Ersättning vid expropriation

Civilutskottets bet 2009/10:CU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2010

Beslut

Höjd ersättning vid expropriation ska stärka äganderätten (CU21)

Ersättningen höjs vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten. Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen, och man begränsade rätten till ersättning för att hålla markpriserna nere. Andra nyheter med förslaget: Den som får sin fastighet expropierad får utöver ersättningen också ett generellt påslag på 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom påslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet. En regel som begränsar ersättningen upphävs. Därigenom kommer ersättningen att ligga närmare fastighetens marknadsvärde och omfatta även den del av marknadsvärdet som beror på förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt. Möjligheten att göra så kallade toleransavdrag avskaffas. Ersättningen ska i fortsättningen motsvara hela den ersättningsgilla skadan. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen 2009/10:162 och 2009/10:201 i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotetts förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-25
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-10
Trycklov: 2010-06-10
Reservationer 1
bet 2009/10:CU21

Alla beredningar i utskottet

2010-05-25, 2010-04-15

Höjd ersättning vid expropriation ska stärka äganderätten (CU21)

Ersättningen höjs vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten. Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen, och man begränsade rätten till ersättning för att hålla markpriserna nere.

Andra nyheter med förslaget:

  • Den som får sin fastighet expropierad får utöver ersättningen också ett generellt påslag på 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom påslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet.
  • En regel som begränsar ersättningen upphävs. Därigenom kommer ersättningen att ligga närmare fastighetens marknadsvärde och omfatta även den del av marknadsvärdet som beror på förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt.
  • Möjligheten att göra så kallade toleransavdrag avskaffas. Ersättningen ska i fortsättningen motsvara hela den ersättningsgilla skadan.
Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-21
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättning vid expropriation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens förslag till
1. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
4. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),
5. lag om ändring i väglagen (1971:948),
6. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),
7. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
8. lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),
9. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
10. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
11. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
12. lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
13. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
14. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
15. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
16. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
17. lag om ändring i lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling under förutsättning att riksdagen avslår lagförslag 2.3 i proposition 2009/10:172,
18. lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar,
19. lag om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning,
- dels det av utskottet i bilaga 4 framlagda förslaget till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:162 och 2009/10:201 i denna del och avslår motion 2009/10:C12.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840012
c24005
fp24004
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag