Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Extra ändringsbudget: Sjukförsäkringen ska bli mer flexibel för vissa långtidssjuka (FiU41)

Sjukpenning ska kunna anpassas för vissa som är sjuka länge

Många personer har varit sjukskrivna länge.
Det kan bero på coronaviruset
eller andra sjukdomar.

Har man varit sjukskriven i mer
än 180 dagar utreder Försäkringskassan
om man kan göra andra arbetsuppgifter
på ett annat jobb i stället.
Riksdagen har nu bestämt
att de här reglerna ska ändras.

Med de nya reglerna ska man kunna
vara sjukskriven upp till 365 dagar
innan man måste göra andra
arbetsuppgifter på
ett annat jobb än sitt vanliga.

Nya reglerna gäller de som snart blir friska
De nya reglerna gäller personer som är sjukskrivna
men som nästan säkert kommer att
kunna gå tillbaka till sitt arbete
inom ett år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning. Beslutet innebär att sjukförsäkringen blir mer flexibel jämfört med i dag för vissa långtidssjukskrivna personer.

I dag bedöms en sjukskriven persons arbetsförmåga mot sin arbetsgivare innan dag 180, och mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365. Det gäller dem där mer talar för än emot att de kan återgå till sitt arbete inom 365 dagar. Syftet är att förhindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

Ändringarna innebär att utgifterna för sjukpenning och rehabilitering i statens budget ökar med 250 miljoner kronor 2021, och med 300 miljoner kronor 2022.

Riksdagen uppmanar också i två tillkännagivanden regeringen att skyndsamt se över förutsättningarna för enskilda företagares a-kassa med anledning av den pågående pandemin.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna. Bifall till utskottets förslag om två tillkännagivanden om möjlighet att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning och om rätt till arbetslöshetsersättning i samband med verksamhet i begränsad omfattning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-11
Justering: 2021-02-25
Trycklov: 2021-02-26
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:FiU41

Alla beredningar i utskottet

2021-02-11, 2021-02-04

Extra ändringsbudget: Sjukförsäkringen ska bli mer flexibel för vissa långtidssjuka (FiU41)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning. Förslaget innebär att sjukförsäkringen blir mer flexibel jämfört med i dag för vissa långtidssjukskrivna personer.

I dag bedöms en sjukskriven persons arbetsförmåga mot sin arbetsgivare innan dag 180, och mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365. Det gäller dem där mer talar för än emot att de kan återgå till sitt arbete inom 365 dagar. Syftet är att förhindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

Ändringarna innebär att utgifterna för sjukpenning och rehabilitering i statens budget ökar med 250 miljoner kronor 2021, och med 300 miljoner kronor 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen i två tillkännagivanden uppmanar regeringen att skyndsamt se över förutsättningarna för enskilda företagares a-kassa med anledning av den pågående pandemin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-02
Debatt i kammaren: 2021-03-03
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändrad ram för utgiftsområde och ändrat anslag
Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och anvisar ändrat anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:78 punkt 2.

Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:78 punkt 1 och avslår motion

2020/21:3856 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Utvärderingar av regeringens förslag

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3847 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3854 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 31 11 14 293


2. Möjlighet att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör möjliggöra för enskilda näringsidkare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta vissa marknadsföringsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.


3. Rätt till arbetslöshetsersättning i samband med verksamhet i begränsad omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över reglerna om enskilda näringsidkares rätt till arbetslöshetsersättning i samband med verksamhet i begränsad omfattning och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 4 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 15 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 38 18 0 293