Ensamkommande barn

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om ensamkommande barn (SoU18)

Riksdagen sa nej till en motion som väcktes i december 2015 med anledning av en händelse av större vikt (9 kap. 15 § riksdagsordningen) samt motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna rörde ensamkommande barn och handlar om att inrätta en nationell krissocialjour, kommunernas ansvar och hur de ska få fram fler familjehem och jourhem.

Förra året sökte drygt 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Tillströmningen ställer landets kommuner inför stora utmaningar för att kunna ta hand om och ordna boende för barnen. Detta samtidigt som många socialtjänster redan har en ansträngd situation med stor arbetsbelastning och hög personalomsättning.

Riksdagen ser positivt på att regeringen fortlöpande genom olika insatser och beslut stöder socialtjänsten genom exempelvis tillförda medel och kompetensutveckling samt arbetar med regelförenklingar. Vidare konstaterar riksdagen att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av hur flyktingsituationen och det ökande antalet ensamkommande barn påverkar socialtjänsterna. Migrationsverket har dessutom fått i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn.

Enligt riksdagen är läget dock fortfarande mycket ansträngt för socialtjänsterna. Riksdagen anser att det nu finns anledning att göra en principiell bedömning av vilken roll kommunen respektive staten ska ha vid mottagandet av ensamkommande barn. Det skulle exempelvis kunna handla om att staten tar över det ansvar som ankomstkommunerna har i dag. Riksdagen menar att det behövs en översyn av mottagningssystemet, vilket skulle kunna ske genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Riksdagen utgår dock från att regeringen vidtar de åtgärder som krävs när det gäller ansvaret för att ta emot ensamkommande barn och föreslår därför inget tillkännagivande.

Riksdagen sa nej till motionerna som rör familjehem med hänvisning till det arbete som pågår från regeringens sida.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-29
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11, 2016-02-09, 2016-02-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-02
Debatt i kammaren: 2016-03-03
4

Beslut

Beslut: 2016-03-03
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunernas ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S),

2015/16:2687 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och

2015/16:3280 av Andreas Carlson m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 2
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 295 13 0 41


2. Familjehem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1602 av Stefan Nilsson (MP),

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 16 och 18,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 65 och

2015/16:2861 av Aron Modig (KD).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 221 74 13 41