Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2003

Beslut

Avfallshantering och återvinning (MJU4)

Nya delmål för miljökvalitetsmålet och ökat producentansvar ska leda till bättre avfallshantering och återvinning. Regeringens miljökvalitetsmål får två nya delmål. De går ut på att en allt större del av matavfallet från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri ska återvinnas genom kompostering eller liknande. På så vis ska förbränningen av matavfall minskas. Regeringen får bestämma regler som gör producenter skyldiga att se till att varor har en viss sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Producenter ska också bli skyldiga att se till att plast- och metallförpackningar för färdig dryck ska kunna lämnas i retur till butiken mot pant. Flera lagändringar rör bilskrotning. Bland annat ska den som utan tillstånd driver en bilskrot kunna straffas med böter. Samtliga lagändringarna börjar gälla den 1 april 2004, förutom bestämmelserna om retursystem för dryckesförpackningar. De ska börja gälla det datum regeringen bestämmer. Slutligen godkände riksdagen att regeringen får sälja sin sista aktie i Sydkraft SAKAB AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-08-26
Justering: 2003-10-16
Betänkande publicerat: 2003-10-21
Trycklov: 2003-10-21
Reservationer 27
Betänkande 2003/04:MJU4

Alla beredningar i utskottet

2003-08-26

Avfallshantering och återvinning (MJU4)

Nya delmål för miljökvalitetsmålet och ökat producentansvar ska leda till bättre avfallshantering och återvinning. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringens miljökvalitetsmål föreslås få två nya delmål. De går ut på att en allt större del av matavfallet från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri ska återvinnas genom kompostering eller liknande. På så vis ska förbränningen av matavfall minskas. Förslaget innebär också att regeringen får bestämma regler som gör producenter skyldiga att se till att varor har en viss sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Producenter ska också bli skyldiga att se till att plast- och metallförpackningar för färdig dryck ska kunna lämnas i retur till butiken mot pant. Flera förslag rör bilskrotning. Bland annat ska den som utan tillstånd driver en bilskrot kunna straffas med böter. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2004, förutom bestämmelserna om retursystem för dryckesförpackningar. De ska börja gälla det datum regeringen bestämmer. Slutligen föreslås riksdagen godkänna att regeringen får sälja sin sista aktie i Sydkraft SAKAB AB.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-29
4

Beslut

Beslut: 2003-10-29
24 förslagspunkter, 21 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samordning och utveckling av strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ25 yrkande 5, 2002/03:MJ26 yrkande 3, 2002/03:MJ27 yrkande 2, 2002/03:MJ428 yrkande 8 i denna del och 2003/04:MJ474 yrkande 16 i denna del.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c00175
fp40008
kd02508
v24006
mp11006
-0000
Totalt239251768

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hållbarhetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ26 yrkande 2, 2003/04:MJ472 yrkande 1 och 2003/04:Bo253 yrkande 17.

Reservation 3 (c, fp, kd)

3. Avfallsmängden och resurssnåla kretslopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ27 yrkande 1, 2002/03:MJ270 yrkandena 1, 3 och 4, 2002/03:MJ428 yrkande 8 i denna del och 2003/04:MJ474 yrkande 16 i denna del.

Reservation 4 (c, kd)

4. Delmål för återvinning av matavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om nya delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (avsnitt 6.2.1).
Riksdagen godkänner regeringens förslag om nya delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (avsnitt 6.2.1).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 2 och avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 1, 2002/03:MJ27 yrkande 6 och 2002/03:MJ270 yrkandena 5 och 6.

Reservation 5 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m042112
c17005
fp40008
kd25008
v24006
mp11006
-0000
Totalt23842168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ytterligare delmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ26 yrkande 4, 2002/03:MJ432 yrkande 12 och 2003/04:MJ400 yrkande 7.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

6. Förbränning av avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 2 i denna del, 2002/03:MJ315 yrkande 21, 2002/03:MJ428 yrkande 8 i denna del, 2002/03:MJ489 yrkande 8 och 2003/04:MJ474 yrkande 16 i denna del.

Reservation 8 (m)

7. Skatt på avfall som förbränns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 2 i denna del, 2002/03:MJ26 yrkande 7, 2002/03:MJ27 yrkande 4, 2002/03:MJ428 yrkande 8 i denna del och 2003/04:MJ474 yrkande 16 i denna del.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (c)

8. Deponering av avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ428 yrkande 8 i denna del och 2003/04:MJ474 yrkande 16 i denna del.

9. Naturvårdsverkets ansvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 3, 2002/03:MJ26 yrkande 1, 2002/03:MJ251 och 2003/04:MJ472 yrkande 30.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)

10. Tydliggörande av avfallsinnehavarens ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 15 kap. 5 a §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 15 kap. 5 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 1 i denna del.

11. Producentansvaret för förpackningar och returpapper m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ26 yrkande 8 och 2002/03:MJ27 yrkande 3.

12. Farligt avfall från hushållen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ432 yrkande 14.

Reservation 14 (kd)

13. Kommunernas ensamrätt till hanteringen av farligt avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ26 yrkandena 5 och 6 och 2003/04:MJ472 yrkande 29.

Reservation 15 (fp)

14. Varors sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 15 kap. 7 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 15 kap. 7 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 4, 2002/03:MJ25 yrkande 4 och 2002/03:MJ26 yrkande 11.

Reservation 16 (m, fp, kd)

15. Kretsloppsförsäkringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ26 yrkande 9, 2002/03:MJ27 yrkande 8 och 2002/03:MJ315 yrkande 19.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (c)

16. Returdryckesförpackningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 15 kap. 7 a § och lag om upphävande av vissa lagar avseende retursystem med pant för dryckesförpackningar.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 15 kap. 7 a § och lag om upphävande av vissa lagar avseende retursystem med pant för dryckesförpackningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 5, 2002/03:MJ25 yrkandena 1-3, 2002/03:MJ26 yrkande 10, 2002/03:MJ27 yrkande 5, 2002/03:MJ225 yrkandena 1-3, 2002/03:MJ315 yrkande 20, 2002/03:MJ337, 2003/04:MJ240 och 2003/04:MJ242 yrkandena 1-3.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (c)

17. Övriga ändringar i miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken, i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken, i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 1 i denna del.

18. Bilar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343).
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2002/03:T466 yrkande 33, 2002/03:MJ211, 2002/03:MJ377 yrkande 7, 2002/03:MJ428 yrkande 6 och 2003/04:T563 yrkande 1.

Reservation 23 (c, kd)

19. Gräsklippare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ377 yrkande 8 och 2003/04:T563 yrkande 2.

Reservation 24 (kd)

20. Slutförvaring av kvicksilver

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ24 yrkande 6, 2002/03:MJ26 yrkande 12 och 2002/03:MJ27 yrkandena 9 och 10.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m043012
c01705
fp04008
kd02508
v24006
mp11006
-0000
Totalt155125069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Bygg- och rivningsavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ24 yrkande 7.

Reservation 26 (m)

22. Försäljning av statens aktie i Sydkraft SAKAB AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att sälja återstående aktie i Sydkraft SAKAB AB (avsnitt 10).
Riksdagen bemyndigar regeringen att sälja återstående aktie i Sydkraft SAKAB AB (avsnitt 10).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:117 punkt 3 och avslår motion 2002/03:MJ23.

23. Giftfri miljö och sanering av förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ217 och 2002/03:MJ319.

24. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ27 yrkande 7 och 2002/03:MJ311.

Reservation 27 (c)