Förebyggande av våldsbejakande extremism

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Fler åtgärder behövs för att förebygga våldsbejakande extremism (KU23)

Riskdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

  • Verksamheter eller åtgärder som riskerar att stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism ska inte få statliga eller kommunala medel. Regeringen borde utarbeta en strategi för att säkerställa att det inte sker.
  • Regeringen borde överväga att inrätta en statlig avhopparverksamhet för IS-återvändare och andra anhängare av våldsbejakande islamism. Riksdagen tycker också att det är viktigt att regeringen verkar för att öka kommunernas, skolans och andra aktörers kunskap om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och om hur radikalisering kan upptäckas.
  • Problematiken med självradikalisering och i förlängningen ensamagerande terrorister borde tydligare inkluderas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. De som arbetar med förebyggande insatser behöver mer kunskap om mekanismerna bakom självradikalisering och varningstecken som kan iakttas hos självradikaliserande personer. Det behövs också mer forskning om självradikalisering för att bredda och fördjupa förståelsen för drivkrafter och varningssignaler.
  • Regeringen borde, utöver sitt omfattande arbete mot rasism, överväga ytterligare satsningar på ett värderingsbaserat arbete mot bristande jämställdhet, homofobi och hedersförtryck.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om att säkerställa att verksamheter som stöder våldsbejakande extremism inte tilldelas statliga eller kommunala medel. Bifall till motioner med tillkännagivande om individer som lämnar extremistiska miljöer, återvändare och kunskapshöjande åtgärder. Bifall till motion med tillkännagivande om ensamagerande våldsverkare. Delvis bifall till motioner om individer som lämnar extremistiska miljöer, återvändare och kunskapshöjande åtgärder. Delvis bifall till motion om värderingsbaserat arbete mot bristande jämställdhet, homofobi och hedersförtryck samt rasism. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-06-01
Reservationer 11
Betänkande 2016/17:KU23

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-11, 2017-05-09, 2017-05-04, 2017-04-27, 2017-04-20, 2017-04-06, 2017-04-04, 2017-03-28

Fler åtgärder behövs för att förebygga våldsbejakande extremism (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

  • Verksamheter eller åtgärder som riskerar att stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism ska inte få statliga eller kommunala medel. Regeringen borde utarbeta en strategi för att säkerställa att det inte sker.
  • Regeringen borde överväga att inrätta en statlig avhopparverksamhet för IS-återvändare och andra anhängare av våldsbejakande islamism. KU tycker också att det är viktigt att regeringen verkar för att öka kommunernas, skolans och andra aktörers kunskap om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och om hur radikalisering kan upptäckas.
  • Problematiken med självradikalisering och i förlängningen ensamagerande terrorister borde tydligare inkluderas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. De som arbetar med förebyggande insatser behöver mer kunskap om mekanismerna bakom självradikalisering och varningstecken som kan iakttas hos självradikaliserande personer. Det behövs också mer forskning om självradikalisering för att bredda och fördjupa förståelsen för drivkrafter och varningssignaler.
  • Regeringen borde, utöver sitt omfattande arbete mot rasism, överväga ytterligare satsningar på ett värderingsbaserat arbete mot bristande jämställdhet, homofobi och hedersförtryck.

KU föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell samordnare som permanent myndighet och ökad samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:648 av Roger Haddad (L) yrkande 2,

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5-7 och 13 samt

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 2 35 0 10
MP 17 0 0 8
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 255 37 0 57


2. Utökat informationsutbyte mellan myndigheter och sekretessbrytande bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 48,

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD),

2016/17:2346 av Kent Ekeroth (SD),

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 2 (SD, -)
Reservation 3 (V)

3. Kommunernas ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46,

2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:1717 av Robert Hannah (L) yrkande 3 och

2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

4. Ansvar för skolhuvudmän m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

5. Säkerställa att verksamheter som stöder våldsbejakande extremism inte tilldelas statliga eller kommunala medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utarbeta en strategi för att säkerställa att verksamheter eller åtgärder som riskerar att stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism inte tilldelas statliga eller kommunala medel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

6. Förhindra radikalisering och rekrytering via sociala medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 5 (V)

7. Översyn av lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 6 (V)

8. Individer som lämnar extremistiska miljöer, återvändare och kunskapshöjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför dels om behovet av avhopparverksamhet och om att regeringen bör överväga statlig avhopparverksamhet, dels om behovet av ökad kunskap hos kommunerna, skolan och andra aktörer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 3,

bifaller delvis motionerna

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6 och

avslår motionerna

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD, -)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 9
MP 17 0 0 8
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
L 12 0 0 7
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 232 40 20 57


9. Anhörigas roll och den nationella orostelefonen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:648 av Roger Haddad (L) yrkande 1,

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11 och

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

10. Ensamagerande våldsverkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ensamagerande terrorister och forskning om mekanismerna bakom självradikalisering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9 och

avslår motion

2016/17:1729 av Said Abdu (L).

Reservation 9 (V)

11. Värderingsbaserat arbete mot bristande jämställdhet, homofobi och hedersförtryck samt rasism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett värderingsbaserat arbete mot bristande jämställdhet, homofobi och hedersförtryck och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11 och

avslår motion

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

12. Uppföljning av rapport om utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 10 (SD, -)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 9
MP 17 0 0 8
C 19 0 0 3
V 0 1 19 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 233 41 19 56