Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar

Civilutskottets bet 2012/13:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2013

Beslut

Tiden för styrelseledamöters personliga betalningsansvar kortas ned (CU16)

Styrelseledamöter i aktiebolag och bolagets aktieägare kan i vissa situationer få ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Detta ansvar gäller i dag i minst tio år men ska från den 1 maj 2013 gälla under kortare tid.

Talan om personligt betalningsansvar ska föras fram inom tre år från det att skulden uppkom. Men talan får alltid föras fram inom ett år från det att skulden senast skulle ha betalats. Om man inte har fört fram talan inom dessa tidsfrister upphör det personliga betalningsansvaret för skulden.

Ett personligt betalningsansvar kan till exempel uppstå för en styrelseledamot som inte gör vad lagen kräver vid kapitalbrist i bolaget. Då ska bland annat en kontrollbalansräkning upprättas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-03-07
Betänkande publicerat: 2013-03-07
Trycklov: 2013-03-07
bet 2012/13:CU16

Alla beredningar i utskottet

2013-03-05

Tiden för styrelseledamöters personliga betalningsansvar kortas ned (CU16)

Styrelseledamöter i aktiebolag och bolagets aktieägare kan i vissa situationer få ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Detta ansvar gäller i dag i minst tio år men ska från den 1 maj 2013 gälla under kortare tid.

Talan om personligt betalningsansvar ska föras fram inom tre år från det att skulden uppkom. Men talan får alltid föras fram inom ett år från det att skulden senast skulle ha betalats. Om man inte har fört fram talan inom dessa tidsfrister upphör det personliga betalningsansvaret för skulden.

Ett personligt betalningsansvar kan till exempel uppstå för en styrelseledamot som inte gör vad lagen kräver vid kapitalbrist i bolaget. Då ska bland annat en kontrollbalansräkning upprättas.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-14
4

Beslut

Beslut: 2013-03-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:65.