Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd (SfU26)

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Den lag som tillfälligt begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, trädde i kraft sommaren 2016. Genom lagen anpassades de svenska reglerna tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU och internationella konventioner, och de mer generösa reglerna om uppehållstillstånd i utlänningslagen slutade att gälla.

Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 ska även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år.

Det införs också en bestämmelse i lagen om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Ändringarna i den tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börjar gälla den 20 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-06-11
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer 10
Betänkande 2018/19:SfU26

Alla beredningar i utskottet

2019-06-11, 2019-06-04

Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd (SfU26)

Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Den lag som tillfälligt begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, trädde i kraft sommaren 2016. Genom lagen anpassades de svenska reglerna tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU och internationella konventioner, och de mer generösa reglerna om uppehållstillstånd i utlänningslagen slutade att gälla.

Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 föreslår regeringen att även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ska ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år.

Det ska också införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Enligt förslaget ska ändringarna i tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börja gälla den 20 juli 2019.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3106 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 62 0 0 0
C 29 0 0 2
V 0 27 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 296 27 0 26


2. Förlängning och ändring av tillfälliga lagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag,
2. lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå,
3. lag om ändring i lagen (2017:354) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå,
4. lag om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå,
5. lag om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå,
6. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
7. lag om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:128 punkterna 1-7 och avslår motionerna

2018/19:3108 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:3109 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 1 0 26 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 172 126 26 25


3. Familjeåterförening och ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3106 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2-9.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 27 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 296 27 0 26


4. Varaktigt bosatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3108 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 2 0 25 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 237 62 25 25


5. Konsekvensanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3109 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)

6. Ny tillfällig lag på miniminivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3108 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 6 (SD)

7. En parlamentarisk kommitté för en framtida migrationslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:3108 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:3109 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:3110 av Hans Eklind m.fl. (KD).

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 64 6
SD 0 0 62 0
C 28 0 1 2
V 1 0 26 1
KD 0 20 0 2
L 0 0 17 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 134 20 170 25