologi som sedan spreds till den övriga ekonomin.
Asiens andel av världens totala varuimport ökade
från 15 % 1980 till en fjärdedel femton år senare. I
flertalet ekonomier har utrikeshandeln ökat markant
som  en  konsekvens  av  övergången   från
importsubstitutionspolitik med höga tullmurar och
icke-tariffära   handelshinder,   kontroll  av
växelkurser   och   reglering  av  utländska
direktinvesteringar till en mer exportorienterad och
marknadsorienterad regim.
Flödet av direktinvesteringar till snabbt växande
ekonomier har ökat kraftigt under 1990-talet. Från
att tidigare ha varit koncentrerade till framför
allt  industrialiserade  länder  i  Europa  och
Nordamerika har en stor del av direktinvesteringarna
gått till Asien. Genom utländska direktinvesteringar
får länderna tillgång till inte bara finansiella
resurser som möjliggör ökad produktion, utan också
teknologiöverföring,   kunskapsutveckling,  ökad
handel, marknadsutvidgning, ökad konkurrens och fler
arbetstillfällen, vilket påverkar den ekonomiska
utvecklingen positivt.
Den snabba utvecklingen på forskningsproduktionens
och patenteringens områden är en föga uppmärksammad
aspekt av Asiens transformering. Utvecklingen har
varit särskilt  dramatisk  inom  områdena tele,
datorer/       databehandling       och
bioteknologi/mikrobiologi. Inte heller här är det
dock fråga om någon uniform process. Spännvidden
mellan länderna är mycket stor.

Asienkrisen

Krisen har avslöjat många av de strukturella problem
som den snabba expansionen dragit med sig: gradvis
försämrad    konkurrenskraft,    spekulativa
investeringar, svaga finansiella system och politisk
oförmåga att handla i tid, bl.a. till följd av
symbios mellan regering och ekonomiska intressen.
En viktig förklaring till krisen är främst bristen
på insyn - i banker, i balansräkningar som inte på
ett korrekt sätt redovisar värdelösa fordringar, i
korruptionens inflytande över beslut om lån, i
avsaknaden av fungerande bankinspektioner och i
symbiosen mellan olika intressen.
Den  ekonomiska  krisen  har  blottlagt  stora
befolkningsgruppers sårbarhet. Det sociala kapitalet
och det civila samhällets skyddsnät har i många
länder  varit  svagt  under  åren  av  snabb
modernisering, urbanisering  och omstrukturering.
Denna svaghet kunde lättare döljas så länge den
ekonomiska tillväxten var hög, men får förödande
konsekvenser i kristider.
De krisdrabbade länderna står inför tre utmaningar
för att tillväxten åter skall ta fart i regionen:
- att genomföra strukturella reformer,
-
- att få de internationella kapitalflödena att
återvända
-
- att skydda låginkomstgrupper och försäkra att
dessa är delaktiga i återhämtningen.
-
Reformbehoven  är  stora  och inte bara strikt
ekonomiska. Krisen har skapat en ny insikt om
betydelsen av öppnare ekonomier och demokratiska
politiska system  och  av en finanspolitik som
stimulerar sysselsättning och uppbyggnad av sociala
skyddsnät.  Legitima  institutioner  utgör  en
förutsättning för långsiktig stabilitet. Däri ligger
krisens positiva sida. Den visar med stor konkretion
på  den  institutionella  utvecklingens centrala
betydelse nationellt och internationellt.
Även om de kortsiktiga åtgärderna för att mildra
effekterna  av  Asienkrisen  är viktiga har de
långsiktiga åtgärderna stor betydelse. En viktig
målsättning är att vidta sociala  åtgärder som
skyddar de fattiga på kort sikt och att utveckla ett
välfärdssystem som innebär social tillväxt  och
stabilitet på lång sikt.

Fattigdom och maktlöshet

Närmare  en miljard av Asiens befolkning - en
tredjedel - lever på mindre än motsvarande en dollar
per dag. De lever i absolut fattigdom. Närmare tre
fjärdedelar av världens fattiga återfinns därmed,
trots de senaste decenniernas stora förändringar, i
Asien.
I alla länder i Asien råder en stor brist på
jämlikhet mellan män och kvinnor. I Asien - liksom i
världen i stort - har männen högre utbildning och
inkomster än kvinnor. Diskrimineringen av kvinnor
när  det  gäller  tillgång till utbildning och
hälsovård är betydligt mindre i Öst- och Sydöstasien
än i u-länder som helhet. Det motsatta förhållandet
gäller dock Sydasien, där kvinnorna tillhör de minst
jämställda i världen.
Flertalet  människor i Asien  är  bosatta  på
landsbygden och sysselsatta inom jordbruk eller
jordbruksrelaterade  näringar.  Men  ökningen av
sysselsättningen  inom tillverkningsindustri  och
tjänstesektorn har varit snabb i flertalet länder.
Ett speciellt problem utgör barnarbetet som i flera
länder i regionen, i huvudsak i delar av Sydasien,
är både omfattande och extremt.
Under senare decennier kan vi se hur utbildning och
ekonomisk utveckling går hand i hand. Satsning på
utbildning ökar tillväxten, och de ökande resurserna
möjliggör att det satsas mer och mer per elev.
Liksom i många andra sammanhang avviker Sydasien vad
gäller  utbildningsnivå  från  det  östasiatiska
mönstret. I början av 1990-talet var läskunnigheten
hos vuxna nära 80 % i Öst- och Sydöstasien. I
Sydasien, däremot, var 51 % av de vuxna fortfarande
analfabeter.
Den ökning med cirka tjugo år i medellivslängd som
har registrerats i Asien sedan 1960 är i stor
utsträckning en följd av den dramatiska nedgång i
spädbarnsdödlighet som har ägt rum i alla regioner.
Av de drygt 30 miljoner människor i världen som
uppskattas vara hivpositiva bor nära en fjärdedel i
Asien. Indien är det land som beräknas ha det
största antalet hivinfekterade i världen.

Miljö

Samtidigt som inkomsterna stigit och andelen fattiga
sjunkit har Asien utvecklats till en av världens
mest förorenade regioner även om stora regionala
skillnader förekommer. Miljöförstöringen har nått
sådan omfattning att den har fått globala effekter.
Miljöproblemen skiljer sig mellan olika delar av
Asien, både vad gäller problemens karaktär och
omfattning, beroende till länders geografiska läge,
befolkningsmängd, utvecklingsgrad och tillgångar på
naturresurser.  Generellt  kan sex grundläggande
faktorer urskiljas som utmärker flertalet länder i
Asien och som bidragit till att miljösituationen
blivit så allvarlig:
- snabb ekonomisk tillväxt,
-
- hög befolkningstillväxt och befolkningstäthet,
-
-  bristande  lagstiftning,  miljöpolitik  och
institutionell kapacitet,
-
- misshushållning med resurser,
-
- fattigdom och
-
- urbanisering.
-
Avgörande för utvecklingen av miljösituationen är
hur de underliggande orsakerna  angrips.  Svaga
institutioner  utgör  ett av huvudproblemen. En
förutsättning för att trenden skall vända är att
institutionerna  stärks.  I  många fall där en
miljölagstiftning införts har den varit ineffektiv
och bristfälligt genomförd. Institutionell kapacitet
för att genomdriva miljölagstiftningen har saknats.
Det  är  också  nödvändigt  att komplettera en
effektivare  miljölagstiftning  med  att  öka
användningen av ekonomiska styrmedel som styr mot
ren och resurssnål produktion. Genom att prissätta
de negativa effekterna på miljön leds konsumtion och
produktion bort från teknologier och produkter som
skadar  miljön.  Ägarförhållanden  måste  också
definieras  bättre.  Bristfälligt  definierade
ägarförhållanden för naturtillgångar är i många fall
en avgörande orsak till kortsiktigt tänkande och
misshushållning med resurser.
Reformer i form av institutionella förbättringar,
ökad insyn och minskad korruption är nödvändiga för
att  effektivt kunna  driva  miljöpolitik.  Mer
demokratiska system och öppenhet innebär också ökade
möjligheter för lokala opinionen att göra sig hörd.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Asien är i grunden alltför omfattande och heterogent
för att det skall vara rimligt att generalisera om
demokratins tillstånd. Historiskt finns högst olika
politiska kulturer, och kolonialtiden lämnade efter
sig  vitt  skilda  avtryck  på  den  indiska
subkontinenten,  i  Indokina,  i Indonesien, på
Filippinerna och i Hongkong. Demokratiutvecklingen i
Asien de senaste decennierna har beskrivits som
långsammare än i resten av världen med undantag för
Mellan-östern.   Den   "mjukt   auktoritära
utvecklingsstaten"  av  Sydkoreas typ dominerade
bilden. Den bedömningen underskattar dock betydelsen
av de förändringar som inträtt sedan slutet av 1980-
talet.
En fundamental fråga är vad som krävs vad gäller
utveckling av normer och institutioner för att
förstärka och konsolidera demokratin. Frågan blir
särskilt viktig då man betänker att ett stort antal
av det hundratal länder som i dag i någon mening kan
betecknas som demokratier är ytterst sköra med föga
utvecklad demokratisk kultur och regeringar med svag
legitimitet och begränsade förutsättningar för att
åstadkomma påtagliga förbättringar av människors
materiella villkor. Demokrati kräver tid för att
utveckla värdegemenskap och institutioner.
Ratificeringsläget i Asien vad gäller FN:s sex
större konventioner om mänskliga rättigheter är
relativt svagt, med undantag för konventionen om
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
som i stort sett alla länder som behandlas i denna
skrivelse ratificerat; konventionen  om  barnets
rättigheter har ratificerats av samtliga länder.
Endast cirka hälften av länderna är anslutna till
1966 års konventioner om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter respektive medborgerliga och
politiska  rättigheter.  Två  tredjedelar  har
ratificerat konventionen om avskaffande av alla
former  av rasdiskriminering, medan  enbart  en
tredjedel har ratificerat konventionen mot tortyr.
Internationell rätt anger tydliga begränsningar för
tillämpningen av dödsstraffet,  liksom  krav på
rättsgarantier. Ännu har inte något asiatiskt land
ratificerat det andra  tilläggsprotokollet  till
konventionen  om  medborgerliga  och  politiska
rättigheter samt om förbud mot dödsstraff.
Framväxten av ett starkt civilt samhälle har visat
sig vara av stor betydelse för förbättrad respekt
för de mänskliga rättigheterna. I många länder i
regionen finns i dag enskilda organisationer och
samhällsaktiva akademiker, som för denna process
framåt.
Några  asiatiska  ledare har tidvis framhållit
begreppet "asiatiska värderingar", vilket hotat att
undergräva   de   mänskliga   rättigheternas
allmängiltighet. Tendenserna  till  en  asiatisk
position har dock försvagats påtagligt under de
senaste åren, bl.a. till följd av den asiatiska
ekonomiska krisen som visat på den hävdade asiatiska
modellens  inneboende  svagheter.  Rättigheternas
universalitet erkänns samtidigt som vissa länder
betonar den kulturella särarten.

Framtiden och vägvalen

Någon utvecklad idé om Asien som en sammanhållen
enhet i annat än geografisk mening finns inte, annat
än i vissa frågor vid vissa tidpunkter. Lika litet
som i dag kommer det att finnas ett Asien att tala
till, en asiatisk ståndpunkt i annat än enstaka
frågor, en given uppsättning asiatiska värderingar,
en asiatisk ekonomisk modell. Men de asiatiska
rösterna kommer sannolikt att spela en ännu större
roll än i dag, och då inte minst de röster som
härrör från de asiatiska demokratierna och deras
civila samhällen. I detta finns en vitalitet av stor
betydelse för de nationella kulturerna, och för
omvärlden.
Vissa länders och regionala organisationers röster
kommer att spela en större roll år 2010 än i dag i
de internationella politiska och ekonomiska forum
där för världen viktiga frågor hanteras. Det gäller
i synnerhet Kina men också Indien, två länder som
tillsammans representerar mer än en tredjedel av
mänskligheten. Japan kommer samtidigt att för lång
tid framöver förbli världens näst största ekonomi,
efter USA, med legitima  anspråk på en större
internationell roll.
Asien är och förblir statt i snabb förändring.
Länderna och människorna i Asien kommer att prägla
det kommande seklet på ett helt annat sätt än de
präglat det gångna, inte genom att skaka världen
utan genom att med fortsatt ekonomisk utveckling och
växande öppenhet bli mera delaktiga, och  mera
självmedvetna internationella aktörer. Ytterst är
det fråga om en serie vägval som olika länder i
regionen - och vi själva  -  har  att  göra.
Möjligheterna och riskmomenten är många. Krisen har
visat på den svaga institutionella grunden för de
senaste decenniernas  snabba utveckling. Uteblir
reformerna försämras utsikterna påtagligt. Krisen
har också visat  på de växande internationella
beroendeförhållandena.  I den utvecklingen finns
mycket som är positivt för länderna, men också
oerhörda utmaningar.  Marknaden,  som  inte kan
förväntas ta något större socialt ansvar, spelar en
allt viktigare roll. Staten förväntas möta växande
behov och förväntningar samtidigt som dess makt
försvagas.
Det är  i  ökad  samverkan som de gemensamma
möjligheterna finns. Miljöproblemen kan inte lösas
nationellt.  Utslagningen, narkotikahandeln,  det
sexuella utnyttjandet av kvinnor och barn och andra
växande sociala problem  kan  bara lösas genom
gemensamma ansträngningar. Fortsatt nedrustning kan
bara uppnås i en värld för vars öde länder som
Indien och Kina känner sig fullt medansvariga.
Integrationsprocesserna har drivits av teknologi,
handel och investeringar, som allt mindre ser till
nationella gränser, men utmaningen ligger ytterst på
ett djupare kulturellt och politiskt plan. Vår tids
stora utmaning är att medverka till en utveckling i
Asien som ökar sannolikheten för de globalt hållbara
vägvalen,  de  som leder till ökad förståelse,
demokrati, respekt  för  mänskliga  rättigheter,
minskad  fattigdom,  en  bättre miljö, och ett
internationellt system som bidrar till framväxten av
en sådan värld.

En svensk Asienstrategi

Asien uppvisar många av de möjligheter, utmaningar
och problem  som brukar framhävas som särskilt
prioriterade i svensk utrikespolitik på det globala
fältet.
Demokratin är på frammarsch på många håll i Asien
och öppenheten för impulser från omvärlden ökar
närmast explosionsartat i informationsteknologins
spår. Traditionella samhällen stöps om och livaktiga
frivilligorganisationer växer fram på bred front.
Ändå består en rad auktoritära regimer i Asien, där
rättssamhället  och  respekten  för  mänskliga
rättigheter åsidosätts på det mest flagranta sätt.
Sverige har i olika internationella sammanhang och
forum   bidragit  till  att  belysa  dessa
missförhållanden.  Samtidigt  har  ansträngningar
gjorts att engagera de auktoritärt styrda länderna i
Asien, däribland Kina, i en internationell dialog om
mänskliga rättigheter med syftet att försöka bidra
till en bättre förståelse och respekt för den
internationella  rättens  krav,  och  en vidgad
anslutning till FN:s legala instrument på området.
Frihandeln har under de senaste decennierna skapat
förutsättningar  för  ekonomisk utveckling, ökad
välfärd och en jämnare fördelning av resurser i
många asiatiska länder. Samtidigt har den senaste
ekonomiska  krisen visat på behovet av  starka
internationella institutioner och regelverk som stöd
för länder i utveckling. I nuvarande situation blir
det ett särskilt angeläget svenskt intresse att
motverka att protektionismen växer fram i krisens
spår samt att engagera sig i arbetet att få Kina och
andra asiatiska ekonomier som i dag står utanför WTO
att   nå   överenskommelse  om  inträde  i
världshandelsorganisationen.
Sveriges relationer med länderna och ekonomierna i
Asien kan med fördel breddas och fördjupas inför
2000-talet med tyngdpunkt på åtta centrala områden:
1. demokrati,   mänskliga  rättigheter  och
jämställdhet,
2.
3. handel och direktinvesteringar,
4.
5. fattigdomsbekämpning och fördjupade relationer
genom utvecklingssamarbete,
6.
7. miljö,
8.
9. forskning och utbildning,
10.
- folkrörelser och gränsöverskridande nätverk,
-
1. kultur,    informationsverksamhet    och
Sverigefrämjande,
2.
- politiska relationer.
-
Sveriges medlemskap i EU har inneburit förändringar
- och vidgade möjligheter  -  för den svenska
Asienpolitiken. Som medlem kan Sverige delta i
gemensamma  aktioner  och  beslut  av betydande
internationell tyngd. Samtidigt ställs krav på ett
aktivt svenskt deltagande i utformningen av EU:s
politik inom olika områden visavi länderna i Asien,
i  syfte  att  få  gehör  för våra nationella
prioriteringar.
EU:s övergripande Asienstrategi från 1994 har lagt
ett antal huvudmål som syftar till att stärka EU:s
ekonomiska närvaro i Asien: främja internationellt
samarbete   och   förståelse,   bidra   till
fattigdomsbekämpning och hållbar tillväxt samt till
att befästa demokrati och respekten för mänskliga
rättigheter i Asien. Samråd sker ofta även i frågor
som rör medlemsländernas bilaterala agerande i olika
länder i Asien.  Generellt  sett  har Sveriges
medlemskap i EU medfört ett förändrat arbetssätt för
den  svenska  utrikesrepresentationen och  givit
Sverige  väsentligt  förbättrad  tillgång  till
information,  bredare  kontaktytor  och  större
möjligheter till inflytande i tredje land, som i
detta fall Asien.

Sverige, Asien och det internationella samarbetet

ASEM (Asia-Europe Meeting)

ASEM är ett forum för politisk, ekonomisk och
kulturell samverkan och  dialog mellan tjugofem
länder i Europa och Asien. Det bildades våren 1996
vid  ett  toppmöte  i Bangkok, där stats- och
regeringschefer  från  EU:s  medlemsländer,  de
dåvarande sju ASEAN-länderna, Japan,  Kina  och
Sydkorea, samt EU-kommissionens ordförande deltog.
Det andra toppmötet hölls i London våren 1998 och
det tredje äger rum i Seoul år 2000. ASEM-dialogen
syftar till att stärka banden mellan Europa och
Asien.
Genom tillkomsten av ASEM har ett betydelsefullt
forum skapats för att stärka banden mellan Europa
och  Asien.  I  ASEM-samarbetet  lägger Sverige
tyngdpunkten  vid  frågor  rörande  handel  och
investeringar,  miljö,  demokrati  och mänskliga
rättigheter, utbildning och kultur samt kontakter
mellan enskilda organisationer.

Sverige, Asien och FN

Sveriges aktiva roll i FN är  en  fundamental
dimension av Sveriges internationella relationer. En
förutsättning för att FN skall kunna erbjuda det
ledarskap som världens tillstånd och globaliseringen
kräver är att FN tillerkänns samma centrala roll av
alltfler länder i Asien. Sverige bör i FN och i sina
bilaterala relationer med länderna i Asien aktivt
verka för att de ger FN och det internationella
normsystemet ett växande stöd.
Engagemanget i FN utgör en hörnpelare i svensk
utrikespolitik. Sverige  verkar  i  FN för att
förebygga konflikter och främja nedrustning. Detta
är inte minst viktigt vad gäller länderna i Asien.
Genom deltagande i fredsbevarande operationer bidrar
Sverige på ett konkret sätt till att bevara freden
inom flera områden i Asien.
Sverige skall fortsatt verka för att länderna i
Asien  tillmäter  FN  och  det  internationella
normsystemet en central roll i respektive lands
utrikespolitik.
I FN:s kommission för mänskliga rättigheter verkar
Sverige aktivt för att uppmärksamma brott mot de
mänskliga rättigheterna. Sverige driver bl.a. frågor
rörande jämställdhet mellan kvinnor och män, barnets
rättigheter, rättigheter för personer som tillhör
nationella eller etniska, språkliga eller religiösa
minoriteter och urbefolkningar, rättigheter  för
personer  med  funktionshinder och åtgärder mot
dödsstraffet,   utomrättsliga    avrättningar,
ofrivilliga försvinnanden och tortyr.
Via FN:s biståndsorganisationer stödjer Sverige
insatser för att genom reformer och institutionell
utveckling motverka fattigdom, förbättra barns hälsa
och tillgång till  utbildning,  skapa  hållbara
lösningar   på  flyktingproblematiken,  främja
demokratisk utveckling  och  söka förbättra den
globala miljö.

De internationella finansiella institutionerna

Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och
Asiatiska  utvecklingsbanken  (ADB)  är  djupt
engagerade i Asien. Mot bakgrund av Asienkrisen
ökade IMF:s totala kreditgivning 1997-1998 fyra
gånger jämfört med året dessförinnan.
Krisen har visat på det stora inflytande som de
internationella  finansiella  institutionerna,  i
synnerhet  Internationella  valutafonden, utövar.
Deras insatser har varit nödvändiga, men långt ifrån
invändningsfria. Det är mot denna bakgrund viktigare
än någonsin att Sverige fortsatt aktivt medverkar i
de  multilaterala  forum,  som  Valutafonden,
Världsbanken och den asiatiska utvecklingsbanken,
vilka dominerar dialogen med mottagarländerna och
ofta  svarar  för huvuddelen av de finansiella
flödena. Det måste dock i detta sammanhang beaktas
att Sverige verkar inom ramen för valkretsar, vilket
kan utgöra en restriktion på möjligheten att driva
en egen linje.
Finanskrisen i Sydöst- och Östasien har ytterligare
understrukit  behovet av intensifierad samverkan
mellan  olika delar  av  Regeringskansliet  och
Riksbanken, bl.a. i syfte att medverka till att
Sverige talar med en röst i olika internationella
forum. Sådan samordning ter sig särskilt viktig i
det  skede av utveckling av de internationella
finansiella institutionerna som vi nu går in i.
Sverige kan spela en viktig roll i detta för de
kommande decenniernas globala ekonomiska utveckling
mycket betydelsefulla reformarbete.
Det gångna årets krishantering har visat på behovet
av att framgent i ännu större utsträckning än
hittills  involvera  de  asiatiska  staterna  i
diskussionerna och att visa ett större intresse för
deras  aktiva  deltagande i det internationella
reformarbetet.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Långsiktiga och bestående  förändringar  i  ett
samhälle  har  oftast  sitt ursprung i interna
processer. Som utomstående kan Sverige, tillsammans
med andra, söka påverka interna processer, men
sällan skapa förändringar. Erfarenheten visar att
det civila samhället spelar en avgörande roll för
utvecklingen  mot  ökad  respekt för  mänskliga
rättigheter och demokrati. Sverige kommer därför att
fortsätta att uppmuntra och stödja utvecklingen av
det civila samhället i Asien bl.a. genom stöd till
enskilda   organisationer   och   akademiska
institutioner. Sverige kommer likaså att fortsätta
att stödja den institutionella utvecklingen, bl.a.
utveckling av rättssystem och lagstiftning, vilken
behövs för att främja och förstärka respekten för de
mänskliga  rättigheterna.  Utvecklingssamarbetet
kommer att i ökad omfattning inriktas på denna
uppgift. Detta innebär också ett fortsatt stöd för
att främja öppenhet och insyn, bl.a. genom att
underlätta  oberoende  mediers  möjlighet  att
rapportera och granska myndigheter. Insatserna är
finansiellt små men strategiska.
Sverige hävdar bestämt normen att varje medlem av
FN genom FN-stadgan har ett ansvar att främja
respekten  för de mänskliga rättigheterna,  och
avvisar propåer om att situationen för de mänskliga
rättigheterna är en strikt intern angelägenhet för
varje land.
Sverige ser som en viktig uppgift att i det
multilaterala samarbetet, inom EU och bilateralt, i
dialog och samarbete medverka till utveckling mot
demokrati och i lag skyddade grundläggande fri- och
rättigheter.
I fall av kränkningar reagerar Sverige genom olika
kanaler - bilateralt, tillsammans med övriga EU-
länder och genom multilaterala forum. Det är viktigt
att söka samarbeta med en större krets likasinnade
länder för att budskapet skall få effekt.
Sverige driver, i samarbete med EU-länder och andra
likasinnade stater, en rad frågor som syftar till
att   uppmärksamma  kvinnors  situation  och
diskriminering. Sverige kommer fortsatt att ta upp
frågan om kvinnors och flickors rättigheter i den
utvecklingspolitiska dialogen, liksom i diskussioner
med regeringsföreträdare i multilaterala sammanhang.
Utvecklingssamarbetet   rymmer   betydelsefulla
möjligheter  att  långsiktigt  medverka  till
uppbyggnaden av de institutioner och det civila
samhälle  som  bär upp demokratisk kultur  och
rättssamhälle.  I  det  arbetet  kan  statliga
institutioner  såväl som folkrörelser,  enskilda
organisationer och universitet spela viktiga roller.
Utvecklingen av marknadsekonomier kan ge positiva
effekter i riktning mot öppnare samhällen. Också här
har utvecklingssamarbetet en viktig roll.

Handel och investeringar och arbetsvillkor

Utvecklingen i Asien de senaste decennierna med hög
tillväxttakt och övergångar till exportorienterade
handelsregimer har resulterat i en kraftigt ökad
handel mellan Sverige och Asien. Investeringarna i
båda riktningar växte likaså.
Sveriges   långsiktiga   mål   som   starkt
handelsorienterad  nation är att väsentligt öka
utbytet med Asien. Det bör gälla för såväl export
som  import  och  direktinvesteringar  i  båda
riktningarna. För att en sådan målsättning skall
vara realistisk krävs dels att de krisdrabbade
länderna i Asien återhämtar sig, dels att regionen
går mot ökad öppenhet.
Både handeln och volymen på direktinvesteringarna
bör under det kommande decenniet kunna öka påtagligt
i båda riktningarna. För det talar de avregleringar
som följer i krisens spår och ländernas långsiktiga
tillväxtutsikter.
Sverige verkar genom EG för att de asiatiska
ekonomier som står utanför WTO lever upp till de
krav som ställs för WTO-medlemskap och så snart som
möjligt  ansluts.  EG:s  och  vårt  bilaterala
utvecklingssamarbete kan medverka genom att hjälpa
berörda länder att vidta nödvändiga reformer och
anpassningar.
Diskussionen om arbetsvillkor och barnarbete berör
i hög grad Asien. Arbetsvillkoren är i många länder
betydligt sämre än vad ILO:s standard medger, med
långa  arbetstider,  utnyttjande  av  barn  i
industriellt    arbete,   begränsningar   i
fackföreningarnas verksamhet,  etc.  De fackliga
organisationerna har en viktig uppgift att fylla i
försvaret av arbetarnas rättigheter.

Främjandet av Sveriges kommersiella relationer med
Asien

På det mest grundläggande planet bestäms våra möjligheter av
hur vår egen konkurrensförmåga utvecklas. Viktigast
av allt är, liksom på andra marknader, att vi
ständigt utvecklar vår kapacitet att ta fram nya
konkurrenskraftiga produkter, vilket i  sin tur
förutsätter att vi nationellt vidmakthåller en hög
utbildnings- och forskningsstandard och goda villkor
för långsiktigt företagande.
Asienkrisen visar på behovet av fördjupad kunskap
om regionen och dess marknader. Inte minst viktig är
denna fråga i de små och medelstora företagens
perspektiv, företag med begränsad marknadskunskap
och låg riskbenägenhet.  I Sverige finns sådan
kompetens på flera håll, men inte samlad på något
slagkraftigt sätt.
Ambassaderna, konsulaten och handelskontoren har
centrala    roller    i   handels-   och
investeringsfrämjandet och skall förstärkas. Detta
förutsätter  en ökning av antalet utsända, men
förstärkningen skall primärt ske genom ett mera
utvecklat  samarbete med hemmaorganisationen och
företag på plats och ett bättre utnyttjande av
informationsteknikens möjligheter.
Sverige  har  en  väl  utbyggd  struktur  för
exportfrämjande. Exportrådet har till uppgift att
som centralt organ planera, samordna, marknadsföra
och genomföra åtgärder för att främja Sveriges
export.
Importen är lika nödvändig som exporten för vår
välfärd. Möjligheten till import av komponenter,
insatsvaror och maskiner är en viktig faktor för det
svenska näringslivets konkurrenskraft. Konsumenterna
får med import tillgång till ett större antal
produkter och produktvarianter till lägre priser.
Projektexport berör flera företag samtidigt, dvs.
en gemensam order för ett helt system eller hel
anläggning där många olika aktörer medverkar. Denna
typ av export erbjuder möjligheter för grupper av
svenska  företag,  inklusive små och medelstora
företag.

Biståndsfinansiering

Utvecklingssamarbetet  har,  inom ramen för sin
övergripande målsättning, på flera sätt bidragit
till  svenska  företags  engagemang  i  Asien.
Utvecklingssamarbetet har inneburit en långsiktig
närvaro genom vilken kontakter kunnat byggas upp
mellan företag, konsultföretag och institutioner i
Sverige och i Asien. Genom det kontraktsfinansierade
tekniska samarbetet (KTS) genom Sida har samarbete
som involverar  den  svenska resursbasen kunnat
utvecklas också med andra länder än de traditionella
programländerna.   Under   senare   år   har
näringslivsbistånd och utveckling av den finansiella
sektorn blivit allt viktigare delar av Sidas utbud.
Det svenska biståndet har fått en allt klarare
inriktning på att utveckla förutsättningarna för
ekonomisk verksamhet i u-länder, på att skapa ett
gynnsamt klimat som främjar företagande. Därmed
skapas också bättre förutsättningar för handel med
och investeringar i landet. Svenska institutioner
och företag engageras ofta i detta arbete.
Utvecklingen vad gäller handel och företagande
kräver en effektiv främjandeorganisation. För att
den skall  bli  slagkraftig  krävs  ett aktivt
nätverksbyggande mellan aktörer i Sverige centralt
och regionalt samt ökad samverkan mellan hemma- och
fältorganisationen och lokalt på fältet.
Utvecklingssamarbetet har som en central uppgift
att   skapa   bättre   förutsättningar   i
utvecklingsländerna för långsiktig tillväxt genom
stöd  till  makroekonomiska  och institutionella
reformer,  lagstiftning,  utveckling  av  den
finansiella  sektorn  och  stöd  till  t.  ex.
uppbyggnaden  av  näringslivsorganisationer  som
handelskammare. Utvecklingssamarbetet har spelat och
kan också spela en viktig roll genom att utveckla
kontakterna mellan olika svenska aktörer, däribland
svenskt näringsliv och dess institutioner i Asien. I
ett flertal utvecklingsländer i Asien finns goda
förutsättningar för ökad projektfinansiering med
användning av krediter och garantier, i synnerhet
inom infrastrukturområdet men också inom nya områden
som miljöteknik och tjänster.

Utvecklingssamarbetets framtida roll i Asien

Det finns tre starka skäl att bedriva ett fortsatt
utvecklingssamarbete på åtminstone dagens nivå med
Asien: huvuddelen av världens fattiga finns i Asien,
möjligheterna    att   nå   resultat   i
utvecklingssamarbetet  och vårt eget långsiktiga
intresse av fördjupade relationer med ett Asien
statt i utveckling. En målsättning måste därför bli
att öka det svenska biståndet till Asien.
1. Genom utvecklingssamarbetet  kan vi aktivt
fördjupa och bredda de bilaterala relationerna
till det stora flertal länder i Asien som
fortfarande är utvecklingsländer. Långt mer
omfattande nätverk än vi vanligen föreställer
oss har byggts upp genom utvecklingssamarbetet
och utrymmet för nya initiativ är stort.
Inriktningen    av    det    svenska
utvecklingssamarbetet stämmer väl överens med
de områden som framstår som angelägna i en
svensk Asienstrategi. Tre uppgifter bör ges
högsta prioritet:
2.
3. att  åstadkomma en klarare fokusering  på
reformprocesser  och institutions-uppbyggnad
som syftar till att utveckla de grundläggande
förutsättningarna för demokrati och respekt
för mänskliga rättigheter, marknadsekonomi,
minskad fattigdom, förbättrad skola och hälsa
samt ekologiskt hållbar utveckling,
4.
5. att  målmedvetet  bygga upp en långsiktig
satsning på ett utbyggt miljösamarbete
6.
7. att bygga mera jämbördiga och mera ömsesidiga
relationer.
8.
Utvecklingssamarbete  måste  vara  långsiktigt.
Samtidigt  ställs  stora  krav på flexibilitet,
helhetssyn,   samordning   och   partnerskap.
Utvecklingssamarbetet kräver också koncentration på
länder  och  sektorer i enskilda  länder.  Det
långsiktiga programlandssamarbetet måste kombineras
med en kapacitet att bistå ett land som befinner sig
i  ett  kritiskt skede. Flexibilitet är  också
nödvändig i meningen att samarbetet också fortsatt
bör ha stor bredd och inkludera ett brett spektrum
av länder.
Världsbanken,   Valutafonden   och  Asiatiska
utvecklingsbanken spelar i dag dominerande roller i
det  internationella  utvecklingssamarbetet  med
länderna i Asien. Det innebär att vårt eget agerande
i förhållande till dessa institutioner, i styrelser
och i forum för biståndskoordinering, blir av stor
betydelse.  Även  EG:s  bistånd bör ägnas ökad
uppmärksamhet i en sådan samlad bedömning. För
Sveriges del är det angeläget att se till denna
helhet i utformningen  och genomförandet av en
Asienstrategi.
För  att  vara  framgångsrikt   förutsätter
utvecklingssamarbete  ett  partnerskap byggt  på
ömsesidiga intressen och öppet  redovisade mål.
Utgångspunkten är den gemensamma värdegrund som
kommer  till  uttryck i gemensamt undertecknade
konventioner.
Särskilt viktiga för utvecklingen av fördjupade
ömsesidiga relationer är:
9. forskning, ett område där också utvecklingen i
Asien  skapar  nya  förutsättningar  för
gemensamma initiativ,
10.
11. utbyggda möjligheter till utbildning i Asien
för svenska studenter och i Sverige  för
asiatiska studenter,
12.
13. utbyggt kultursamarbete och kulturutbyte,
14.
15. en  utbyggd  samverkan  mellan  enskilda
organisationer i Sverige och i Asien.
16.
17. en utveckling av vårt näringslivs engagemang i
Asien genom insatser som kan främja handeln
med u-länderna.
18.
Miljöfrågorna

Den kanske allvarligaste dimensionen av det som sker
i Asien, och den som långsiktigt berör oss mest
direkt, är utvecklingen på miljöområdet. Behovet av
internationellt samarbete är stort. Omfattningen och
den snabba ökningen av miljöproblemen i Asien gör
det nödvändigt att satsa mer resurser på miljön där
under de kommande decennierna. Behovet är enormt och
efterfrågan  på  miljöteknik  och  miljötjänster
förväntas stiga kraftigt. Utvecklingen av en skärpt
miljölagstiftning innebär nya affärsmöjligheter för
miljöteknikföretag.
Sverige har utvecklat ett stort institutionellt och
teknologiskt kunnande på miljöområdet. Vår kunskap
och erfarenhet finns inom  flera  områden  med
miljöanknytning. Den svenska industrin ses ofta som
ledande inom miljöskydd och miljöteknik.
I  det  bilaterala  utvecklingssamarbetet  har
miljösamarbete redan en central roll. Den kommer att
utvecklas ytterligare. På forskningsområdet har en
rad kontakter byggts upp. Regeringen kommer att ta
initiativ till en samlad långsiktig satsning på
miljö och naturresurshushållning i Asien, vilken
engagerar regeringskansli, näringsliv, myndigheter,
forskarsamhälle och miljöorganisationer. Ett sådant
initiativ kommer att utgöra ett viktigt komplement
till våra egna ansträngningar att utveckla Sverige
till ett hållbart samhälle. Dialogen inom ASEM
erbjuder en ny plattform för svenskt agerande på
miljöområdet i Asien.
Miljö och en hållbar utveckling kommer i framtiden
att inta en mer central plats i vårt internationella
arbete. Områdena utgör redan ett viktigt inslag i
våra relationer med Asien. För att åstadkomma en
samlad ansats krävs att samarbetet mellan olika
aktörer  på svensk sida förstärks  genom  ökad
samverkan     mellan     Regeringskansliet,
Naturvårdsverket, Sida och Exportrådet, företag och
forskning.
Sverige kommer att fortsatt aktivt verka för att de
asiatiska länderna undertecknar de internationella
konventionerna om miljö och hållbar utveckling och
uppfyller villkoren i överenskommelser och konven-
tioner.  Den  politiska dialogen kommer i ökad
omfattning att prioritera miljöproblemen.
Miljöbevakningen  i  Asien  kommer  också  att
förstärkas. Ambassadernas bevakning skall stärkas
som ett led i arbetet på att utveckla nya nätverk
mellan   miljökunnandet   i   Sverige   och
stationeringslandet.     Personal     inom
utlandsrepresentationen i Asien skall ges tillfälle
till utbildning i miljöfrågor.
Utvecklingen mot en miljöanpassad produktion i de
asiatiska utvecklingsländerna måste stödjas för att
påskynda övergången till en hållbar utveckling och
för att förbättra de asiatiska utvecklingsländernas
tillträde   på   den  europeiska  marknaden.
Utvecklingsbistånd kan  stödja  uppbyggnaden  av
infrastruktur för certifiering och utbildning om
miljöanpassning.

Forskning

Utbildning och forskning har en strategisk roll i
fördjupningen av relationerna mellan länder och
kulturer. Det är viktigt att understryka att det rör
ett utbyte i båda riktningarna och att det bygger på
ömsesidighet  och  jämbördighet.  Detta  gäller
generellt för den internationalisering som Sverige
står inför och måste prägla vårt sätt att utforma de
framtida relationerna med Asien.
Att  utveckla  relationerna  till  Asien  på
utbildningens och forskningens områden är av central
betydelse för breddningen  och fördjupningen av
Sveriges relationer till Asien.
Det är i Sveriges intresse att ett växande antal
svenska studenter genom utbildning och forskning
kommer i kontakt med Asien och att väsentligt fler
asiater  ges  möjlighet  till  utbildning  och
forskningskontakter med Sverige. Under hösten 1999
har ett program för utbyggt studentutbyte, Linnaeus,
föreslagits av Sida.
Utvecklingen i Asien skapar nya möjligheter till
ömsesidigt  fruktbart  samarbete på forskningens
område. Behovet av stöd är samtidigt stort i många
länder. Genom ett utbyggt forskningssamarbete delvis
inom utvecklingssamarbetets ram skulle nödvändig
bredd   uppnås.   I   framtiden   bör  det
biståndsfinansierade samarbetet utsträckas till fler
länder  genom  forskarinitierat samarbete mellan
institutioner i Sverige och länderna i Asien.
I dag finns fyra  institutioner för Öst- och
Sydöstasienstudier i Sverige medan det saknas en
institutionell bas för akademisk kompetensuppbyggnad
om det samtida Sydasien. Något av universiteten bör
utgöra bas för framtida utbildning och forskning om
Sydasien. En inventering av befintlig kompetens på
detta område kommer att göras av Sida i syfte att
identifiera en lämplig centrumbildning för en sådan
satsning.
För  att  underbygga  ett  förstärkt  svenskt
Asienkunnande  i  framtiden  fordras ett utökat
samarbete   mellan   de   forskarutbildande
institutionerna  kring  handledningsresurser  och
forskarkurser. Språkutbildning vid universiteten i
de  stora asiatiska språken behöver förstärkas.
Utbyte med Asien förekommer inom ramen för såväl det
reguljära utbildningsväsendet som i näringslivets
regi. Möjligheterna till samverkan mellan stat och
näringsliv måste tas till vara.

Folkrörelser

Folkrörelser och enskilda organisationer har spelat
en huvudroll i internationaliseringen av Sverige,
allt ifrån missionen som redan under 1800-talets
senare  hälft  upprättade  förbindelser  mellan
församlingar i Sverige och samhällen i Afrika och
Asien, till det internationella fackliga arbetet och
det u-landsengagemang som i början på 1950-talet
ledde till framväxten av det statliga biståndet. En
bärande  idé bakom biståndets framväxt var att
rättvisa hemma  och  ute  i  världen  var två
oskiljaktiga uttryck för samma solidaritetstanke. I
dag är över 300 organisationer engagerade i ett
hundratal länder genom närmare 2 000 projekt.
Länderna i Asien uppvisar mycket stora variationer
vad  gäller  utrymmet  för  och förekomsten av
folkrörelser och enskilda organisationer. Relationen
mellan stat och organisationer skiljer sig mycket
åt, likaså de roller som organisationer spelar i
samhällena. En sak har dock flertalet länder i Asien
gemensamt - att enskilda organisationer är en faktor
av växande betydelse.
Svenska folkrörelser och enskilda organisationer
lämnar viktiga bidrag till  förverkligandet  av
centrala målsättningar för Sveriges internationella
agerande. Genom organisationernas aktiva engagemang
ökar möjligheterna att verka för fred och säkerhet,
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet,
fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.
Utvecklingen av de civila samhällena  i Asien
innebär möjligheter till utbyggt samarbete mellan
svenska folkrörelser och enskilda organisationer och
organisationer i Asien.
En stor utmaning i samarbetet mellan svenska och
asiatiska  organisationer  är  att  utveckla
demokratiskt uppbyggda organisationer som kan ingå i
ett  livskraftigt  civilsamhälle.  Att  stödja
organisationerna  i detta  arbete  är  en  för
utvecklingssamarbetet central uppgift.
En annan viktig möjlighet är att stödja regionala
enskilda organisationer vilka i sin tur kan stödja
och  utveckla inhemska organisationer. En sådan
tvåstegsmodell  ökar  förutsättningarna  för  en
långsiktigt hållbar organisationsutveckling.

Kultursamarbete, informationsverksamhet och
Sverigefrämjande

Ömsesidig  förståelse  och respekt skapas genom
kulturmöten och kultursamarbete. Möjligheterna är
många för dem i vårt land som vill lära känna en
annan kultur. Asien har begränsat utrymme i våra
medier utom i krisögonblick. Obalanserna är stora.
Möjligheterna att i Asien lära känna svensk kultur
är ännu mycket begränsade. Ett närmande förutsätter
omprioriteringar och nya initiativ från såväl stat
som näringsliv.
Genom  att  skapa  ett  särskilt  fönster för
kulturutbyte med Asien kan projekt - små och stora -
inom olika kulturområden ges stöd. Det väsentliga är
att finna former för väsentligt mera mångfasetterade
och decentraliserade kulturkontakter än de som finns
i dag. Kultursamarbete är även en viktig del i
demokratiseringsprocessen.
De svenska utlandsmyndigheterna utgör regeringens
främsta instrument för att i enskilda länder skapa
goodwill  och  förtroende  för  Sverige  som
internationell samarbetspartner och därmed främja
svenska intressen och bidra till tillväxt  och
sysselsättning.  Kraven  och  förväntningarna på
utlandsmyndigheterna att på olika vägar medverka
till  att genomföra regeringens  tillväxt-  och
sysselsättningsmål har ökat markant under de senaste
två åren. Detta ställer nya och förändrade krav på
resurser och kapacitet hos utlandsmyndigheterna för
att ge främjandeinsatserna den inriktning som krävs
från land till land för att uppnå effekt med
långsiktiga satsningar inom export,  turism och
investeringar.
En fördjupning av relationerna med länderna och
samhällena i Asien förutsätter en utbyggnad av
kultursamarbete och informationsverksamhet. Det är i
hög grad i Sveriges intresse  att kultur- och
informationsutbytet  utvecklas, i synnerhet  med
länder som är eller kan förväntas bli viktiga
marknader för Sverige och därmed för tillväxt och
jobb i Sverige. En större andel av tillgängliga
resurser skall avsättas för Asien. Målet är att om
några år ha ett decentraliserat kultursamarbete med
väsentligt fler länder och en påtagligt större och
bättre målinriktad informationsverksamhet än i dag.
Detta kan ske genom att förutsättningar skapas för
ett  väsentligt  utbyggt  kultursamarbete mellan
svenska kulturinstitutioner och kulturarbetare och
deras motsvarigheter i Asien. Grunden för detta
finns i Svenska institutet och Sida. Det som nu
behövs är ett tydligt "fönster" genom vilket väl
genomtänka samarbetsprojekt, små såväl som stora,
kan få stöd.
Ett urval ambassader i Asien bör ges förbättrade
finansiella   möjligheter    att    bedriva
informationsverksamhet. I syfte att uppnå en klarare
inriktning  av  informationsverksamheten i varje
enskilt land för några av de större länderna bör man
utveckla landspecifika strategier som omfattar såväl
den över Utrikesdepartementets informationsbudget
finansierade  verksamheten  som  verksamhet inom
Svenska institutets ansvarsområde. Sverigefrämjande
bör vara ett centralt tema i dessa strategier och
sponsring ses som en viktig finansieringsmöjlighet.

Sammanfattning av motionerna

Genomgående  välkomnas i motionerna  regeringens
ansats  till en  samlad  svensk  Asienstrategi,
inklusive partnerskapstanken, och många av de former
av samarbete  som  Sveriges framtida relationer
föreslås omfatta.

I den enskilda motionen 1998/99:U3 (m) yrkande 1
framhålls att fortsatt tillväxt i Asien och ett ökat
svenskt engagemang i regionen är viktiga svenska
intressen. Asiens växande ekonomiska betydelse för
vårt eget land bör därför få en mer framträdande
roll och de ekonomiska aspekterna  bör ges en
överordnad ställning i den svenska Asienstrategin.
Frågan  om hur svenskt näringsliv  och  svensk
forskning och utbildning bör möta utvecklingen i
Asien för att på sikt behålla och stärka Sveriges
konkurrenskraft i regionen bör tydligare vägas in i
en svensk Asienstrategi.
Mot bakgrund av de asiatiska ekonomiernas stora
betydelse för svensk ekonomi bör Sverigefrämjandet
få en mer framträdande roll i en Asienstrategi
(yrkande 2). I yrkande 3 understryks den japanska
ekonomins betydelse  för regionen och för hela
världsekonomin och vikten av att noggrant följa
utvecklingen i Japan. Vidare, i yrkande 4, anförs
att Japan forskningsmässigt står i särklass i Asien
och att forskningssamarbetet och studentutbytet med
Japan bör får en framträdande roll i en svensk
Asienstrategi.
I  Moderaternas  kommittémotion  1998/99:U4  (m)
framhålls det som positivt att Sverige ser över sin
Asienpolitik men motionärerna understryker samtidigt
det omöjliga i att bygga upp en enda sammanhållen
Asienstrategi. Världsdelen - som har 60 % av jordens
befolkning - är alldeles för mångfasetterad för
detta. Länder som Japan, Taiwan, Singapore och
Sydkorea är i många avseenden mer tekniskt och
vetenskapligt avancerade än Sverige. Indien har både
världens mest avancerade dataprogrammerare och dess
yttersta fattigdom. Övergången från socialistisk
planekonomi till olika grader av marknadsekonomi har
förbättrat de materiella  levnadsvillkoren i de
kvarvarande stora kommunistländerna, men förtrycket
gentemot den egna befolkningen, bristen på respekt
för  mänskliga  rättigheter  och  avsaknaden av
demokrati fortsätter. Svenskt bistånd till Asien bör
enligt motionärernas mening inriktas på att utrota
fattigdomen genom att stärka tillväxten. Framför
allt  bör  svenskt  bistånd  inriktas  mot
kunskapsöverföring,
I yrkande 1 framhålls att Asien kommer att spela en
allt större roll för Sveriges framtid. UD måste
därför finnas på plats med myndigheter i alla Asiens
nya viktiga ekonomiska  och  politiska centrum.
Ambassadernas kompetens måste höjas, inte minst på
det   ekonomiska   området.   Den   svenska
utrikesrepresentationen måste ta ett vida större
ansvar  för omvärldsbevakningen även åt svenska
företag och prioritera de s.k. främjandefrågorna. I
yrkande 2 understryks vikten av samverkan med Asien
inom forskning och utbildning. Från svensk sida bör
strävan vara att skapa forskningsmöjligheter och
utbildningsplatser  för  svenska  forskare  i
Stillahavsasien och att erbjuda studieplatser i
Sverige åt forskare och studenter från Sydasien. I
yrkande 3 anser motionärerna att trepartssamarbete
mellan ett afrikanskt land, ett sydostasiatiskt och
Sverige  borde  ha stora möjligheter  att  bli
framgångsrikt. Taiwan  framstår  härvid som den
partner som har de mest värdefulla erfarenheterna
att förmedla.
I den enskilda motionen 1998/99:U5 (s) konstateras
att regeringens Asienskrivelse markerar ett nytt
angreppssätt för Sveriges relationer till Asien
genom att det i skrivelsen görs ett försök till att
ta ett helhetsgrepp. Motionären konstaterar att
skrivelsen lyfter fram folkrörelsekontakterna och
stärkandet av det civila  samhället,  men  att
religionerna, med deras betydelse när det gäller
möjligheter   till   positiv   inverkan   i
konfliktförebyggande  och  försoningsarbete, inte
behandlas i tillräcklig utsträckning. Religionen kan
spela en viktig roll när det gäller normbildning,
som    kulturbärare,    solidaritetsskapare,
konfliktförebyggare  och  försoningsbärare.  Inte
heller nämns att religionen i Asien spelar en helt
avgörande roll för  de  värdemönster som olika
asiatiska samhällen vilar på. Att religionen präglar
asiatiska tankemönster finns det bara en antydan om,
men ingen analys av eller reflektion kring detta
faktum. I stort  sett  konstateras  enbart att
västvärlden är sekulariserad och att de asiatiska
kulturerna vilar på en religiös grund. Motionären
menar att en svensk Asienstrategi bör kompletteras
med överväganden kring det religiösa perspektivet
och en analys av hur detta påverkar våra framtida
relationer för att partnerskapstanken skall bli
fullödig. Motionären pekar på ett antal konkreta
punkter för sådana kompletteringar.

I Folkpartiets kommittémotion 1998/99:U6  (fp)
konstateras att för Sveriges relationer med länderna
i Asien står ekonomiskt samarbete och handel i
fokus. Detta står i sin tur inte på något sätt i
motsatsställning till svenska ambitioner vare sig
det gäller demokrati och mänskliga rättigheter eller
biståndssamarbete.  Erfarenheten  visar ofta att
demokrati följer på ekonomisk tillväxt. Det är
viktigt  att öka kunskapen om potentialen  för
ekonomiskt samarbete och handel med olika länder i
Asien. Länder som Japan, Sydkorea och Taiwan har av
det officiella Sverige inte givits den uppmärksamhet
som de förtjänar - inte minst av rent svenskt
egenintresse. Även små marknadsandelar i t.ex. Japan
skulle  kunna betyda många  arbetstillfällen  i
Sverige. Den svenska uppmärksamheten gentemot Japan
står i skarp kontrast mot den som visats Kina.
Landet är förvisso världens folkrikaste stat med en
stor marknadspotential, som dock till skillnad från
den japanska fortfarande i allt väsentligt återstår
att förverkliga. Det kinesiska ekonomiska undret kan
precis  som  utvecklingen  i  de  asiatiska
tigerekonomierna visa sig mindre hållfast än vad det
förefallit omvärlden.
I yrkande 1 framhålls att ekonomiskt samarbete och
handel i allt väsentligt sköts på andra sätt än
genom beslut av regering och riksdag. Det är därför
viktigt att Sverige genom EU bidrar till att Asiens
länder integreras fullt ut i det internationella
samarbetet för frihandel. Det är också viktigt att
Kina snarast får möjlighet att gå med i WTO, men det
skall ske på samma villkor som för andra WTO-
medlemmar.  Taiwan,  som  är världens fjortonde
handelsnation, får inte längre  blockeras  från
inträde i WTO. Fler svenska högnivåbesök liksom ett
svenskt  generalkonsulat  i  Osakaregionen,  bör
prioriteras.
Motionärerna menar att demokrati länge framstod som
väldigt avlägset för de flesta människorna i Asien.
Japan har sedan efterkrigskonstitutionens införande
under den amerikanska ockupationen under 40-talets
senare hälft varit en klar demokrati. I världens
största demokrati, Indien, har regeringsmakten bytt
innehavare  åtskilliga  gånger.  I  övrigt  har
demokratins genomslag i Asien varit av kortvarig
karaktär.
Med den nyvunna tillförsikt som följde i spåren på
den snabba ekonomiska utvecklingen i flera stater,
särskilt i Sydostasien under 1980-talet, utvecklade
företrädare för de auktoritära regimerna begreppet
asiatiska värden som  motvikt mot västerländska
värden. De förra skulle framhålla individens plats i
nationen  och  individens skyldigheter  gentemot
kollektivet till skillnad från den västerländska
betoningen av  individen  och  dennes fri- och
rättigheter.
I yrkande 2 menar motionärerna att utvecklingen i
flera asiatiska länder de senaste tio åren, och
särskilt i och med den asiatiska krisen, har visat
att demokrati inte är ett västerländskt påfund utan
något som har universell giltighet för människor
runt om i världen. Allt tal om "asiatiska värden"
när det gäller krav på demokrati och mänskliga
rättigheter i Ost- och Sydostasien har avslöjats som
oförbätterliga politiska ledares rädsla för ett
öppet  och  demokratiskt  samhälle. I Sydkorea,
Thailand och Taiwan har det visat sig att stater med
fungerande demokratiska institutioner varit bättre
rustade att möta och att hantera följderna av den
asiatiska krisen.
Kina har en av mänsklighetens  och historiens
främsta kulturer. Ett Kina, där folket har full
frihet att välja och välja bort sina politiska
ledare, har en självklar plats som politisk och
ekonomisk ledare i det demokratiska världssamfundet.
Sverige bör,  också  inom  ramen  för EU, öka
ansträngningarna för att få Kina att efterleva de
FN-konventioner  landet  undertecknat.  Därefter
återstår det avgörande kriteriet på demokrati, dvs.
att folket i fria val får möjlighet att själva välja
sina ledare och, om det så önskar, avsätta dem.
Fokus i den globala säkerhetspolitiska utvecklingen
förflyttas alltmer till Asien-Stilla Havs-regionen
(yrkande 3). Folkrepubliken Kina spelar här med sin
geografiska belägenhet, sina verkliga eller befarade
ambitioner och sitt agerande en central roll i
praktiskt taget varje delproblem i området. De
kinesiska  ledarnas  oro  efter  Sovjetunionens
upplösning och de amerikanska militära framgångarna
i kriget med Irak, har övertygat dem om behovet av
en  snabb  modernisering  av  den  kinesiska
försvarsmakten.
De indiska kärnvapenprovsprängningarna våren 1998
har i första hand setts i relation till den indisk-
pakistanska konflikten kring Kashmir, men torde i
minst lika hög grad från indisk sida vara avsedd som
en kraftfull markering inför Kinas militära och
nukleära upprustning och utplacering av kärnvapen.
Den säkerhetspolitiska oron i Ostasien har i hög
grad påverkats av den till synes helt oförutsägbara
serie av militära provokationer som Nordkorea ägnar
sig åt gentemot i första hand Sydkorea men i
förlängningen också alla andra stater med egna
intressen i Nordostasien.
Beijing varnar ständigt för att Japan på nytt skall
utvecklas  till en militär stormakt och följer
noggrant eventuella förändringar i den amerikansk-
japanska försvarsalliansen.
Inom ramen för Asean Regional Forum bedrivs det
enda institutionaliserade samarbetet för fred och
säkerhet i Ost- och Sydostasien. Arbetet har i allt
väsentligt  fokuserats  på en förtroendeskapande
dialog mellan de inblandade staterna. Motionärerna
anser att det borde finnas utrymme för EU och inte
minst Sverige att i den fortsatta euro-asiatiska
dialogen bistå med värdefulla erfarenheter från ESK-
samarbetet.
Motionärerna  anser  i yrkande  4  att  såväl
Asienstudien som regeringens  skrivelse  på ett
föredömligt  sätt  lyfter  fram den strategiska
betydelsen av kunskapen i Sverige om Asien och de
olika  asiatiska länderna och deras kultur och
samhällsliv. Den gjorda inventeringen visar på rader
av önskvärda åtgärder för att förstärka Sveriges
möjligheter på detta område, men de återstår att
förverkliga i form  av  beslut  och allokerade
resurser. Regeringen bör snarast gå vidare med ett
åtgärdsprogram  och  vid  behov  återkomma till
riksdagen med nödvändiga förslag och prioriteringar.
Efterfrågan  på  studieplatser  i Sverige  för
studenter från asiatiska länder är stor. Den kunskap
om och det intresse för Sverige som därvid skapas,
utgör en ovärderlig tillgång för Sveriges framtida
relationer med länderna i Asien. Detta område bör
kunna utvecklas väsentligt. Än mer angeläget är det
att öka förutsättningarna för svenska studenter att
kunna utbilda sig och forska vid universitet i
Asien.  Det svenska Linneausprogrammet  är  ett
välkommet steg i rätt riktning. Finansiering via
biståndsmedel utgör emellertid en mycket olycklig
begränsning till att gälla länder med vilka Sverige
har biståndssamarbete.  Därmed utesluts i detta
sammanhang viktiga länder som  Japan, Sydkorea,
Taiwan, Hongkong och Singapore. Svensk politik för
ett utökat samarbete med Asien inom utbildning och
forskning får inte, anser motionärerna, inskränkas
av valet av biståndsländer.
I Vänsterpartiets kommittémotion  1998/99:U7 (v)
framhålls att de stora ekonomiska framgångarna i
Asien i många länder har givit upphov till en sorts
ekonomisk nationalism. Denna tar sig bl.a. uttryck i
misstänksamhet  mot  de europeiska  före  detta
kolonialmakterna och mot  USA.  Sverige har en
tillgång i att man aldrig varit någon framgångsrik
kolonialmakt. Tvärtom har Sverige solidariserat sig
med kampen för nationell frigörelse i Asien.
Motionärerna anser  att  det är välkommet att
regeringen tillsatte arbetsgruppen som nu utarbetat
förslaget till en ny svensk Asienstrategi där man
föreslår ändringar i den svenska politiken när det
gäller biståndet, forskningen och kulturutbytet.
Asien har hittills inte uppmärksammats i relation
till sin betydelse. Meningarna är delade om den
asiatiska krisens orsaker och vad bot den kräver.
Det är dock tydligt att globaliseringen med dess
våldsamma  kapitalrörelser  ställer  länder  och
samhällen inför nya stora och svåra hot, som måste
mötas med politiska åtgärder.
Motionärerna anser emellertid att Asienstrategin
behandlar jämställdheten enbart som en fråga om
mänskliga rättigheter - dvs. endast den rättsliga
sidan av hela denna omfattande problematik. Man har
i skrivelsen glömt det sjätte biståndsmålet och det
faktum  att  jämställdheten  är  en  viktig
utvecklingsfaktor.   Könsproblematiken   måste
följaktligen behandlas utförligare, mer ingående och
som ett utvecklingsproblem även när det gäller en
Asienstrategi. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt
de länder där kvinnorna under en lång följd av år
varit delaktiga i kampen för nationell frigörelse,
såsom exempelvis Vietnam.
Motionärerna menar vidare att regeringen i sin
skrivelse presenterar ett antal goda initiativ för
att öka våra kunskaper om Asien. Den nuvarande låga
kunskapsnivån kan exemplifieras med att bara 1 % av
de svenska studenter som studerar utomlands gör det
i  Asien.  Man  konstaterar  att  regeringen i
Forskningspropositionen föreslår en satsning  på
naturvetenskap  på  bekostnad  av humaniora och
samhällsvetenskap. Kunskap om Asien är emellertid i
allra  högsta grad en fråga om humaniora  och
samhällsvetenskap; att öka kunskapen om asiatiska
länders historia, kultur och samhälle.
I  Asien  har  de  folkliga  rörelserna  och
organisationerna  som  finns sina rötter i den
antikoloniala och nationella självständighetskampen.
I många fall har dessa rörelser institutionaliserats
och förvandlats till politiska partier - i en del
fall  också  till  statsbärande  partier.  Nya
självständiga sociala rörelser håller dock på att
växa fram. Motionärerna anser att det är positivt
att Sverige  ger  stöd till regionala nätverk,
folkliga rörelser och folklig organisering i Asien.
Med tanke på att större delen av befolkningen i
Asien är sysselsatt i jordbruk och för det mesta
helt oorganiserad är det olyckligt att det svenska
jordbrukets  ekonomiska  föreningsrörelse  inte
engagerats mer i biståndet till Asien.
Det är viktigt att Sverige hävdar att de mänskliga
rättigheterna är universella. Alla försök att hävda
att de skulle utgöra en inre angelägenhet för varje
enskilt land måste bestämt avvisas. Sverige måste
enträget hävda ståndpunkten att det inte existerar
några särskilda "asiatiska värderingar" när det
gäller mänskliga rättigheter utan att de mänskliga
rättigheterna är universella.
Motionärerna menar att Kina utgör det största
hindret i arbetet för mänskliga rättigheter och
demokrati i Asien och u-länderna i allmänhet. Detta
land är en stark ekonomisk makt och utgör en så stor
och lockande marknad att få i dag vågar utmana det.
Om kritikerna  uppträdde  mer  samordnat skulle
effekterna  bli  större. Auktoritära regimer  i
krisdrabbade länder har förlorat mycket av sin
legitimitet och prestige. Många förefaller i dag
vara eniga om att man där behöver mer demokrati,
fler rättigheter, större öppenhet och insyn för att
få ekonomin att fungera. Det är dock i första hand
inhemska krafter som kan driva fram förändringar.
Ett särskilt allvarligt problem när det gäller
mänskliga rättigheter är barnens rättigheter. Deras
situation är på många håll i Asien ytterst svår,
trots att samtliga asiatiska länder har ratificerat
FN:s konvention om barnets rättigheter. Den svenska
regeringen har också hörsammat riksdagens begäran om
att  införa  ett  barnperspektiv  i  biståndet.
Motionärerna anser att regeringen borde ta till vara
den opinion som redan finns bland svenska medborgare
när  det  gäller  kampen  mot  barnarbete  och
barnprostitution.
Det är utmärkt att regeringen vill ta initiativ till
en särskild kommitté i  ILO  för  att granska
förhållandet  mellan  arbetsvillkor,  ekonomisk
utveckling och konkurrensförmåga. I och med att
arbetet ändrar  karaktär  måste  arbetsvillkoren
förändras.  Löntagarna  behöver  sålunda  ökade
kunskaper  för  att  företagen  skall  bli
konkurrenskraftiga och länderna utvecklas. Fackliga
rättigheter  handlar  om  betydligt  mer  än
arbetsmarknadsfrågor. De handlar också om politiskt
inflytande,  mänsklig värdighet  och  kamp  mot
fattigdomen. Motionen är kritisk till skrivelsens
jämförelse  mellan Asienkrisen och den  svenska
finanskrisen under det tidiga 1990-talet.
Analysen av säkerhetsläget  i  Asien  och  av
förhållandet mellan USA, Kina, Japan, ASEA-länderna
och Ryssland är mager i regeringens skrivelse. Det
finns mycket litet om etniska konflikter, vilka är
latent explosiva - i synnerhet i de fall då en
etnisk minoritet i ett land är "statsbärande" i ett
annat. Den kinesiska minoriteten har i flera länder
fått spela rollen av syndabock i samband med olika
kriser och konflikter.
Regeringen hoppas att Sveriges EU-medlemskap kommer
att förstärka effekten av det politiska agerandet på
handelspolitikens och biståndspolitikens område och
få  till en ändring av EU:s  protektionistiska
handelspolitik. En annan sida av Sveriges politik i
EU rör mänskliga rättigheter i Asien, inte minst i
Kina,  där  dödsstraffet  används  flitigt  och
möjligheterna för dödsdömda att överklaga dessutom
är ringa. Här hör det till Sveriges uppgifter att
vara  aktivt  inom  organisationer  och  inom
kommissionen  för mänskliga rättigheter för att
förbättra rättssäkerheten och avskaffa dödsstraffet.
En Asienstrategi skall främja såväl utvecklingen i
länderna i Asien som sysselsättning och tillväxt i
Sverige. Det är uppenbart att ökade Asienkunskaper
behövs i svenska företag, inte minst sedan den
ekonomiska och politiska krisen i Asien rubbat
mycket av den tidigare tillförsikten. Motionärerna
vill peka på de möjligheter som öppnas för svenska
företag i samband med den planerade utbyggnaden av
infrastrukturerna i Asien. Det handlar om järnvägar,
landsvägar och IT-vägar. Med en kraftig satsning på
utbyggda kommunikationer avser man att knyta samman
Asiens länder och förbinda dem med Europa. Bland
annat skulle svenskt miljökunnande kunna bidra till
en mer hållbar utveckling än de hittills storskaliga
lösningarna.
När   det   gäller  den  militära   eller
militärindustriella verksamheten i förhållandet till
Asien avråder motionärerna för närvarande bestämt
från  krigsmaterielexport  av  något  slag till
Indonesien, Indien, Pakistan och andra länder som
berörs i skrivelsen.
Motionärerna anser att  det  är  utmärkt  att
regeringen riktat sina blickar mot Asien, som varit
ett försummat område när det gäller svensk utrikes-,
handels-  och  biståndspolitik.  Men  skrivelsen
innehåller främst en redogörelse för vad som gjorts
och vad som kan göras i förlängningen av vad som
hittills  gjorts. En strategi sträcker sig per
definition över  en  längre tidsrymd. För sitt
genomförande kräver den inte bara ett noggrant val
av  insatser  utan följaktligen också en  viss
uthållighet. Motionärerna är kritiska till EU:s
restriktiva hållning och kvotering när det gäller
asiatiska produkter.
I det fortsatta arbetet med utvecklandet av en
Asienstrategi måste kompetenta kvinnor från det
politiska och ekonomiska livet ges möjlighet att ta
del i arbetet. Genderforskare bör fortsättningsvis
finnas med i strategiarbetet.
Ingen utomstående aktör kan åstadkomma demokrati,
utveckling och säkerhet i Asien. Det kan endast
skapas av de asiatiska ländernas egna medborgare.
Enligt motionärerna bör vad som ovan anförts om
övergripande  politiska  ställningstaganden  för
partnerskap med asiatiska länder ges regeringen till
känna.
Kristdemokraterna  framhåller  i  kommittémotion
1998/99:U8  att  Sveriges  deltagande  i  det
internationella samarbetet för demokrati, säkerhet
och utveckling inte får begränsas till närområdet
eller till Europa utan måste ske globalt. I Öst-,
Syd-, och Sydostasien finns flertalet av världens
fattiga, här finns en svår ekonomisk kris och det är
en region som också är svårt drabbad av både
konflikter och andra kriser.
I yrkande 1 framhåller motionärerna att större
satsningar krävs för att uppnå OECD-ländernas mål
att halvera antalet fattiga i världen till år 2015.
Sverige bör arbeta för att uppnå detta mål genom ett
ökat bistånd till Asien inom en större biståndsram.
I yrkande 2 anser motionärerna att det svenska
utvecklingssamarbetet  kan  och  även  bör  ske
bilateralt, i ett utökat samarbete med några av de
asiatiska länder som har en relativt stark ekonomi,
till  exempel  Taiwan  och  Sydkorea.  Sveriges
utvecklingssamarbete med Asien bör koncentreras till
ett mindre antal sektorer (yrkande 3). Motionärerna
kräver i yrkande 4 ett tillkännagivande vad gäller
uppbyggandet  och  utvecklingen  av demokratiska
institutioner som i enpartistater måste ske med stor
försiktighet. Sverige måste ställa krav på att få
följa utvecklingen av hur dessa institutioner byggs
upp och utvecklas och hur de kunskaper vi söker
förmedla används. Kristdemokraterna menar att i ett
sådant samarbete måste Sverige ställa  krav på
öppenhet och möjlighet att utvärdera den utveckling
som följer på våra insatser.
I yrkande 5 konstateras att utvecklingssamarbetet
numera ofta består av institutionsuppbyggnad och -
utveckling och riktar sig då ofta till myndigheter.
Dessa kurser och utbildningar för tjänstemän måste
tala klarspråk, med tydliga exempel ur ländernas
aktuella  verklighet.  Motionärerna  kräver  att
representanter för människorättsorganisationer, som
väl känner förhållandena i de aktuella länderna, får
delta i utbildningen.
Folkrörelserna har också alltsedan slutet av 1800-
talet  varit vägledande  när  det  gäller  det
internationella     engagemanget.     Genom
missionsverksamhet upprättades förbindelser mellan
församlingar i Sverige och samhällen i Afrika och
Asien,  kontakter  som än i dag  är  levande.
Folkrörelserna och de  ideella organisationernas
engagemang kan och bör spela  en stor roll i
kontakterna med människor i Asien. Detta gäller både
i  utvecklingssamarbetet och i utvecklingen  av
demokrati  och  respekten  för  de  mänskliga
rättigheterna. Det är därför angeläget att dessa
rörelser legitimeras i Asien (yrkande 7). För att
det  ska  kunna  ske  måste Sverige  och  det
internationella  samfundet  betona  det  civila
samhällets betydelse för utvecklingen, och  det
svenska biståndet bör, enligt yrkande 6, i vissa
fall, huvudsakligen gå via enskilda organisationer.
Det är värdefullt med en kontinuitet  på  de
beskickningar i de länder i Asien där Sverige har
representation. Med tanke på den stora kulturklyftan
och de avsevärda språksvårigheterna när det gäller
Asien, krävs längre tid än i mer närliggande länder
för att få en djup kännedom om landet, dess folk och
förhållanden. Längre perioder i ambassadtjänst i
dessa länder skulle säkert bidra till vidare och
djupare kunskaper för tjänstemännen vid respektive
ambassad (yrkande 8). I yrkande 9 framhålls som
positivt att de debiteringar  som  tas  ut av
ambassader för att bistå företag återförs till
utlandsmyndigheter    för   främjandeinsatser.
Debiteringen får dock inte vara så hög att den leder
till att svenska företag missgynnas i konkurrensen
med utländska företag. Det svenska avgiftssystemet
bör  utvärderas  från  konkurrenssynpunkt.  Låga
avgifter är speciellt nödvändiga för små företag,
som annars inte har råd att tillgodogöra sig dessa
tjänster. Det är positivt att en rådgivande grupp
knutits till Utrikesdepartementets enhet för Asien
och Oceanien och motionärerna förutsätter, i yrkande
10, att någon representant för de mindre företagen
finns med i denna grupp. Kristdemokraterna har länge
motionerat om att projekt-exportsekretariatet skall
få större resurser och noterar att sekretariatet nu
fått  vidgat  mandat  och  större  resurser.
Sekretariatet har en viktig funktion att fylla och
det är viktigt att resurserna även fortsättningsvis
svarar mot behoven (yrkande 11).
I yrkande 12 anförs att Sverige har ett särskilt
ansvar när det gäller utvecklingen i Vietnam på
grund av sina nära och goda förbindelser med landet.
Sverige åtnjuter en avsevärd goodwill på grund av
vårt  långvariga politiska stöd och genom vårt
bistånd. Även om reformer har skett, saknas mycket i
demokratiseringsprocessen. Enpartistaten består med
alla åtföljande problem för oppositionella.  De
grundläggande fri- och rättigheterna skyddas inte.
Enligt Kristdemokraternas  mening skulle Vietnam
lämpa sig utomordentligt väl för ett oberoende
gransknings- och utvärderingsuppdrag.
Svältkatastrofen i Nordkorea har antagit stora
proportioner. Sverige har ett särskilt ansvar genom
att  vi  som  enda  EU-land  har  diplomatisk
representation i landet och fullgör skyddsuppdrag
för flera länder. Sverige spelar en viss roll genom
enskilda organisationer som verkar humanitärt i
landet. FN har vädjat om hjälp vid fem tillfällen.
Sverige bör, enligt yrkande 13, undersöka om något
mer kan göras för att komma befolkningen till hjälp
och i  yrkande  14  föreslås att en humanitär
undersökningsgrupp sänds från FN med ett tydligt
mandat att granska vilken hjälp som behövs och i
vilken mån den hjälp som nu ges når fram.
I yrkande 15 framhålls att Taiwan har utvecklats
mycket positivt när det gäller demokrati, mänskliga
rättigheter och sociala reformer och att landet är
ett exempel för andra länder i Asien. Sverige bör
hitta  vägar  att  samverka  med  Taiwan  i
utvecklingssamarbete med andra asiatiska länder.
Kristdemokraterna föreslår att Sverige tillsammans
med Taiwan studerar hur så stora framsteg kunnat ske
så snabbt i Taiwan när det gäller respekten för
mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa rön bör
sedan   kunna   användas   i   gemensamt
utvecklingssamarbete.

Utskottets överväganden

Asien uppvisar många av de möjligheter, utmaningar
och problem som brukar  framhävas som särskilt
prioriterade i svensk utrikespolitik på det globala
fältet. I skrivelsen 1998/99:61 Framtid med Asien.
En svensk Asienstrategi inför 2000-talet presenterar
regeringen en politik som syftar till att utveckla
ett mer jämbördigt samarbete, partnerskap, mellan
Sverige och Asien.
Utskottet noterar att den form som regeringen valt
är skrivelsens och att riksdagen därför inte har att
i beslutsform ta ställning till andra förslag än
sådana som framförts motionsvägen. I anslutning till
motionsbehandlingen kommer utskottet dock i det
följande att mera i detalj beröra olika aspekter på
skrivelsens innehåll.
Skrivelsen innehåller en bred genomgång av Sveriges
bilaterala och multilaterala kontakter med Asien,
och att den ger, enligt utskottets uppfattning, en
god grund för diskussion om och bedömning av det
synsätt och den politik som regeringen förespråkar.
Utskottet anser att det finns mycket som talar för
att ett sammanhängande politikområde på detta sätt
görs  till  föremål för riksdagens övergripande
policyöverväganden.
En huvudtes i skrivelsen är att öppna och effektiva
institutioner och livskraftiga civila samhällen är
av avgörande betydelse för ett lands utveckling.
Skrivelsen ger, precis som regeringen förespråkar,
argument för en bredare svensk politik visavi Asien,
såväl  bilateralt  som  i samarbete med andra.
Utskottet anser att det nya förhållningssätt och de
metoder som förespråkas i Asienskrivelsen förefaller
lämpliga och ändamålsenliga.
Sverige har, som en del av EU, relationer med
Asien. Det ger vissa begränsningar men viktigare är
att det kan förstärka effekten av vårt agerande
politiskt, handelsfrämjande och på biståndsområdet.
EU:s övergripande Asienstrategi från 1994 har lagt
fast fyra huvudmål, som syftar till att stärka EU:s
ekonomiska närvaro i Asien: främja internationellt
samarbete   och   förståelse,   bidra   till
fattigdomsbekämpning och hållbar tillväxt samt till
att befästa demokrati och respekten för de mänskliga
rättigheterna i Asien. Samråd sker ofta även i
frågor som rör medlemsländernas bilaterala agerande
i olika länder i Asien. Gemenskapen bedriver genom
kommissionen ett betydande utvecklingssamarbete med
Asien, som ett komplement till medlemsländernas
biståndspolitik. På samma sätt bedriver kommissionen
ett arbete för att främja handel och investeringar
mellan Europa och Asien. Sverige anser att rent
exportfrämjande är en nationell angelägenhet. Ett
undantag är den tidsbegränsade  verksamhet  som
kommissionen bedriver i Japan. Kommissionen har
också en särskild strategi för miljösamarbete med
Asien.  EU  har  härutöver  utformat  särskilda
strategier  för att utveckla  relationerna  med
särskilt betydande partners i Asien. Dit hör i
första  hand Japan, Kina, Sydkorea, Asean samt
Indien. Generellt sett har Sveriges medlemskap i EU
medfört ett förändrat arbetssätt för den svenska
utrikesrepresentationen,   och  givit  Sverige
väsentligt förbättrad tillgång till information,
bredare kontaktytor och större möjligheter till
inflytande i länderna i Asien.
I motionerna, U3 (m) yrkande 1 och U6 (fp) yrkande 1
konstateras att utvecklingen  i Asien har stor
betydelse för den globala ekonomin, och motionärerna
förespråkar ett utökat ekonomiskt samarbete, och
ökad handel mellan Sverige och länderna i Asien.
Sverige  fäster stor  vikt  vid  det  globala
samarbetet, framför allt i egenskap av en aktiv
medlem i FN, en stark förespråkare för frihandel i
världshandelsorganisationen, WTO, och en engagerad
partner i internationellt utvecklingssamarbete. I
1999 års utrikesdeklaration understryks Sveriges
vilja att stärka samarbetet för demokrati, säkerhet
och utveckling i vårt närområde, i hela Europa och
globalt. Svensk utrikespolitik, stödd på en bred
folklig opinion, präglas av en medvetenhet om att
vår säkerhet, trygghet och välfärd  är  starkt
beroende av den globala utvecklingen.
En av utgångspunkterna för en svensk Asienstrategi
är Sveriges intressen och ansvarstaganden som de
kommer till uttryck i vårt internationella agerande.
Ett av grundelementen i detta ansvar är att verka
för ekonomisk utveckling genom frihandel, genom att
medverka  till  att  stärka  det  multilaterala
regelverket för handel och investeringar inom ramen
för WTO och stödja vidgat medlemskap i denna, och
genom fortsatt  aktiv  dialog med de asiatiska
länderna, t. ex. inom ramen för ASEM (Asia-Europe
Meeting).
Kina förhandlar sedan 1987 om medlemskap i WTO.
Landets ekonomi blir som en följd av medlemskap
alltmer konkurrensutsatt och alltmer beroende av
svängningarna i världskonjunkturen. Sverige verkar
genom EU för att Kina, Taiwan och andra asiatiska
ekonomier som nu står utanför WTO snarast möjligt
skall bli medlemmar liksom att de ansluts på de
rätta grunderna. Sverige kommer också att verka för
att den nya WTO-rundan skall leda till ytterligare
handelsliberaliseringar.  Vad  gäller  Sydkorea
genomför  regeringen  under  1999  en  särskild
handelsfrämjande satsning, som bl.a.  innefattar
besöksutbyte,  utställningar  och  kulturutbyte.
Utskottet ser som  positivt  om  fler  svenska
högnivåbesök i asiatiska länder genomföras.
Därmed anses motionerna U3 (m) yrkande 1 och U6 (fp)
yrkande 1 besvarade.

I motion U8 (kd) yrkande 1 krävs ett mer omfattande
bistånd till Asien genom större biståndsram och i U8
(kd)  yrkande 3 bistånd till ett mindre antal
sektorer. Vidare i U8 (kd) yrkande 6 krävs att
biståndet huvudsakligen, i vissa fall, går via
enskilda  organisationer och i yrkande 7 krävs
legitimering  av  folkrörelser  och  ideella
organisationer.

Biståndet kommer att öka framöver dels som en följd
av  den  av  riksdagen  beslutade höjningen av
biståndets andel av bruttonationalinkomsten från 0,7
% år 1998 till 0,73 % år 2001, dels på grund av att
bruttonationalinkomsten ökar. En  av regeringens
prioriteringar för samarbetet med Asien är att
bedriva  ett  fortsatt  utvecklingssamarbete  på
åtminstone dagens nivå.
Sverige  har  sedan  länge  bidragit  till
kapacitetsutveckling  inom  centrala  områden  i
samarbetsländernas offentliga förvaltning. Ett allt
viktigare syfte med detta stöd har blivit att lägga
grunden för ökad öppenhet och demokratisk insyn.
Regeringen  har i en skrivelse till  riksdagen
Demokrati och  mänskliga rättigheter i Sveriges
utvecklingssamarbete (skr. 1997/98:76) presenterat
sin politik inom området. Kunskapsöverföring och
institutions-uppbyggnad har fått en successivt ökad
tyngd i det svenska biståndet,  och  utskottet
konstaterar    att    kapacitets-    och
institutionsuppbyggande  föreslås  bli en av de
viktigaste  komponenterna i en framtida  svensk
Asienstrategi.
Biståndet till länder med vilka Sverige har ett mer
omfattande samarbete styrs av landstrategier. Den
ökade betoningen på mål och resultatstyrning i
biståndet har bl.a. inneburit en koncentration till
färre   samarbetsområden   i   de   enskilda
mottagarländerna. Sett över de senaste åren har
antalet enskilda insatser i mottagarländerna minskat
relativt  kraftigt.  Enligt vad som framgår av
Asienskrivelsen syftar regeringen till att behålla
denna huvudinriktning. Utskottet anser detta vara
lämpligt.

Med det ovan anförda avstyrker utskottet motion U8
(kd) yrkandena 1 och 3.

En   internationellt   mycket   stor   andel
(uppskattningsvis 20 %) av det svenska biståndet går
genom folkrörelser och enskilda organisationer och
en betydande del av medlen går till stöd för
demokrati  och  MR-insatser.  Organisationernas
egeninsatser är betydande och visar hur viktigt och
omfattande de enskilda organisationernas arbete är,
samtidigt som det är ett uttryck för deras speciella
status och oberoende. Utskottet konstaterar att
regeringen  i  skrivelsen  betonar  det  civila
samhällets betydelse i utvecklingsprocessen. I Asien
kanaliseras det svenska biståndet till Afghanistan,
Nordkorea och Burma huvudsakligen genom enskilda
organisationer och FN-organ. När Sverige stoppade
biståndssamarbetet med Indien och Pakistan efter
kärnvapenprovsprängningarna undantogs bistånd via
enskilda organisationer från beslutet.

Det  civila  samhällets  centrala  roll  i
fattigdomsbekämpning  var  ett  viktigt  tema i
utskottets  betänkande  Fattigdomsbekämpning  i
Sveriges utvecklingssamarbete (bet. 1997/98:UU9).
Det konstaterades  där att det är viktigt att
enskilda svenska organisationer  i  allt större
utsträckning använder sina kontakter, sin kunskap
och sina nätverk till att stödja framväxten av ett
starkt och pluralistiskt civilt samhälle, som kan
företräda de fattigas intressen och bidra till att
ge utvecklingssamarbetet en tydlig och bärkraftig
fattigdomsinriktning.  Det  civila  samhällets
betydelse betonas regelmässigt i den dialog om
landstrategier  som  förs  mellan  Sverige  och
mottagarländerna. I de fall det är omöjligt att få
till stånd ett öppet och förtroendefullt samarbete
med regering och myndigheter i vissa länder och där
man bedömer att ett regeringssamarbete inte skulle
vara lika effektivt  bör  man  låta  biståndet
huvudsakligen gå via enskilda organisationer.

Utskottet anser därmed motion U8 (kd) yrkandena 6
och 7 besvarad med vad som ovan anförts.

I U3 (m) yrkandena 3 och 4 framhålls vikten av att
utveckla samarbetet med Japan på det ekonomiska
området och i synnerhet inom forskningsområdet, i
motion U6 (fp) yrkande 4 begärs ett utökat samarbete
inom utbildnings- och forskningsområdet och bättre
samordning av befintliga resurser och i U4 (m)
yrkande  2  begärs  förstärkt  forsknings-  och
utbildningssamarbete med länderna i Stillahavsasien.

Utbildning och forskning utgör viktiga inslag i det
svenska utvecklingssamarbetet som alltmer betonar
institutions-   och  kapacitetsuppbyggnad.  På
utbildningsområdet har tonvikten traditionellt legat
på    primärskola,   yrkesutbildning    och
specialutbildning, men i dag omfattar den också
olika former av högre utbildning och forskning. Att
utveckla relationerna till Asien på utbildningens
och forskningens områden är av central betydelse för
breddningen och fördjupningen av Sveriges relationer
till Asien. Utskottet konstaterar att regeringen i
skrivelsen  betonar  att  tyngdpunkten  i detta
samarbete i framtiden bör ligga på att skapa fler
utbildningsmöjligheter för svenska studenter och
forskare i länderna i Stillahavsasien och att skapa
fler utbildningsplatser i Sverige för studenter och
forskare från Sydasien.
Redan i dag finns ett relativt rikt nätverk av
relationer. Svenska universitet har under de senaste
decennierna upprättat kontakter med ett stort antal
universitet i Asien, särskilt i Japan och Kina, men
också i viss utsträckning i några av ASEAN-länderna.
I framtiden bör det biståndsfinansierade samarbetet
utsträckas till fler länder genom forskarinitierat
samarbete mellan institutioner  i  Sverige  och
länderna i Asien, bl.a. Japan, Sydkorea, Taiwan,
Hongkong och Singapore. Det behövs också ett större
mått av samverkan mellan högskolor, politiska och
diplomatiska   aktörer,   utvecklingssamarbete,
näringsliv, folkrörelser och medier. Detta inte bara
för  att högskolorna  skall  kunna  skapa  mer
ändamålsenliga   utbildningsprogram,  som  kan
tillgodose olika intressenters behov, utan också för
att dra ömsesidig nytta av de olika parternas
speciella profiler och kontaktytor i Asien. Utbyte
med Asien förekommer inom ramen för såväl det
reguljära utbildningsväsendet som i näringslivets
regi. Regeringen tecknade i januari 1999 ett avtal
med Japan om forskningssamarbete och arbete pågår nu
med att fylla detta avtal med konkret innehåll.
Utskottet har inhämtat att en konferens kommer att
arrangeras  under hösten med representanter för
Regeringskansliet, berörda myndigheter, universitet
och högskolor och näringslivet.  Syftet är att
kartlägga befintliga resurser, identifiera behoven
och utröna möjligheterna till framtida samarbete.
Utskottet anser motionerna U3 (m) yrkandena 3 och 4,
U6 (fp) yrkande 4 och U4 (m) yrkande 2 besvarade med
vad som ovan anförts.

I U4 (m) yrkande 3 föreslås trepartssamarbete i
biståndet  mellan Sverige, Taiwan och länder i
Afrika.
Att utnyttja erfarenheterna från länder som själva
nyligen lämnat fattigdomen bakom sig kan, enligt
utskottets uppfattning, vara lämpligt i vissa fall.
Samarbete i form av triangelsamarbete bör uppmuntras
och stödjas när så är möjligt. I praktiken har dock
triangelsamarbeten många gånger varit svåra att
genomföra. Från svensk sida bedrivs vissa försök i
denna riktning. Vad som enligt utskottets mening är
väl så viktigt som triangelsamarbete är att de
länder    som    lyckats    med    sina
utvecklingsansträngningar  tar  sitt ansvar  och
påbörjar en egen biståndsverksamhet.
Med det anförda kan motion U4 (m) yrkande 3 anses
besvarad.

På liknande sätt föreslås i U8 (kd) yrkande 2 att
asiatiska länder med stark ekonomi  kan  driva
utvecklingssamarbetet med ett svagare asiatisk land.
Den del av det svenska utvecklingssamarbetet som
sker bilateralt skulle, enligt utskottets mening,
kunna tillföras ytterligare en dimension genom ett
utökat samarbete med några av de asiatiska länder
som har en relativt stark ekonomi, till exempel
Taiwan och Sydkorea. Det är viktigt att samarbete
mellan u-länder stimuleras, liksom att de nyligen
industrialiserade  länderna tar sitt ansvar som
biståndsgivare, både bilateralt och multilateralt.
Inom ramen för Sidas internationella kursverksamhet
diskuteras   för  närvarade  ett  eventuellt
trepartssamarbete med Singapore. Sverige har sedan
flera år tillbaks en nära biståndsdialog med Japan
och har inlett en motsvarande dialog med Sydkorea.
Utskottet har också förstått att Sverige bl.a.
drivit  den  senare  frågan  om  ett  aktivt
trepartssamarbete vid den senaste påfyllnaden av den
asiatiska utvecklingsfonden.
Med det anförda kan motion U8 (kd) yrkande 2 anses
besvarad.

I  U5 ( s) yrkande 1 begärs ett  tillkännagivande  om
religionsperspektivets  betydelse i det framtida
Asiensamarbetet.
Utskottet menar att en grundförutsättning för ett
konstruktivt svenskt   Asienengagemang är att våra
kunskaper om Asien förbättras. Religionens betydelse
i de asiatiska samhällena och dess potential som
brobyggare mellan samhällen och kulturer har en
given plats i en sådan kunskapsuppbyggnad.
Utskottet  delar  motionärens  synpunkt  att
Asienskrivelsen i högre grad hade kunnat understryka
perspektivet på religionens roll i utvecklingen av
samarbetet med Asien. I det framtida arbetet med att
utveckla en svensk Asienstrategi bör arbetet därför
kompletteras med förstärkt kunskapsinhämtning om
religionens betydelse och roll och hur detta kan
förbättra vårt partnerskap med Asien. De svenska
folkrörelsekontakterna bör också omfatta religiösa
kontaktytor och religiöst utbyte och i kulturutbytet
bör religionens roll som kulturbärare understrykas.
Både svenska trossamfund och  de med asiatiskt
ursprung bör kunna medverka i utvecklingen  av
samarbetet med asiatiska länder.
Vad utskottet ovan anfört bör med anledning av motion U5 (s)
yrkande 1 ges regeringen till känna.

I U6 (fp) yrkande 2 understryks att demokrati och
mänskliga rättigheter har universell giltighet och i
yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om arbetet för
fred och säkerhet i Asien.
En huvudtes i skrivelsen är att öppna och effektiva
institutioner och livskraftiga civila samhällen är
av  avgörande betydelse  för  den  demokratiska
utvecklingen i Asien. Demokrati ingår sedan 1970-
talet bland de biståndspolitiska målen. I takt med
demokratins   spridning   över  världen  har
utvecklingssamarbetets möjligheter att bidra till
demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna
och för rättsstaten ökat påtagligt. Inriktningen har
emellertid förändrats, bl.a. på så sätt att stödet
genom folkrörelser och enskilda organisationer nu
också inriktas på att stärka det civila samhället.
Möjligheterna   att   understödja   statens
demokratibärande  strukturer  såsom  parlament,
kommuner  och  rättsväsendet har ökat  kraftigt
Utskottet har i sina betänkanden 1997/98:UU15 och
1997/98:UU17 närmare utvecklat sin syn i hithörande
frågor.
Utskottet vill särskilt understryka att bland de
institutioner som bör utvecklas hör de som förmedlar
mikrokrediter, dvs. små lån till utsatta grupper.
Utskottet har tidigare konstaterat att detta visat
sig vara en framgångsrik kreditform. Utskottet menar
att kreditsystem, liknande projektet Grameen Bank i
Bangladesh,  är ett biståndsinstrument värt att
vidare utveckla. Liknande system kan användas för
andra målgrupper och inom andra områden i synnerhet
för kvinnor. Denna form av krediter väntas växa i
betydelse  och  Sverige har stor erfarenhet på
området. Världsbanken fäster också ökad vikt vid
denna biståndsform.
I mars 1998 framlade regeringen för riksdagen nya
riktlinjer  för  mänskliga rättigheter i svensk
utrikespolitik  samt  för  hur  Sverige  i
utvecklingssamarbetet skall främja demokrati och
mänskliga  rättigheter  (Mänskliga rättigheter i
svensk utrikespolitik skr. 1997/98:89 och Demokrati
och   mänskliga   rättigheter   i   Sveriges
utvecklingssamarbete skr.1997/98:76). I skrivelserna
anläggs ett brett angreppssätt med tonvikten på
långsiktiga  främjandeinsatser av betydelse  för
uppbyggandet  av  det  demokratiska  samhällets
institutioner. Angreppssättet spänner över såväl
demokratins grundläggande  institutioner  som de
institutioner som krävs för en god samhällsstyrning,
good  governance.  Såväl  de  medborgerliga och
politiska rättigheterna som de ekonomiska, sociala
och   kulturella   rättigheterna,   betonas.
Omständigheterna i det konkreta fallet bestämmer var
tyngdpunkten i samarbetet läggs. Riktlinjerna är ett
naturligt uttryck för demokratifrågornas växande
betydelse.  De  innebär  samtidigt en angelägen
fördjupning  av  diskussionen  om  demokratins
institutionella förutsättningar. I formuleringen av
en svensk Asienstrategi är det naturligt att ge hög
prioritet åt ett sådant brett institutionsbyggande
förhållningssätt.
Sveriges medlemskap i EU har inneburit förändringar
- och vidgade  möjligheter  - för den svenska
Asienpolitiken. Som medlem kan Sverige bl.a. delta i
gemensamma aktioner av betydande  internationell
tyngd. Samtidigt ställs krav på ett aktivt svenskt
deltagande i utformningen av EU:s politik inom olika
områden visavi länderna i Asien, i syfte att få
gehör för våra nationella prioriteringar. Utskottet
menar att det i detta sammanhang är viktigt att dra
lärdom av de erfarenheter som vunnits i arbetet med
det europeiska säkerhetssamarbetet, inom EU, OSSE
och Europarådet.
Den globala säkerheten, världsekonomins utveckling,
den globala miljön, fattigdomen i världen  och
respekten för mänskliga rättigheter beror i hög grad
på utvecklingen i Asien. Sveriges engagemang i FN
utgör en hörnpelare i svensk utrikespolitik och
svensk Asienpolitik  har  också  en tydlig FN-
dimension. I denna politik uppmärksammas  såväl
enskilda allvarliga konflikter i Asien som ned-
rustningsfrågor,    mänskliga-rättighetsproblem,
humanitära kriser och en rad andra ekonomiska och
sociala problemområden.
Utskottet anser att motion U6 (fp) yrkande 2 och 3
är besvarad med vad som ovan anförts.

I U8 (kd) yrkande 4 framförs krav på öppenhet och
utvärdering i samarbetet med enpartistater och i
samma motion yrkande 5 framförs krav på deltagande
av  representanter  för  MR-organisationer  i
institutionsuppbyggnad.
Sverige  har  sedan  länge  bidragit  till
kapacitetsutveckling  inom  centrala  områden  i
samarbetsländernas   offentliga   förvaltningar.
Kunskapsöverföring och institutionsuppbyggnad har
fått en successivt ökad tyngd  i  det svenska
biståndet. Ett allt viktigare syfte med detta stöd
har blivit att lägga grunden för ökad öppenhet och
demokratisk insyn. Regeringen har i en skrivelse
till riksdagen Demokrati och mänskliga rättigheter i
Sveriges  utvecklingssamarbete  (skr. 1997/98:76)
presenterat regeringens politik inom området.
Människorättsorganisationer kan ge viktiga bidrag i
MR-utbildning. Detta kan ske i form av studiebesök
vid  Amnesty eller vid det danska centret för
tortyroffer. Så har t.ex. Raoul Wallenberginstitutet
(RWI) ambitionen att, när det är möjligt, inkludera
sådana studiebesök i utbildningsprogrammen.
Sida har låtit genomföra en oberoende utvärdering av
samarbetet med Kina inom MR-området genom RWI.
Utvärderingen har visat att det är meningsfullt att
fortsätta med denna typ av bistånd.
Utskottet anser att den kursverksamhet som bedrivs
i institutionsbyggande syfte för deltagare från
enpartistater, genomförs öppet och med kontinuerliga
utvärderingar.
Utskottet anser att motion U8 (kd) yrkandena 4 och 5
är besvarad med vad som ovan anförts.

I U8  (kd)  yrkande  12 föreslås en oberoende
granskning och utvärdering  av  samarbetet  med
Vietnam.
Samarbetet med Vietnam har utvecklats från att vara
mestadels biståndsfinansierat till att innehålla en
allt större del av ömsesidigt utbyte inom handel,
teknologi och vetenskap samt kultur. Fördjupade
kontakter eftersträvas, inte minst inom områden som
har att göra med demokratisk samhällsutveckling och
miljö   och   naturresurshushållning.   Inom
utvecklingssamarbetet har institutionellt samarbete
byggts  upp  inom  en  rad områden.  Utskottet
konstaterar att riksdagens eget  samarbete  med
Vietnam  är ett bra exempel på hur ömsesidiga
samarbeten   kan   stärka   de  demokratiska
institutionerna.
Utskottet   konstaterar   att  det  svenska
utvecklingssamarbetet utvärderas regelbundet, bl.a.
som underlag för den resultatanalys som utgör en
väsentlig del av arbetet med framtagandet av nya
landstrategier. För Vietnam har t.ex. en särskild
MR-studie  gjorts.  En  omfattande  oberoende
utvärdering av Bai Bang-projektet  har  nyligen
avslutats  och  resultaten, som var övervägande
positiva, har presenterats vid ett antal seminarier.
Utskottet menar att  motionärernas  begäran  är
tillgodosedd med de initiativ som redan tagits och
anser att motion U8 (kd) yrkande 12 är besvarad.

I U8 (kd) yrkande 13 krävs utökad hjälp till den
nordkoreanska befolkningen och i yrkande 14 att en
humanitär undersökningsgrupp sänds till Nordkorea.
Utskottet har inhämtat att Sverige har bistått
Nordkorea sedan hösten 1995 med ett totalt bidrag om
drygt 113 miljoner kronor. EU har hittills lämnat
livsmedelsbistånd till ett värde av  nära  110
miljoner ecu. En gemensam UD/Sida-delegation besöker
Nordkorea i maj 1999 för att på plats bedöma
hjälpbehoven. Den allvarliga humanitära situationen
har även djupt liggande strukturella orsaker. Under
förutsättning att Nordkorea visar en vilja att
genomföra nödvändiga reformer finns en beredskap i
givarsamfundet  att  bistå  med  ytterligare
utvecklingsbistånd för att främja reformer.
Därmed anser utskottet motion U8 (kd) yrkandena 13
och 14 besvarad.

I motion U3 (m) yrkande 2 anses att främjandemålet
bör fastslås som en grundläggande utgångspunkt för
UD:s verksamhet i Asien. I U4 (m) yrkande 1 begärs
att den svenska utlandsrepresentationen förstärks i
de nya ekonomiska och politiska centren i Asien och
att främjandefrågorna får högre prioritet. Även i
motion U8 (kd) yrkande 8 krävs att ambassaderna i
Asien förstärks genom att ambassadtjänstgöringen
förlängs och kapaciteten därmed  kan  utnyttjas
bättre.

I  regeringens  skrivelse  anläggs  ett  brett
angreppssätt  med  tonvikten  på  långsiktiga
främjandeinsatser av betydelse för uppbyggandet av
det demokratiska samhällets institutioner.
Utskottet menar att en av utrikesförvaltningens
viktigaste uppgifter är att aktivt bidra till att
förbättra   de   allmänna   och  långsiktiga
förutsättningarna för ett utvidgat internationellt
ekonomiskt utbyte och att främja svenskt näringsliv
och svenska ekonomiska intressen utomlands. UD:s och
ambassadernas näringslivsfrämjande arbete har fått
allt större vikt.
Ett närmande till länderna i Asien förutsätter att
resurser skapas för fördjupning av intresset för
Sverige.  Därigenom kan de frågor som  Sverige
betraktar som viktiga främjas.
Utvecklingen vad gäller handel och företagande
fordrar en effektiv främjandeorganisation. För att
den  skall  bli  slagkraftig  krävs ett aktivt
nätverksbyggande mellan aktörer i Sverige samt ökad
samverkan mellan hemma- och fältorganisationen och
lokalt på fältet. Tillkomsten av främjandetjänsterna
inom  Utrikesdepartementet  har  skapat  nya
möjligheter. En rådgivande grupp med ett femtontal
representanter  för   stat,  näringsliv  och
näringslivets organisationer  har  knutits  till
Utrikesdepartementets enhet för Asien och Oceanien
för  att regelbundet diskutera utvecklingen  på
asiatiska  marknader,  nya affärsmöjligheter och
främjandeverksamhetens inriktning.
Utskottet ser som positivt  att  ytterligare
projektbevakartjänster har inrättats under  1998
främst med uppgift att tillvarata svenska intressen
inom   Världsbanken   och   Interamerikanska
utvecklingsbanken,  FN,  EU, Europeiska  utveck-
lingsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. Även
Stiftelsen   Sveriges    teknisk-vetenskapliga
attachéverksamhet, STATT, arbetar med att bevaka och
fånga upp teknikutvecklingen i omvärlden och föra
hem information till Sverige.
Handel och direktinvesteringar i båda riktningarna
är områden av stor vikt för våra framtida relationer
med länderna i Asien. Ett frihandelsvänligare Asien
statt i tillväxt betyder mycket för vår långsiktiga
välfärd och Sverige  kommer  att  inom EU och
multilateralt     aktivt    verka    för
handelsliberaliseringar i båda riktningarna.
Ambassaderna, konsulaten och handelskontoren har
centrala    roller    i   handels-   och
investeringsfrämjandet. Dessa roller bör stärkas. På
vissa utlandsmyndigheter förutsätter detta en ökning
av antalet utsända, men förstärkningen skall primärt
ske  genom  ett mera utvecklat  samarbete  med
hemmaorganisationen och företag på plats och ett
bättre  utnyttjande  av  informationsteknikens
möjligheter.
Utskottet har inhämtat att UD eftersträvar ett nära
samarbete med Exportrådet, vilket bl.a. tar sig
uttryck i lokalgemenskap, som t.ex. i Tokyo, Peking
och  Shanghai.  Utrikesdepartementets  politiska
ledning har tagit initiativet till en översyn av den
framtida  kompetensförsörjningen i UD. Projektet
syftar  bl.a.  till  att  belysa  frågor  som
kompetensbehov och  kompetensutveckling  i olika
verksamheter  inom  departementets ansvarsområde,
bemanningsstrukturen vid utlandsmyndigheterna och
fördelningen mellan utlands- och hemmatjänstgöring.
En rapport väntas presenteras under våren 1999.
Utskottet  har  inhämtat  att  det  inom  UD
kontinuerligt     pågår     kompetenshöjande
utbildningsinsatser. Enligt utskottets uppfattning
ankommer  det  på  departementet  att  avgöra
ambassadtjänstgöringens längd och innehåll.
Utskottet anser att motionerna U3 (m) yrkande 2, U4
(m) yrkande 1 och U8 (kd) yrkande 8 kan besvaras med
vad som ovan anförts.

I  U8  (kd)  yrkande  9 anses att de svenska
utlandsrepresentationernas  avgiftssystemet  bör
utvärderas från konkurrenssynpunkt.

Utskottet   konstaterar   att   de   svenska
utlandsmyndigheterna kostnadsfritt står till tjänst
med exportservice, dvs.  besvarande  av enklare
affärsförfrågningar, m.m. För att kunna stå till
tjänst  med  mer  tids-  och  resurskrävande
exportfrämjandetjänster skall utlandsmyndigheterna
eftersträva full kostnadstäckning. Kostnadsnivåerna
för sådana tjänster får bedömas som skäliga och
bedöms stå sig väl i förhållande till de alternativa
möjligheter som erbjuds företagen  och  privata
konsulter  i  förhållande till konkurrentländers
motsvarande verksamhet.

Utskottet anser att motion U8 (kd) yrkande 9 kan
besvaras med vad som ovan anförts.

I U8 (kd) yrkande 10 föreslås representation från
småföretag i den rådgivande gruppen för Asien och
Oceanien och i samma  motion  yrkande  11 att
projektexportsekretariatet även fortsättningsvis får
resurser som svarar mot behoven.
Utskottet har inhämtat att små- och medelstora
företag kommer att vara företrädda i den rådgivande
grupp som knutits till UD:s enhet för Asien och
Oceanien. Vad gäller bevakning av projektexport så
prövar regeringen nu möjligheterna att utveckla en
ny  stödform för att främja projektexport, med
inriktning  på såväl offentliga projekt som på
projekt inom den privata sektorn.
Därmed anser utskottet motion U8 (kd) yrkandena 10
och 11 besvarad.

I U8 (kd) yrkande 15 krävs att regeringen utvecklar
den svenska samverkan med Taiwan.
Sverige upprätthåller diplomatiska förbindelser med
Peking men ej med Taipei. Frånvaron av diplomatiska
förbindelser  hindrar  dock  inte att kontakter
utvecklas på en rad områden, förutom handel sker
även utbyte på akademisk och parlamentarisk nivå,
kulturutbyte och turism. Utskottet konstaterade i
ett tidigare betänkande (1998/99:UU3) att det för
närvarande  inte  är  aktuellt  att  förstärka
bemanningen på Exportrådets kontor i Taipei. Inom
Europaparlamentet  har  upprättandet  av  ett
representationskontor i Taipei diskuterats men något
beslut att öppna ett sådant kontor har inte tagits.
Utskottet konstaterar också att Sverige inom EU-
arbetet stöder Taiwans medlemsansökan i WTO.
Därmed anser utskottet motion U8 (kd) yrkande 15
besvarad.

Avslutningsvis, vad gäller vissa frågor som tas upp
i Vänsterpartiets kommittémotion U7 (v), konstaterar
utskottet att riksdagen 1996 antog jämställdhet som
ett  sjätte mål för utvecklingssamarbetet.  Ett
jämställdhetsperspektiv genomsyrar sedan dess de
land- och resultatanalyser som görs i samband med
landstrategiarbetet liksom i all  planering och
genomförande av svenska biståndsinsatser. Sålunda
sägs t.ex. i landstrategin  för Bangladesh att
"jämställdhet mellan kvinnor och män skall vara
utgångspunkten vid planering  och utformning av
utvecklingssamarbetet".
Vad gäller FN så vill Sverige se en utvidgning och
reformering av FN:s säkerhetsråd i syfte att stärka
och effektivisera rådet i utövandet av dess ansvar
under FN-stadgan. Målet är att rådet skall bli mer
representativt och att  dess  auktoritet skall
stärkas samtidigt som Sverige vill åstadkomma en
större öppenhet kring dess arbete. Sverige stöder en
balanserad utvidgning med både ständiga och icke-
ständiga medlemmar.
Motion U7 (v) innehåller, förutom de här behandlade
frågorna, en rad element som behandlats tidigare i
detta betänkande. Motionen som helhet bör dock,
enligt utskottets uppfattning, inte föranleda något
riksdagens  tillkännagivande  varför  den  bör
avstyrkas.
Utskottet har ovan i stort ställt sig bakom det
synsätt som skrivelsen ger uttryck för och den
politik som regeringen föreslår, en politik som
syftar till att utveckla varaktiga, fördjupade och
ömsesidiga relationer mellan Sverige och Asien.
Utskottet föreslår att skrivelsen med det anförda
läggs till handlingarna.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  ett  ökat  ekonomiskt
samarbete mellan asiatiska länder och Sverige
att riksdagen förklarar motionerna 1998/99:U3 yrkande 1 och
1998/99:U6 yrkande 1 besvarade med vad utskottet
anfört,
2. beträffande ett utökat bistånd till
Asien
att riksdagen avslår motion 1998/99:U8 yrkandena 1 och 3,
res. 1 (kd, fp)
3. beträffande frivilligorganisationernas
roll och status i biståndet
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8 yrkandena 6 och 7
besvarad med vad utskottet anfört,
4. beträffande ett ökat utbildnings- och
forskningssamarbete  med  Japan  och  övriga
Stillahavsasien
att riksdagen förklarar motionerna 1998/99:U3 yrkandena 3
och 4, 1998/99:U4 yrkande 2 och 1998/99:U6
yrkande 4 besvarade med vad utskottet anfört,
5.  beträffande  trepartssamarbete  i
biståndet
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U4 yrkande 3 besvarad
med vad utskottet anfört,
6. beträffande samarbete mellan ekonomiskt
starka och svaga länder i Asien
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8 yrkande 2 besvarad
med vad utskottet anfört,
7.  beträffande  religioners  roll  i
Asiensamarbetet
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:U5 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
8. beträffande  stödet  till mänskliga
rättigheter samt fred och säkerhet i Asien
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U6 yrkandena 2 och 3
besvarad med vad utskottet anfört,
9.   beträffande   samarbetet   med
enpartistater     och     demokratiskt
institutionsbyggande
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8 yrkandena 4 och 5
besvarad med vad utskottet anfört,
10.  beträffande  en  utvärdering  av
samarbetet med Vietnam
att riksdagen  förklarar  motion 1998/99:U8 yrkande 12
besvarad med vad utskottet anfört,
11. beträffande ökat stöd till Nordkorea
och tillsättandet av en undersökningsgrupp
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8 yrkandena 13 och
14 besvarad med vad utskottet anfört,
12. beträffande svenska främjandefrågor i
Asien
att riksdagen förklarar motionerna 1998/99:U3 yrkande 2,
1998/99:U4 yrkande 1 och 1998/99:U8 yrkande 8
besvarade med vad utskottet anfört,
13.   beträffande   den   svenska
utlandsrepresentationens avgiftssystem
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8 yrkande 9 besvarad
med vad utskottet anfört,
14. beträffande representationen i UD:s
rådgivande grupp för Asien och bevakningen av
projektexport
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8 yrkandena 10 och
11 besvarad med vad utskottet anfört,
15. beträffande samarbetet med Taiwan
att riksdagen förklarar motion 1998/99:U8  yrkande  15
besvarad med vad utskottet anfört,
16.  beträffande  regeringens skrivelse
1998/99:61
att riksdagen med avslag  på motion 1998/99:U7 lägger
regeringens skrivelse 1998/99:61 Framtid med
Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet
till handlingarna.
Stockholm den 7 maj 1999

På utrikesutskottets vägnar


Viola FurubjelkeI beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s), Göran
Lennmarker (m), Sören Lekberg (s), Berndt Ekholm
(s), Lars Ohly (v), Bertil Persson (m), Urban Ahlin
(s), Liselotte Wågö (m), Carina Hägg (s), Agneta
Brendt (s), Murad Artin (v), Jan Erik Ågren (kd),
Sten  Tolgfors (m), Marianne  Samuelsson  (mp),
Marianne Andersson (c), Karl-Göran Biörsmark (fp)
och Fanny Rizell (kd).


Reservation

1. Ett utökat bistånd till Asien (mom. 2)

Jan Erik Ågren, Fanny Rizell (båda kd) och Karl-
Göran Biörsmark (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 30
börjar med "Biståndet till länder" och på s. 30
slutar med "yrkandena 1 och 3" bort ha följande
lydelse:
Fattigdomsbekämpningen måste inta en central roll i
det internationella samarbetet med och i Asien.
Utskottet konstaterar att det svenska biståndet till
Asien har halverats på 20 år, detta trots att
förutsättningarna för att uppfylla det övergripande
målet  för  utvecklingssamarbetet,  att  minska
fattigdomen i världen, har visat sig bättre i Asien
än i andra delar av världen. Större satsningar krävs
för att uppnå OECD-ländernas mål att halvera antalet
fattiga i världen till år 2015. Genom en större
biståndsram kan de svenska satsningarna öka utan att
det går ut över utvecklingssamarbetet i övriga delar
av världen.
Sveriges utvecklingssamarbete bör koncentrera sig
till  de  områden  vi kan bäst och en tydlig
arbetsfördelning  måste  ske  inom  EU  och
givarsamfundet i övrigt så att dubbelarbete undviks.
Genom att fokusera på vissa områden bör också
Sverige ha en bättre chans att finna sin nisch och
därmed spela en viktig roll.
Detta bör ges regeringen till känna.

Med vad som ovan anförts tillstyrker utskottet
motion U8 (kd) yrkandena 1 och 3.

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande ett utökat bistånd till Asien
att riksdagen med andledning av motion
1998/99:U8 yrkandena 1 och 3 som
sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

Särskilda yttranden

1. Sveriges Asiensamarbete

Lars Ohly och Murad Artin (båda v) anför:

Det är välkommet att regeringen uppmärksammar Asiens
stora betydelse och att det koloniala synsättet på
denna kontinent byts ut mot ett mer jämbördigt. Det
var ett gott initiativ regeringen tog då man våren
1997 tillsatte en arbetsgrupp för en Asienstrategi.
Vänsterpartiet uppskattar detta - i all synnerhet
som vi för många år sedan föreslog detta.
I ett avseende är studierna och regeringens förslag
nedslående.  I såväl bakgrundsstudierna  som  i
referensgruppen  har det funnits chockerande få
kvinnor. Det har påverkat arbetsgruppens resultat.
Skrivelsen behandlar bara jämställdheten utifrån ett
rättsligt perspektiv. Regeringen har bortsett från
det som var viktigt när man senast såg över målen
för det svenska biståndet, då ett nytt sjätte
biståndsmål - jämställdheten som utvecklingsfaktor -
infördes. Könsproblematiken måste behandlas som ett
utvecklingsproblem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas
åt de länder där kvinnorna varit delaktiga i kampen
för nationell frigörelse, t.ex. Vietnam. Nu gäller
det att kvinnorna i en ny situation förmår behålla
och  stärka  sin  ställning  i  samhällslivet.
Jämställdhetsproblematiken  måste ges  en  högre
prioritet. Att hela denna mycket viktiga del fallit
bort är att betrakta som ett allvarligt förbiseende.
I Forskningspropositionen förslås en satsning på
naturvetenskap  på  bekostnad  av humaniora och
samhällsvetenskap. Möjligheterna till  utbyte av
kunskaper  och  idéer  har  vuxit med den nya
informationstekniken.  Frågan  är  hur  dessa
möjligheter  utnyttjas och vem de gagnar.  När
regeringen vill få tekniskt och ekonomiskt erfarna
personer att komplettera sitt kunnande borde detta
inte enbart ske inom fackområden där mycken kunskap
redan finns. Stöd i form av exempelvis stipendier
m.m. när det gäller humaniora såsom språk och
kulturella förhållanden  borde  även  anses som
viktigt.
Olika folkrörelser i Asien var en produkt av en
nationell   frigörelsekamp.   De   asiatiska
folkrörelserna har en annan historia än de svenska
och är på väg att institutionaliseras. Men nya
sociala  rörelser växer fram.  Deras  karaktär,
inriktning  och  omfattning  bestäms  av lokala
förhållanden och lokala problem. Ett exempel på ett
lokalt projekt, väl förankrat bland befolkningen i
det område där man verkar, är Luk Jumbish-projektet
i Raijastan i Indien som Sida hittills har stött.
Ett problem är bristen på folklig organisering inom
jordbruket  i  Asien.  Det  svenska jordbrukets
ekonomiska föreningsrörelse borde engagera sig mer i
Asien,  t.ex.  när  det  gäller  att  stärka
producenternas ställning på världsmarknaden. Den
aviserade  Sidakonferensen  om  de  enskilda
organisationernas  roll  bör  få  ett så brett
deltagande att det inte bara täcker de traditionellt
etablerade folkrörelserna. De prioriteringar som
regeringen räknar upp fångar inte i tillräcklig grad
upp nya utvecklingstendenser.
Det är viktigt att Sverige hävdar att de mänskliga
rättigheterna är universella. Alla försök att hävda
att de skulle utgöra en inre angelägenhet för varje
enskilt land måste bestämt avvisas. Det största
hindret i arbetet för mänskliga rättigheter och
demokrati i Asien - och u-länderna i allmänhet - är
Kina. Kina, som är en hämsko för utvecklingen av MR,
skulle på sikt inte missgynnas om man tvingades
hörsamma en samordnad kritik mot landets MR-politik.
Auktoritära regimer i Asiens krisdrabbade länder
har förlorat legitimitet och prestige i och med
dessa länders ekonomiska nedgång. I några länder har
en  stor  del  av  befolkningen  hamnat  under
fattigdomsstrecket. Asienkrisen har dock på några
håll medfört en öppning när det gäller ökad respekt
för MR. Det gäller framför allt Östtimor. När det
gäller Sverige har man genom alla år av diktatur
intagit en alltför överseende hållning till den
indonesiska regimen. I dag är situationen i landet
ytterst   turbulent.   I   Sydkorea   spelar
fackföreningsrörelsen en allt viktigare roll. I
Thailand har både fattigbönder och den fattiga
befolkningen i städerna drivit på utveckling när det
gäller demokrati och mänskliga rättigheter.
Ett allvarligt problem är barnens rättigheter.
Barnens situation är i Asien ytterst svår. Den
svenska regeringen har hörsammat riksdagens begäran
om  att införa ett barnperspektiv i biståndet.
Överraskande är att skrivelsen ägnar denna fråga
ringa uppmärksamhet. Regeringen borde ta till vara
den opinion mot barnarbete och barnprostitution som
förekommer. Här skulle stöd och uppmuntran till en
rad frivilligorganisationer betyda åtskilligt.
Fackliga rättigheter handlar i Asien om betydligt
mer än arbetsmarknadsfrågor. Det handlar också om
politiskt inflytande, mänsklig värdighet och kamp
mot  fattigdomen, som inte upphävs enbart  med
tillväxt utan genom en rättvis ekonomisk fördelning.
Den dag som fackföreningarna i Asien får rätt att
förhandla och sluta avtal om löner och arbetsvillkor
kommer också barn-arbetet att upphöra. Detta dock
under en viktig förutsättning - att även bönderna
får anständiga villkor.
Vi  har starka invändningar mot regeringens
påstående att Asienkrisen visar klara likheter med
den svenska finanskrisen 1992-93. Det är väl känt
att varje kris har sin särskilda historia. Att
framställa dessa båda kriser som parallella fenomen
är ohistoriskt och ytligt. Meningarna är delade om
den asiatiska krisens orsaker och vad bot den
kräver. Bilden av den är splittrad. Framtiden är
oviss.  Globaliseringen  med  dess  våldsamma
kapitalrörelser ställer länder och samhällen inför
nya stora och svåra hot, som måste mötas med
politiska åtgärder.
Analysen av säkerhetsläget i  Asien  och av
förhållandet mellan USA, Kina, Japan, Aseanländerna
och Ryssland är mager i regeringens skrivelse. Det
finns  mycket  litet om etniska  konflikter  i
regeringens skrivelse. Sådana finns många i Asien
och de är latent explosiva - i synnerhet i de fall
då en etnisk minoritet i ett land är "statsbärande"
i ett annat. Den ekonomiska krisen har fått gamla
motsättningar att blossa upp på nytt.
Skrivelsen berör inte Asiens roll och ställning i
världen. Japan, Indonesien och Indien har, bl.a.
utifrån sina stora  befolkningar  som argument,
uttryckt  krav  på  permanenta  platser i FN:s
säkerhetsråd. Det är visserligen bra att regeringen
observerat IMF:s självkritik och dess doktrinära
hantering av Asienkrisen. Mycket litet sägs dock om
vad Sverige skall göra i IMF, Världsbanken eller när
det gäller Asiatiska utvecklingsbanken, vilket vore
rimligt i en proposition som avser att formulera en
strategi för framtiden.
Regeringen problematiserar inte situationen mellan
Aseanländerna  och  förhållandet  mellan EU och
Aseanländerna. Regeringens skrivelse tar inte heller
upp de idéer och förslag som låg till grund för det
skrinlagda MAI-avtalet. Regeringen menar att Sverige
genom WTO skall verka för andra länders tillträde
till EU:s marknader, vilket inte är möjligt då EU i
WTO "talar med en röst". Regeringen hoppas på att
Sveriges EU-medlemskap kommer att förstärka effekten
av dess politiska agerande på handelspolitikens och
biståndspolitikens område. Regeringen föreställer
sig  att  man kan ändra EU:s protektionistiska
handelspolitik. Historien har hittills inte verkat i
den riktningen. Antidumpningsinstrumentet används
fortfarande. De asiatiska exportörerna hämmas av
EU:s   kvotering.   Detsamma   gäller   EU:s
jordbrukspolitik.
I  skrivelsen  har  man  förväntningar  på
utlandssatsningar och deras effekt  på Sveriges
ekonomiska tillväxt. Men Ericsson skapade snabbt en
stor marknad i Kina med hjälp av frikostiga u-
landskrediter. Dock utan någon nämnvärd effekt på
Sveriges ekonomi.
Vi vill peka på de möjligheter som öppnas för
svenska  företag  i  samband med den planerade
utbyggnaden av infrastrukturerna i Asien. Med en
kraftig satsning på kommunikationer avser man att
knyta samma Asiens länder med Europa. Här kan
svenskt miljökunnande bidra  till en hållbarare
utveckling än de hittills storskaliga projekten.
Regeringen hoppas på samarbete med Filippinerna -
framför allt när det gäller exporten av JAS. Där
pågår väpnade konflikter, vilket borde förhindra
export. Inget sägs om leveranser av krigsmateriel
till Indonesien. Vänsterpartiet avråder bestämt från
krigsmaterielexport  till  Indonesien,  Indien,
Pakistan och andra länder som berörs i skrivelsen.
I skrivelsen sägs att man via Singapore vill ha
kontakt med de kinesiska affärsnätverken i Öst- och
Sydöstasien. Det är knappast troligt att dessa
slutna organisationer skulle släppa in Sverige. För
det andra måste dessa nätverks affärsmetoder och
affärspraktik ifrågasättas.
Vänsterpartiet ser regeringens skrivelse om en
strategi för Asien som en första skiss till en
sådan. Det dominerande synsättet hittills när det
gällt utvecklingen i Asien har varit ekonomernas
makroperspektiv. För att underlätta en demokratisk
utveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter
och en positiv ekonomisk och social utveckling krävs
att en rad andra perspektiv anläggs på förhållandena
i  Asien  och  då  utifrån  konkreta,  lokala
omständigheter.

2. Ett utökat bistånd till Asien (mom. 2)

Göran Lennmarker, Bertil Persson, Liselott Wågö,
Sten Tolgfors (alla m) anför:

Erfarenheterna  av  vad  som  verkligen  skapar
utveckling har successivt ökat. Det är nu dags att
lämna gammaldags utbetalningsmål, som uppfyllts så
fort pengarna levererats, och att i stället inrikta
sig på att utrota fattigdomen med hjälp av mätbara
effektivitetsmål.

3. Ett ökat utbildnings- och
forskningssamarbete med Japan och övriga
Stillahavsasien (mom. 4)

Göran Lennmarker, Bertil Persson, Liselott Wågö,
Sten Tolgfors (alla m) och Karl-Göran Biörsmark (fp)
anför:

Ett  utökat  samarbete  på  forsknings-  och
utbildningsområdet är ytterst angeläget. Även här
gäller det att utnyttja tillgängliga resurser på
effektivaste sätt.  Eftersom  länder som Japan,
Taiwan, Singapore och Sydkorea i många avseenden är
mer  tekniskt  och vetenskapligt avancerade  än
Sverige, torde det i relationen till dessa länder
vara mest angeläget att skaffa fram studie- och
forskarplatser åt svenskar vid deras universitet. I
relationen till Kina och Bangladesh  torde det
omvända  vara  angelägnast.  Här  har  Sverige
fortfarande mycket att erbjuda.

4. Trepartssamarbete i biståndet (mom. 5)

Göran Lennmarker, Bertil Persson, Liselott Wågö,
Sten Tolgfors (alla m), Jan-Erik Ågren och Fanny
Rizell (båda kd) anför:

Många länder i Stillahavsasien har visat att det är
möjligt att gå från absolut fattigdom till relativt
välstånd på 20-30 år - ofta även utan tillgång på
mera betydande naturresurser. Erfarenheterna från
sådana  framgångsrika länder är ovärderliga vid
utformningen av det fortsatta utvecklingssamarbetet
världen över. Taiwan är ett av de länder som lyckats
allra bäst. Det  är därför angeläget att söka
samverkan med just Taiwan  för  att pröva ett
triangelsamarbete,  där  Taiwan  och  Sverige
tillsammans utformar utvecklingspartnerskap med ett
antal afrikanska länder. Det är angeläget att Sida
snarast tar sådana kontakter.

5. Svenska främjandefrågor i Asien (mom.
12)

Göran Lennmarker, Bertil Persson, Liselott Wågö,
Sten Tolgfors (alla m) anför:

Regeringsskrivelsen presenterar en svensk strategi
byggd på vår gamla illusion om Sverige som en klok,
rik och välmenande storebror gentemot världen i
övrigt. En skrivelse som präglats mindre av hybris
och mer av ödmjukhet och en realistisk uppfattning
av de svenska möjligheterna hade givit ett mer
användbart underlag för framtida beslut. Det är
angeläget att anpassa ambitionerna till en mer
verklighetsnära nivå. Länder som Japan, Taiwan,
Singapore och Sydkorea är i många avseenden mer
tekniskt och vetenskapligt avancerade än Sverige.
I Asien bor 60 % av jordens befolkning. Här finns
en  enorm  marknadspotential hos länder som är
världsledande  inom  specifik spetsteknologi att
överföra denna till andra länder, men här finns
också länder som kännetecknas av absolut fattigdom.
Detta  ställer  stora  krav  på  den  svenska
utrikesrepresentationen. Det  handlar  om  såväl
exportfrämjande  åtgärder  som  stimulerande  av
utländska    investeringar    i    Sverige.
Omvärldsbevakningen  åt  svensk industri behöver
likaledes  utvidgas. Förstärkningar  behövs  för
närvarande, främst i de nya viktiga ekonomiska och
politiska maktcentren i enlighet med vad som anförts
i motion U3 yrkande 1, och för detta har Moderata
samlingspartiet tidigare anvisat budgetmedel.