Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Extra ändringsbudget: Pengar till hyreskostnader, sjuklönekostnader, egenföretagare och snabbtester (FiU43)

Mer pengar under 2021 ska gå till att mildra pandemins effekter

Eftersom sjukdomen covid-19
fortsätter att spridas
ska mer pengar från staten
användas under 2021 för att
mildra pandemins effekter.

Bland annat ska vissa företag,
till exempel hotell och restauranger,
kunna få ett nytt ekonomiskt stöd
för sina hyreskostnader.

Arbetsgivare ska kunna få
fortsatt ekonomiskt stöd
för sjuklöner de betalar ut
till anställda som är sjuka.

Även egenföretagare
ska kunna få
fortsatt ekonomiskt stöd
av olika slag.

Mer pengar ska också gå
till exempelvis
snabbtester för covid-19
och kultur- och idrottsaktiviteter

Dessutom ska studenter
kunna jobba och tjäna pengar
utan att förlora studiemedel,
alltså de pengar som de får eller lånar
för att studera.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare åtgärder i en extra ändringsbudget för 2021 för att mildra effekterna av coronapandemin. Statens utgifter 2021 ökar därmed med 12,4 miljarder kronor. Förslaget omfattar bland annat dessa åtgärder:

 • 3 miljarder kronor under 2021 ska gå till ett nytt tillfälligt stöd för hyreskostnader till företag i framför allt detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. Stödet utformas som en tillfällig kompensation till hyresvärdar som kommer överens med hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran.
 • Statens ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över den normala nivån förlängs till och med den 30 april 2021. Utgifterna i statens budget ökar med 2,5 miljarder kronor 2021 med anledning av detta.
 • Möjligheten för egenföretagare att få ersättning från staten för karensavdrag och karensdagar förlängs till och med den 30 april 2021.
 • Omsättningsstödet för egenföretagare, som fått minskad omsättning på grund av pandemin, förlängs till att omfatta perioden januari-februari 2021. Utgifterna i statens budget 2021 ökar med 2,1 miljarder kronor med anledning av detta.
 • Det ekonomiska stödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, förlängs med perioden januari-februari 2021.
 • 1,4 miljarder kronor i statens budget under 2021 ska gå till att medfinansiera regionernas användning av antigentester, så kallade snabbtester, för att påvisa pågående covid-19-infektion.
 • Mer pengar under 2021 ska gå till olika stöd till kultur och idrott, medel för olika myndigheters tillsyn enligt den tillfälliga pandemilagen covid-19-lagen och förlängt slopat fribelopp för studiemedel.

Riksdagen anser att de statliga stöden till civilsamhällets olika organisationer och föreningar behöver vara större och bättre anpassade. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället. Tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget om tillkännagivande har väckts i ett utskott och inte bygger på en proposition eller en motion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition och utskottsinitiativ avslag på motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-02-09
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-12
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:FiU43

Extra ändringsbudget: Förslag om pengar till hyreskostnader, sjuklönekostnader, egenföretagare och snabbtester (FiU43)

För att mildra effekterna av coronapandemin föreslår regeringen ytterligare åtgärder i en extra ändringsbudget för 2021. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som innebär att statens utgifter 2021 ökar med 12,4 miljarder kronor. Förslaget omfattar bland annat följande åtgärder:

 • 3 miljarder kronor under 2021 ska gå till ett nytt tillfälligt stöd för hyreskostnader till företag i framför allt detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. Stödet utformas som en tillfällig kompensation till hyresvärdar som kommer överens med hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran.
 • Statens ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över den normala nivån förlängs till och med den 30 april 2021. Utgifterna i statens budget ökar med 2,5 miljarder kronor 2021 med anledning av detta.
 • Möjligheten för egenföretagare att få ersättning från staten för karensavdrag och karensdagar förlängs till och med den 30 april 2021.
 • Omsättningsstödet för egenföretagare, som fått minskad omsättning på grund av pandemin, förlängs till att omfatta perioden januari-februari 2021. Utgifterna i statens budget 2021 ökar med 2,1 miljarder kronor med anledning av detta.
 • Det ekonomiska stödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, förlängs med perioden januari-februari 2021.
 • 1,4 miljarder kronor i statens budget under 2021 ska gå till att medfinansiera regionernas användning av antigentester, så kallade snabbtester, för att påvisa pågående covid-19-infektion.
 • Mer pengar under 2021 ska gå till olika stöd till kultur och idrott, medel för olika myndigheters tillsyn enligt den tillfälliga pandemilagen covid-19-lagen och förlängt slopat fribelopp för studiemedel.

Finansutskottet anser att de statliga stöden till civilsamhällets olika organisationer och föreningar behöver vara större och bättre anpassade. Utskottet föreslår mot den bakgrunden att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att återkomma med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället. Förslaget om tillkännagivandet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 25 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2021
Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Socialstyrelsen till ett värde om högst 40 000 000 kronor får sälja eller skänka överskott av skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning eller annan materiel till andra stater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt till Schweiz och Storbritannien, efter att det nationella behovet säkerställts,
b) bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Transportstyrelsens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 1 600 000 000 kronor,
c) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:84 punkterna 1-3.

Utvärderingar av regeringens förslag

Riksdagen avslår motion

2020/21:3857 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 53 3 0 293


2. Stöd till civilsamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.