EU:s viseringskodex

Socialförsäkringsutskottets bet 2010/11:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Gemensamma bestämmelser för korttidsvisum inom EU (SfU9)

Inom EU har man enats om en gemensam så kallad viseringskodex. Visering innebär utfärdande av visum, bevis som ger rätt till inresa och en viss tids vistelse inom medlemsstaterna. Riksdagen har nu beslutat om de lagändringar som krävs för att viseringskodexen ska kunna användas i Sverige. Medlemsstaterna ska enligt kodexen ha gemensamma bestämmelser för handläggning av och beslut om ansökningar för planerade vistelser som inte varar längre än tre månader under en sexmånadersperiod. Vid sidan av en sådan visering, som kallas Schengenvisering, kommer det att finnas en nationell visering. En nationell visering ska kunna ges om det finns särskilda skäl och endast för en längre tid än tre månader, men högst ett år. Det blir också möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om Schengenvisering. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-05
Justering: 2011-05-17
Betänkande publicerat: 2011-05-20
Trycklov: 2011-05-20
Reservationer 5
bet 2010/11:SfU9

Gemensamma bestämmelser för korttidsvisum inom EU (SfU9)

Inom EU har man enats om en gemensam så kallad viseringskodex. Visering innebär utfärdande av visum, bevis som ger rätt till inresa och en viss tids vistelse inom medlemsstaterna. Regeringen har nu föreslagit lagändringar för att viseringskodexen ska kunna användas i Sverige.

Medlemsstaterna ska enligt kodexen ha gemensamma bestämmelser för handläggning av och beslut om ansökningar för planerade vistelser som inte varar längre än tre månader under en sexmånadersperiod. Vid sidan av en sådan visering, som kallas Schengenvisering, kommer det att finnas en nationell visering. En nationell visering ska kunna ges om det finns särskilda skäl och endast för en längre tid än tre månader, men högst ett år. Det blir också möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om Schengenvisering.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-01
4

Beslut

Beslut: 2011-06-01
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf6 av Erik Almqvist (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD01802
V18001
KD13006
Totalt27218059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Överenskommelser om representation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 6 § tredje och fjärde styckena regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V18001
KD14005
Totalt2920057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Privata tjänsteleverantörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf6 av Erik Almqvist (SD) yrkande 3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD11801
V18001
KD14005
Totalt27418057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Avsikten med vistelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) såvitt avser att 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del och avslår motionerna
2010/11:Sf6 av Erik Almqvist (SD) yrkande 4 och
2010/11:Sf7 av Christina Höj Larsen m.fl. (V).

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870124
M920015
MP20005
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt252191959

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Rätt att överklaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf6 av Erik Almqvist (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V18001
KD14005
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 2 och 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del.