Förbättrat skydd mot stalkning

Justitieutskottets bet 2010/11:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2011

Beslut

Kontaktförbud ersätter besöksförbudet (JuU5)

Reglerna om besöksförbud ändras. Ändringarna innebär bland annat följande: Uttrycket besöksförbud byts ut mot kontaktförbud. Personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska kunna övervakas elektroniskt med så kallad fotboja. Olaga förföljelse införs som ett nytt brott i brottsbalken. Det blir tydligare vilka omständigheter åklagaren särskilt ska ta hänsyn till när man beslutar om ett kontaktförbud. Inför varje beslut om kontaktförbud ska det göras en så kallad proportionalitetsbedömning. Då bedömer man om konsekvenserna för den person som får ett förbud är rimliga i förhållande till vad man vill uppnå med förbudet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med två ändringar. Den ena ändringen gäller kontaktförbud i en gemensam bostad. I dag kan en person få förbud mot att vistas i en gemensam bostad om det finns en påtaglig risk för att han eller hon kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att stryka villkoret "påtaglig risk" och snarast återkomma med ett nytt lagförslag. Syftet med ändringen är att det inte ska krävas en allvarligare hotbild för ett kontaktförbud som gäller en gemensam bostad än vad som krävs för ett vanligt kontaktförbud. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till två motionsförslag, ett från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och ett från Moderaterna Riksdagen talade också om för regeringen att det behövs en mer omfattande utvärdering av den nya lagen än regeringen föreslagit. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till ett förslag i en motion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: 26 § förslaget till lag om besöksförbud får den lydelse som framgår av bilaga 4,i övrigt bifall til propositionen. Bifall till motioner om rekvisitet "påtaglig risk". Bifall till motionsyrkande om utvärdering av lagförslagen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-03-10
Justering: 2011-04-12
Betänkande publicerat: 2011-04-15
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 1
bet 2010/11:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2011-03-10, 2010-12-14

Kontaktförbud ska ersätta besöksförbudet (JuU5)

Reglerna om besöksförbud ska ändras. Ändringarna innebär bland annat följande:

 • Uttrycket besöksförbud byts ut mot kontaktförbud.

 • Personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska kunna övervakas elektroniskt med så kallad fotboja.
 • Olaga förföljelse införs som ett nytt brott i brottsbalken.
 • Det blir tydligare vilka omständigheter åklagaren särskilt ska ta hänsyn till när man beslutar om ett kontaktförbud.
 • Inför varje beslut om kontaktförbud ska det göras en så kallad proportionalitetsbedömning. Då bedömer man om konsekvenserna för den person som får ett förbud är rimliga i förhållande till vad man vill uppnå med förbudet.
 • Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med två ändringar. Den ena ändringen gäller kontaktförbud i en gemensam bostad. I dag kan en person få förbud mot att vistas i en gemensam bostad om det finns en påtaglig risk för att han eller hon kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Riksdagen föreslås ge regeringen i uppdrag att stryka villkoret "påtaglig risk" och snarast återkomma med ett nytt lagförslag. Syftet med ändringen är att det inte ska krävas en allvarligare hotbild för ett kontaktförbud som gäller en gemensam bostad än vad som krävs för ett vanligt kontaktförbud. Förslaget betyder att utskottet säger ja till två motionsförslag, ett från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och ett från Moderaterna

  Riksdagen ska också tala om för regeringen att det behövs en mer omfattande utvärdering av den nya lagen än regeringen föreslagit. Förslaget betyder att utskottet säger ja till ett förslag i en motion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2011-04-28
  4

  Beslut

  Beslut: 2011-05-04
  7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

  Webb-tv: Beslut

  • 4 maj 2011

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Kontaktförbud avseende gemensam bostad

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud såvitt avser 1 a och 4 §§ samt tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om rekvisitet "påtaglig risk" i 1 a §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:45 i denna del och motionerna 2010/11:Ju3 yrkande 1 och 2010/11:Ju273 yrkande 1 och avslår motion 2010/11:Ju273 yrkande 2.

  Reservation 1 (M, FP, C, KD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1011010
  M010106
  MP22003
  FP12201
  C01805
  SD20000
  V17002
  KD11404
  Totalt162156031

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  2. Förbud mot att bosätta sig i en viss kommun

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju207.

  3. Elektronisk övervakning för kontroll av kontaktförbud

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud såvitt avser 2 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:45 i denna del och avslår motion 2010/11:Ju331.

  4. Uppgifter om den övervakades position

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud såvitt avser 26 och 27 §§, med den ändringen att 26 § får den lydelse som framgår av bilaga 4.
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:45 i denna del.

  5. Olaga förföljelse

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:45 i denna del och avslår motion 2010/11:Ju293 yrkande 12.

  6. Utvärdering av lagförslagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om utvärdering av lagförslagen.
  Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ju3 yrkande 2.

  7. Övriga lagförslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
  2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  3. lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud, med den ändringen i 5 § att "(2010:000)" byts ut mot "(2010:1932)",
  4. lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid,
  5. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
  6. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
  7. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
  8. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
  9. lag om ändring i sambolagen (2003:376),
  10. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:45 i denna del.