Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Småföretagare får tre månader på sig att redovisa momsen (SkU14)

Redovisningsperioden för mervärdesskatt, moms, ska förlängas från en till tre månader för mindre företag från och med den 1 januari 2008. Riksdagen har också beslutat om en rad andra ändringar av mervärdesskattereglerna. I huvudsak handlar det om anpassningar till gällande EG-rätt. Bland annat ändras reglerna om momsredovisning vid förskottsbetalning och så kallat a conto inom byggbranschen. Det innebär att momsen ska redovisas löpande vid faktureringen i fortsättningen och inte när bygget är klart. Ändringen börjar gälla från och med den 1 januari 2008. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-20
Justering: 2007-12-06
Betänkande publicerat: 2007-12-07
Trycklov: 2007-12-07
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:SkU14

Småföretagare får tre månader på sig att redovisa momsen (SkU14)

Redovisningsperioden för mervärdesskatt, moms, ska förlängas från en till tre månader för mindre företag från och med den 1 januari 2008. Det innebär ett regeringsförslag som skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till en rad andra ändringar av mervärdesskattereglerna. I huvudsak handlar det om anpassningar till gällande EG-rätt. Bland annat föreslås ändringar av reglerna om momsredovisning vid förskottsbetalning och så kallat a conto inom byggbranschen. Momsen ska fortsättningsvis redovisas löpande, vid faktureringen, och inte när bygget är klart. Ändringen föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-14
4

Beslut

Beslut: 2007-12-17
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:25 i denna del.

2. Uppföljning av effekterna av en förlängd redovisningsperiod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk11 yrkande 1.

Reservation 1 (s)

3. Införande av en konkurrensregel avseende verksamhet i offentligrättsliga organ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) såvitt avser 4 kap. 7 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:25 i denna del och avslår motion 2007/08:Sk11 yrkande 2.

Reservation 2 (s)

4. Övriga EG-anpassningar, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens i bilaga 2 intagna förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkten 3,
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
- dels utskottets i bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:25 i denna del och avslår motion 2007/08:Sk11 yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m840013
c22007
fp20008
kd17007
v01804
mp15004
Totalt158118073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag