Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – tillträde till det andra tilläggsprotokollet

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Tillägg till Europarådets konvention om rättsligt samarbete (JuU4)

Riksdagen godkände ett tilläggsprotokoll till Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Sverige har tidigare tillträtt själva konventionen, som handlar om att länderna ska hjälpa varandra på olika sätt i brottsutredningar. För att Sverige ska kunna tillträda tilläggsprotokollet beslutade riksdagen om vissa lagändringar. Bland annat blir rätten skyldig att översätta viktiga handlingar i brottmål och skicka dem till berörda personer utomlands, oavsett vilket land personerna vistas i. En person som är föremål för en förundersökning i Sverige ska få förhöras genom videokonferens bara om han eller hon säger ja till detta. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-03
Justering: 2013-10-24
Betänkande publicerat: 2013-10-24
Trycklov: 2013-10-24
Betänkande 2013/14:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2013-10-03

Tillägg till Europarådets konvention om rättsligt samarbete (JuU4)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett tilläggsprotokoll till Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Sverige har tidigare tillträtt själva konventionen, som handlar om att länderna ska hjälpa varandra på olika sätt i brottsutredningar. För att Sverige ska kunna tillträda tilläggsprotokollet föreslår regeringen vissa lagändringar. Bland annat blir rätten skyldig att översätta viktiga handlingar i brottmål och skicka dem till berörda personer utomlands, oavsett vilket land personerna vistas i. En person som är föremål för en förundersökning i Sverige ska få förhöras genom videokonferens bara om han eller hon säger ja till detta. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-06
4

Beslut

Beslut: 2013-11-06
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges tillträde till det andra tilläggsprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) det andra tilläggsprotokollet till Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål,
b) en förklaring enligt artikel 33.2 i tilläggsprotokollet om att Sverige inte godtar artikel 17 om gränsöverskridande övervakning,
c) en förklaring enligt artiklarna 18 och 19 i tilläggsprotokollet om vilka myndigheter som är behöriga vid tillämpningen av dessa artiklar rörande kontrollerade leveranser och hemliga utredningar, och
d) en förklaring enligt artikel 4.9 i tilläggsprotokollet med innebörd att Sverige godtar elektroniskt översändande av ansökningar om rättslig hjälp efter överenskommelse i det enskilda fallet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:170 punkterna 5-8.

2. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,
c) lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, och
d) lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:170 punkterna 1-4.