Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2017/18:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Entreprenörer högre upp i kedjan kan bli ansvariga för löneutbetalning (AU14)

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Med entreprenad menas företag som har utlovat att utföra ett arbete för en bestämd betalning.

Ansvaret att betala ut lön ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Lagen ska även gälla när arbetstagaren har varit utstationerad till annan plats.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med den ändringen att den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt biföll kammaren utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Reservationer 3
bet 2017/18:AU14

Alla beredningar i utskottet

2018-05-17

Entreprenörer högre upp i kedjan kan bli ansvariga för löneutbetalning (AU14)

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Med entreprenad menas företag som har utlovat att utföra ett arbete för en bestämd betalning.

Ansvaret att betala ut lön ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Lagen ska även gälla när arbetstagaren har varit utstationerad till annan plats.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2018. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 179 121 0 49


2. Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om entreprenörsansvar för lönefordringar,
2. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
3. lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:214 punkterna 1-3 och avslår motion

2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 1 34 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 2 0 5
Totalt 143 157 0 49


3. Entreprenörsansvar i ett led för utstationerade arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)