Förändringar i studiestödssystemet

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Enklare driva in studieskulder (UbU18)

Riksdagen har beslutat om en rad ändringar som rör studiestödet. Ändringarna innebär följande: För att öka möjligheterna för CSN att kunna driva in skulder ska CSN kunna säga upp ett studielån till omedelbar betalning om låntagaren trots påminnelser och krav inte betalar årsbelopp eller avgifter. Om det finns sannolika skäl att tro att en persons rätt till studiestöd har upphört eller ska minska ska CSN kunna hålla inne eller minska utbetalningar av studiestöd till dess att beslut i ärendet har fattats. Studerande som vårdar barn eller närstående bör ha möjlighet att få studielånet avskrivet från och med den 31:a vårddagen. En tydligare prövning av studieresultat ska göras vid bedömningen av fortsatt rätt till studiestöd. Reglerna om rätt till studiestöd för utländska medborgare anpassas till utvecklingen av EU-rätten. Det medför att familjemedlemmar till EES-medborgare och schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar får utökad rätt till studiestöd. /ul>Riksdagen sa ja till regeringens förslag men med en mindre ändring. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen med en mindre justering och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-15
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-10
Trycklov: 2010-05-07
Reservationer 5
bet 2009/10:UbU18

Enklare driva in studieskulder (UbU18)

Regeringen har föreslagit en rad ändringar som rör studiestödet. Ändringarna innebär följande:

  • För att öka möjligheterna för CSN att kunna driva in skulder ska CSN kunna säga upp ett studielån till omedelbar betalning om låntagaren trots påminnelser och krav inte betalar årsbelopp eller avgifter.
  • Om det finns sannolika skäl att tro att en persons rätt till studiestöd har upphört eller ska minska ska CSN kunna hålla inne eller minska utbetalningar av studiestöd till dess att beslut i ärendet har fattats.
  • Studerande som vårdar barn eller närstående bör ha möjlighet att få studielånet avskrivet från och med den 31:a vårddagen.
  • En tydligare prövning av studieresultat ska göras vid bedömningen av fortsatt rätt till studiestöd..
  • Reglerna om rätt till studiestöd för utländska medborgare anpassas till utvecklingen av EU-rätten. Det medför att familjemedlemmar till EES-medborgare och schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar får utökad rätt till studiestöd.
Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med en mindre ändring. Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-24
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet för CSN att säga upp lån till omedelbar betalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) såvitt avser 4 kap. 27 a § och punkterna 1, 18 och 19 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:141 i denna del och avslår motion 2009/10:Ub8 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Möjlighet för CSN att i vissa fall hålla inne utbetalningar av studiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) såvitt avser 6 kap. 3 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:141 i denna del och avslår motion 2009/10:Ub8 yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1092019
m820014
c22007
fp24004
kd18006
v01705
mp01207
-1000
Totalt25631062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Möjlighet till avskrivning av studielån vid vård av barn eller närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) såvitt avser 4 kap. 23 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:141 i denna del och avslår motionerna 2009/10:Ub8 yrkande 3 och 2009/10:Ub9 yrkande 2.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1081021
m820014
c21008
fp24004
kd18006
v01705
mp01207
-1000
Totalt25430065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tydligare prövning av studieresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) såvitt avser 3 kap. 7 § med den ändringen att paragrafens tredje stycke får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:141 i denna del och avslår motionerna 2009/10:Ub8 yrkande 4 och 2009/10:Ub9 yrkande 1.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

5. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om studiestödslagen (1999:1395) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 1-4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:141 i denna del.