FN:s internationella brottmålstribunaler – avveckling och restfunktioner

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Fortsatt samarbete efter avveckling av krigsförbrytartribunaler (JuU18)

De internationella brottmålstribunalerna för före detta Jugoslavien och Rwanda ska avvecklas. FN:s säkerhetsråd har beslutat att arbetet med att avsluta verksamheterna ska göras av en gemensam internationell avvecklingsmekanism som tillfälligt ersätter tribunalerna.

De särskilda regler som gäller för Sveriges rättsliga samarbete med de båda tribunalerna ska också gälla i förhållande till avvecklingsmekanismen. Svenska domstolar och åklagare ska även få söka rättslig hjälp från tribunalerna, inklusive avvecklingsmekanismen, och från Internationella brottmålsdomstolen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en redaktionell ändring.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-14
Trycklov: 2013-05-14
bet 2012/13:JuU18

Fortsatt samarbete efter avveckling av krigsförbrytartribunaler (JuU18)

De internationella brottmålstribunalerna för före detta Jugoslavien och Rwanda ska avvecklas. FN:s säkerhetsråd har beslutat att arbetet med att avsluta verksamheterna ska göras av en gemensam internationell avvecklingsmekanism som tillfälligt ersätter tribunalerna.

Enligt regeringens förslag ska de särskilda regler som gäller för Sveriges rättsliga samarbete med de båda tribunalerna också gälla i förhållande till avvecklingsmekanismen. Svenska domstolar och åklagare ska även få söka rättslig hjälp från tribunalerna, inklusive avvecklingsmekanismen, och från Internationella brottmålsdomstolen.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-23
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
3. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, med den ändringen att ordet "internationell" läggs till mellan orden "mot" och "humanitär",
4. lag om upphävande av konvention (1870:37 s. 1) angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:126 punkterna 1-4.