Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

KU vill att EU-arbetet i riksdagen utreds (KU16)

Sveriges medlemskap i EU innebär att riksdagen överlåtit en del av sin beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU men måste informera och förankra sitt agerande i EU hos riksdagen. Tanken är att riksdagen ska ha inflytande i de ståndpunkter som Sverige ska ha i EU.

Konstitutionsutskottet, KU, anser att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor kontinuerligt bör utvärderas. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Riksdagen sa samtidigt nej till motionsförslag som behandlades samtidigt. Bland annat på grund av pågående arbete och att en del frågor nyligen utretts. Motionsförslagen handlade bland annat om statsskicket, medborgarinitiativ och nationella folkomröstningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-07
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-14
Reservationer 11
Betänkande 2015/16:KU16

Alla beredningar i utskottet

2016-04-07, 2016-04-05, 2016-03-15, 2016-03-10, 2015-03-19, 2015-03-17, 2015-03-10

KU vill att riksdagens EU-arbete utreds

Sveriges medlemskap i EU innebär att riksdagen överlåtit en del av sin beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU men måste informera och förankra sitt agerande i EU hos riksdagen. Tanken är att riksdagen ska ha inflytande i de ståndpunkter som Sverige ska ha i EU.

Konstitutionsutskottet anser att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor kontinuerligt bör utvärderas. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Konstitutionsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motionsförslag som har behandlats samtidigt. Bland annat på grund av pågående arbete och att en del frågor nyligen utretts. Motionsförslagen handlar bland annat om statsskicket, medborgarinitiativ och nationella folkomröstningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-21
23 förslagspunkter, 20 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsskicket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:401 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP) yrkande 1,

2014/15:518 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:717 av Sara Karlsson och Lawen Redar (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1371 av Niclas Malmberg och Rasmus Ling (MP),

2014/15:1569 av Johanna Jönsson (C),

2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2015/16:446 av Teres Lindberg (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:569 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:717 av Yasmine Larsson m.fl. (S, MP, V, FP),

2015/16:872 av Sara Karlsson och Lawen Redar (båda S),

2015/16:1413 av Petter Löberg (S),

2015/16:2387 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2015/16:2618 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1 och

2015/16:2641 av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda FP) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 0 42 6
MP 21 0 0 4
C 14 0 1 7
V 0 15 0 6
L 15 1 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 227 16 43 63


2. Statschefens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:401 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP) yrkandena 2-5,

2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD),

2015/16:2618 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2 och

2015/16:2641 av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda FP) yrkandena 2-5.

Reservation 3 (SD)

3. Statschefens immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

4. Parlamentarism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2302 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och

2015/16:2487 av Rasmus Ling (MP) delyrkande 1.

5. Medborgarinitiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1967 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1,

2015/16:2839 av Markus Wiechel (SD) och

2015/16:3063 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1.

6. Medlemskapet i Europeiska unionen och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2666 av Kent Ekeroth (SD),

2015/16:2620 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) och

2015/16:2826 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 5 (SD)

7. Utredning om riksdagens EU-arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att riksdagsstyrelsen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


8. EU-samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 10-12.

9. Subsidiaritetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:880 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 6 (KD)

10. Bestämmelse om Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2619 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

11. Bestämmelse om helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2619 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 4.

12. En minskning av antalet riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:96 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 1,

2014/15:118 av Jenny Petersson (M),

2014/15:174 av Johanna Jönsson (C),

2014/15:1999 av Hans Wallmark (M),

2014/15:2388 av Aron Modig (KD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:77 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 1,

2015/16:1075 av Hans Wallmark (M),

2015/16:1596 av Jenny Petersson (M) och

2015/16:1656 av Erik Bengtzboe (M).

13. Behörighetsvillkor för statsråd och för ledamöter och ersättare i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 2 och 3.

14. Karantänsregler för politiker och höga statstjänstemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1654 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP) och

2015/16:99 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

15. Nationella folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1306 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1540 av Johnny Skalin (SD),

2015/16:1807 av Johnny Skalin (SD) och

2015/16:1817 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 8 (SD)

16. En författningsdomstol och normprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1304 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2098 av Pavel Gamov (SD),

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 14,

2015/16:939 av Rickard Nordin (C),

2015/16:1517 av Hillevi Larsson och Hans Hoff (båda S) yrkandena 1-3,

2015/16:1820 av Johnny Skalin (SD),

2015/16:1993 av Caroline Szyber och Tuve Skånberg (båda KD),

2015/16:2036 av Pavel Gamov (SD),

2015/16:2116 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2337 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2015/16:2487 av Rasmus Ling (MP) delyrkande 2,

2015/16:2712 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 3 och

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 1.

17. Rättskipningens självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2500 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 9 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 41 0 1 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 215 70 1 63


18. Finansmakten och Riksbankens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1366 av Jan Lindholm (MP),

2014/15:1552 av Josef Fransson (SD) och

2015/16:725 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 244 42 0 63


19. Den offentliga äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:319 av Peter Persson och Niklas Karlsson (S),

2015/16:103 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) och

2015/16:1519 av Peter Persson m.fl. (S).

Reservation 11 (V)

20. Behörighetsvillkor för överbefälhavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 9 och 10.

21. Riksrevisionens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2128 av Markus Wiechel (SD) och

2015/16:3106 av Markus Wiechel (SD).

22. Minnesåret för den allmänna rösträtten och demokratikanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:615 av Rasmus Ling (MP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:785 av Birgitta Ohlsson (FP) och

2015/16:544 av Birgitta Ohlsson (FP).

23. Sveriges huvudstad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2615 av Lotta Olsson (M).