Förfalsknings- och sanningsbrotten

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Urkundsförfalskning även för elektroniska handlingar (JuU24)

Urkundsbegreppet vidgas till att omfatta fler handlingar i elektronisk form. Det innebär att förfalskning av sådana handlingar kan bestraffas som urkundsförfalskning. Tidigare har främst handlingar i pappersform räknats som urkunder.

Straffbestämmelserna för så kallade sanningsbrott ska även gälla uppgifter som lämnas elektroniskt. Exempel på sanningsbrott är osann försäkran och osant intygande.

Syftet med lagändringarna är att få moderna regler som är anpassade till användningen av handlingar i elektronisk miljö. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-16
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-02
Trycklov: 2013-05-02
bet 2012/13:JuU24

Urkundsförfalskning även för elektroniska handlingar (JuU24)

I dag är det främst handlingar i pappersform som räknas som urkunder. Regeringen föreslår att urkundsbegreppet ska vidgas till att omfatta fler handlingar i elektronisk form. Då kan också förfalskning av sådana handlingar bestraffas som urkundsförfalskning.

Straffbestämmelserna för så kallade sanningsbrott ska även gälla uppgifter som lämnas elektroniskt. Exempel på sanningsbrott är osann försäkran och osant intygande.

Syftet med lagändringarna är att få moderna regler som är anpassade till användningen av handlingar i elektronisk miljö. Ändringarna ska börja gälla den 1 juli 2013. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förfalsknings- och sanningsbrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i jordabalken,
3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
5. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
6. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
8. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
9. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
10. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
11. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
12. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
13. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
14. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
15. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
16. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
17. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
18. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
19. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:74 punkterna 1-19.