Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Civilutskottets bet 2016/17:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2016

Beslut

Krav på redovisning av hållbarhetsarbete för stora företag (CU2)

Stora företag ska vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Vissa stora företag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, när det gäller till exempel ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-27
Justering: 2016-10-18
Trycklov: 2016-10-20
Reservationer 2
bet 2016/17:CU2

Krav på redovisning av hållbarhetsarbete för stora företag (CU2)

Regeringen föreslår att stora företag ska vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Enligt förslaget ska vissa stora företag också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, när det gäller till exempel ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 december 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-25
Debatt i kammaren: 2016-10-26
4

Beslut

Beslut: 2016-10-26
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
2. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
5. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
6. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
7. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
8. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
9. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:193 punkterna 1-9 och avslår motionerna

2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:40 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) och

2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 79 0 5
SD 0 39 0 9
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 21 0 0 0
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 178 133 0 38


2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:42 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:52 av Ola Johansson (C) yrkande 2 och

2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 79 0 5
SD 3 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 21 0 0 0
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 149 126 36 38


3. Förslagens konsekvenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:52 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 3.