Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Regeringen bör göra det lättare att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar (CU13)

Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för fastigheter som ingår i föreningen. Det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring.

I Sverige finns idag ett stort antal samfällighetsföreningar som har hand om anläggningar som flera fastigheter kan nyttja. Det kallas gemensamhetsanläggningar och kan till exempel vara en gemensam väg som de boende i föreningen använder.

Enligt dagens regelverk kan samfällighetsföreningar inte själva ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Det är både kostsamt och tar lång tid för föreningen att få inaktuella andelstal justerade. Detta är problematiskt i synnerhet för vägföreningar.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2018 om fastighetsrättsliga frågor. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande till regeringen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-04-23
Trycklov: 2019-04-26
Reservationer 12
Betänkande 2018/19:CU13

Alla beredningar i utskottet

2019-04-11, 2019-04-02

Regeringen bör göra det lättare att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar (CU13)

Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för fastigheter som ingår i föreningen. Det tycker civilutskottet som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring.

I Sverige finns idag ett stort antal samfällighetsföreningar som har hand om anläggningar som flera fastigheter kan nyttja. Det kallas gemensamhetsanläggningar och kan till exempel vara en gemensam väg som de boende i föreningen använder.

Enligt dagens regelverk kan samfällighetsföreningar inte själva ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Det är både kostsamt och tar lång tid för föreningen att få inaktuella andelstal justerade. Detta är problematiskt i synnerhet för vägföreningar.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2018 om fastighetsrättsliga frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Störningsservitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:336 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 7,

2018/19:938 av Hans Rothenberg (M),

2018/19:1343 av Lars Püss (M) och

2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD).

2. Arrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 14 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 0 61 9
SD 0 59 0 3
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 191 59 61 38


3. Tomträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 292 20 0 37


4. Andelstal i vägsamfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör utreda hur en lagreglering som innebär att en samfällighetsförening själv kan besluta om ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning kan utformas och återkomma till riksdagen i frågan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2018/19:1126 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1409 av Lars Beckman (M),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 18,

2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 27 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 15 och

2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S).

Reservation 4 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 87 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 168 144 0 37


5. Rätt att anordna cykelvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 47 och

2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 8.

Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 295 17 0 37


6. Förvaltning av samfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1467 av Per Lodenius (C).

7. Expropriationsersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 4,

2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C) och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 285 27 0 37


8. Skymmande vegetation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1393 av Jonas Eriksson (MP).

9. Förköpslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9 och

2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S).

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 286 26 0 37


10. Jordförvärvslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 37 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C, KD)

11. Översyn av fastighetsmäklarlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:338 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7 och

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35.

Reservation 10 (V)

12. Finansiering av och tillgång till geodata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:238 av Camilla Brodin (KD) yrkande 1,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 48 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29.

Reservation 11 (KD, L)

13. Översyn av Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1348 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6,

2018/19:2502 av Kristina Yngwe (C),

2018/19:2520 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C),

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 53 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 12 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 204 108 0 37


14. Fideikommiss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:715 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) och

2018/19:1097 av Lawen Redar (S).

15. Friköp av historiska arrenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S).