Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 20 november 2019

Utskottets förslag

Genomförandet av avfallsregler förbättras (MjU5)

Regeringen föreslår att det görs vissa ändringar i svensk miljölagstiftning för att förbättra genomförandet av EU:s avfallsdirektiv. Syftet med direktivet är att skydda miljön och människors hälsa.

Lagändringarna innebär bland annat att det införs en ny bestämmelse om att de verksamheter som har hand om avfall och som har tillstånds- och anmälningsplikt, endast får tillåtas om de uppfyller vissa krav på hur avfall ska hanteras. Ändringarna innebär också vissa förtydliganden av formuleringar relaterat till avfallshantering. Till exempel förtydligas att den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-12
Trycklov: 2019-11-14
bet 2019/20:MJU5

Genomförandet av avfallsregler förbättras (MjU5)

Regeringen föreslår att det görs vissa ändringar i svensk miljölagstiftning för att förbättra genomförandet av EU:s avfallsdirektiv. Syftet med direktivet är att skydda miljön och människors hälsa.

Lagändringarna innebär bland annat att det införs en ny bestämmelse om att de verksamheter som har hand om avfall och som har tillstånds- och anmälningsplikt, endast får tillåtas om de uppfyller vissa krav på hur avfall ska hanteras. Ändringarna innebär också vissa förtydliganden av formuleringar relaterat till avfallshantering. Till exempel förtydligas att den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Förslagspunkter

1. Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:22.


3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-20
Debatt i kammaren: 2019-11-21
4

Beslut

Beslut: 2019-11-21
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:22.