Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 20 november 2019

Utskottets förslag

Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna (UbU4)

För att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning anser regeringen att de etiska regler som gäller för forskning som avser människor behöver bli tydligare. Enligt förslaget ska en forskningshuvudman ska vara skyldig att ta till åtgärder för att se till att den egna verksamheten endast bedriver forskning som har fått ett etikgodkännande, och att forskningen lever upp till villkoren i godkännandet.

Regeringen föreslår också att lägsta straffet för den som med uppsåt bedriver forskning utan ett etikgodkännande ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i två år. Samma straffskala ska gälla för de forskningshuvudmän som har brustit i sitt ansvar att förebygga att den egna institutionen bedriver forskning utan etikgodkännande. Även brott mot etikprövningslagen som begås av grov oaktsamhet ska vara straffbara.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-17
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-14
bet 2019/20:UbU4

Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna (UbU4)

För att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning anser regeringen att de etiska regler som gäller för forskning som avser människor behöver bli tydligare. Enligt förslaget ska en forskningshuvudman ska vara skyldig att ta till åtgärder för att se till att den egna verksamheten endast bedriver forskning som har fått ett etikgodkännande, och att forskningen lever upp till villkoren i godkännandet.

Regeringen föreslår också att lägsta straffet för den som med uppsåt bedriver forskning utan ett etikgodkännande ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i två år. Samma straffskala ska gälla för de forskningshuvudmän som har brustit i sitt ansvar att förebygga att den egna institutionen bedriver forskning utan etikgodkännande. Även brott mot etikprövningslagen som begås av grov oaktsamhet ska vara straffbara.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 januari 2020.

Förslagspunkter

1. Ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:165.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-20
Debatt i kammaren: 2019-11-21
4

Beslut

Beslut: 2019-11-21
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:165.