Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Sveriges arbete i Europarådet har behandlats (UU8)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2018 och helåret 2019. Dessutom har Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling lämnat en redogörelse till riksdagen.

Europarådets huvuduppgifter är att bevara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Den redovisade perioden beskrivs som prövande vad gäller just de områdena. Utskottet tycker att det är oroande att debatten sedan några år alltmer har kommit att handla om att flera medlemsländer brister i att värna grundprinciperna. Därför anser utskottet att det är viktigt att Sverige fortsätter att arbeta för att bevara och stärka Europarådets roll inom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelse 2019/20:ER1 och skrivelse 2019/20:34 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:UU8

Sveriges arbete i Europarådet har behandlats (UU8)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2018 och helåret 2019. Dessutom har Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling lämnat en redogörelse till riksdagen.

Europarådets huvuduppgifter är att bevara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Den redovisade perioden beskrivs som prövande vad gäller just de områdena. Utskottet tycker att det är oroande att debatten sedan några år alltmer har kommit att handla om att flera medlemsländer brister i att värna grundprinciperna. Därför anser utskottet att det är viktigt att Sverige fortsätter att arbeta för att bevara och stärka Europarådets roll inom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europarådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3430 av Hans Wallmark m.fl. (M) och

2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C).

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 49 5 0 295


2. Redogörelse 2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2019/20:ER1 till handlingarna.

3. Skrivelse 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:34 till handlingarna.

4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.