En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2021

Beslut

Villkorlig frigivning ska i högre grad bero på deltagande i förebyggande åtgärder (JuU8)

Regeringen har lagt fram ett förslag som ska ge en tydligare koppling mellan att delta i åtgärder för att förebygga återfall och att friges villkorligt. Den villkorliga frigivningen ska kunna skjutas upp i större utsträckning än i dag för den som under tiden på anstalt missköter eller inte deltar i återfallsförebyggande åtgärder eller andra liknande åtgärder. Möjligheterna att skjuta upp den villkorliga frigivningen för den som missköter sig även på andra sätt ska utökas.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den så kallade presumtionen för villkorlig frigivning tas bort och att större hänsyn ska tas till hur den intagne har skött sig under sitt fängelsestraff. Regeringen bör också överväga att villkorlig frigivning ska kunna ske först efter tre fjärdedelar av strafftiden och aldrig för den som har återfallit i brott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att reglerna bör skärpas ytterligare så att presumtionen för villkorlig frigivning tas bort och ersätts med ett system där större hänsyn tas till hur den intagne skött sig under verkställigheten av ett 20 fängelsestraff. Andra begränsningar som bör övervägas är att villkorlig frigivning ska kunna komma i fråga tidigast efter tre fjärdedelar av strafftiden och aldrig för den som har återfallit i brott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-10
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-17
Reservationer 9
Betänkande 2020/21:JuU8

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-11-26

Villkorlig frigivning ska i högre grad bero på deltagande i förebyggande åtgärder (JuU8)

Regeringen har lagt fram ett förslag som ska ge en tydligare koppling mellan att delta i åtgärder för att förebygga återfall och att friges villkorligt. Den villkorliga frigivningen ska kunna skjutas upp i större utsträckning än i dag för den som under tiden på anstalt missköter eller inte deltar i återfallsförebyggande åtgärder eller andra liknande åtgärder. Möjligheterna att skjuta upp den villkorliga frigivningen för den som missköter sig även på andra sätt ska utökas.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 maj 2021. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den så kallade presumtionen för villkorlig frigivning tas bort och att större hänsyn ska tas till hur den intagne har skött sig under sitt fängelsestraff. Regeringen bör också överväga att villkorlig frigivning ska kunna ske först efter tre fjärdedelar av strafftiden och aldrig för den som har återfallit i brott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:18 och avslår motion

2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 51 4 1 293


2. Presumtionen för villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ta bort presumtionen för villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:638 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 64,

2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4,

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 3 i denna del och

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 21 och

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31 i denna del.

Reservation 2 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 32 24 0 293


3. Villkorlig frigivning vid synnerligen allvarlig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del.

Reservation 3 (SD)

4. Vägran att underkasta sig medicinsk behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 24 0 293


5. Deltagande i viss utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2229 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Farlighetsbedömning före villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31 i denna del.

Reservation 6 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 24 0 293


7. Antal dagar som den villkorliga frigivningen kan skjutas upp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 7 (M, KD)

8. Frivårdsinsatser för den som inte friges villkorligt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (M, KD)

9. Utvärdering av aktuell lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, KD)