Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Lagar ändras på grund av ändrade mediegrundlagar (KU3)

Lagar ska ändras på grund av ändringar i grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Följdändringarna till grundlagsändringarna gäller totalt 16 lagar där hänvisningar görs till bestämmelser i TF och YGL. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-16. Delvis bifall till propositionen punkt 1.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
Betänkande 2018/19:KU3

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25, 2018-10-18

Lagar ändras på grund av ändrade mediegrundlagar (KU3)

Lagar ska ändras på grund av ändringar i grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Följdändringarna till grundlagsändringarna gäller totalt 16 lagar där hänvisningar görs till bestämmelser i TF och YGL. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att 49 kap. 5 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
3. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
4. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
5. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
6. lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,
7. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,
8. lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.,
9. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
10. lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
12. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
13. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
14. lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,
15. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,
16. lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:260 punkterna 2-16 och bifaller delvis proposition 2017/18:260 punkt 1.