Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Ny säkerhetsskyddslag införs (JuU21)

Det införs en ny säkerhetsskyddslag och samtidigt slutar nuvarande lag att gälla. I den nya lagen finns det bland annat krav på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nuvarande lagen har funnits i mer än 20 år och är i första hand inriktad på att skydda rikets säkerhet. Eftersom det i och med samhällsutvecklingen och digitaliseringen har tillkommit nya krav och förutsättningar för säkerhetsskyddet så tycker regeringen att det behövs en ny lag inom området. Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2019.

I samband med förslaget föreslår utskottet att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om:

  • Att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter borde regleras i lag.
  • Att det borde göras en översyn av tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning.
  • Att det bör utredas om säkerhetsskyddslagen ska gälla i större omfattning för regeringskansliet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter bör regleras i 20 säkerhetsskyddslagen, att en översyn bör göras av tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning och att det bör utredas om säkerhetsskyddslagen i större omfattning ska gälla för Regeringskansliet. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-04
Reservationer 1
bet 2017/18:JuU21

Alla beredningar i utskottet

2018-04-19, 2018-03-22

Ny säkerhetsskyddslag införs (JuU21)

Det införs en ny säkerhetsskyddslag och samtidigt slutar nuvarande lag att gälla. I den nya lagen finns det bland annat krav på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nuvarande lagen har funnits i mer än 20 år och är i första hand inriktad på att skydda rikets säkerhet. Eftersom det i och med samhällsutvecklingen och digitaliseringen har tillkommit nya krav och förutsättningar för säkerhetsskyddet så tycker regeringen att det behövs en ny lag inom området. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 april 2019.

I samband med förslaget föreslår utskottet att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om:

  • Att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter borde regleras i lag.
  • Att det borde göras en översyn av tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning.
  • Att det bör utredas om säkerhetsskyddslagen ska gälla i större omfattning för regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. säkerhetsskyddslag,
2. lag om ändring i polislagen (1984:387),
3. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),
4. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,
5. lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,
6. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
8. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
9. lag om ändring i lagen (2018:1767) om geografisk miljöinformation med den ändringen att 15 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
10. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med den ändringen att ordet "har" före orden "kunnat konstaterats" i 11 kap. 2 § första stycket 5 ska utgå,
11. lag om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:89 punkterna 1-11.

2. Riktlinjer för utkontraktering av it-verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3980 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 34 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 4 0 1 3
Totalt 288 20 1 40


3. Tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter ska regleras i säkerhetsskyddslagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD) yrkande 1.

4. Tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD) yrkande 2.

5. Säkerhetsskyddet i Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda om säkerhetsskyddslagen i större omfattning bör gälla för Regeringskansliet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD) yrkande 3.