Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2000

Beslut

Förnyad arbetsmarknadspolitik (AU7)

Riksdagen godkände regeringens förslag om en förnyad arbetsmarknadspolitik. En aktivitetsgaranti införs i hela landet fr.o.m. den 1 augusti 2000. Aktivitetsgarantin ska ge arbetslösa som är eller löper risk att bli långtidsinskrivna bättre förutsättningar att få arbete. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det i vissa fall ska vara möjligt att anvisa arbetslösa reguljära studier. Ett nytt särskilt anställningsstöd införs för långtidsinskrivna personer som är 57 år eller äldre och som har små möjligheter att återkomma till den reguljära arbetsmarknaden. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen, dock med en något annan lydelse av lagtexten. Rätt till arbetslöshetsersättning ska den ha som aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete . Regeringen hade föreslagit formuleringen anstränger sig för att finna... Den ändrade lydelsen innebär ingen förändring i sak i förhållande till regeringens förslag. Kommunernas roll förtydligas när det gäller att samordna lokala insatser utifrån nationella mål för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingsnämnderna byter namn till arbetsmarknadsnämnder. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen att det bör finnas en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun men med möjlighet för länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund att komma överens om annat. Tillkännagivandet rör också formerna för hur ledamöter utses i arbetsmarknadsnämnderna. Budgetåret 1997 omdisponerades medel för personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut. Riksdagen förutsätter nu att medel förs tillbaka från anslaget för Arbetsmarknadsverkets förvaltning till anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder - detta när arbetsmarknadsläget medger minskade anslag för personalförstärkningar. Regeringen fick i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-04-27
Justering: 2000-05-11
Betänkande 1999/2000:AU7

Alla beredningar i utskottet

2000-04-27, 2000-04-25

Förnyad arbetsmarknadspolitik (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en förnyad arbetsmarknadspolitik. En aktivitetsgaranti införs i hela landet fr.o.m. den 1 augusti 2000. Aktivitetsgarantin ska ge arbetslösa som är eller löper risk att bli långtidsinskrivna bättre förutsättningar att få arbete. Riksdagen föreslås göra ett tillkännagivande till regeringen om att det i vissa fall ska vara möjligt att anvisa arbetslösa reguljära studier. Ett nytt särskilt anställningsstöd införs för långtidsinskrivna personer som är 57 år eller äldre och vilkas möjligheter att återkomma till den reguljära arbetsmarknaden är små. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen, dock med en något annan lydelse av lagtexten. Rätt till arbetslöshetsersättning ska den ha som aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Regeringen hade föreslagit formuleringen anstränger sig för att finna... Den av utskottet föreslagna lydelsen innebär ingen förändring i sak i förhållande till regeringens förslag. Kommunernas roll förtydligas när det gäller att samordna lokala insatser utifrån nationella mål för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingsnämnderna byter namn till arbetsmarknadsnämnder. Riksdagen föreslås göra ett tillkännagivande till regeringen att det bör finnas en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun men med möjlighet för länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund att komma överens om annat. Tillkännagivandet rör också formerna för hur ledamöter utses i arbetsmarknadsnämnderna. Budgetåret 1997 omdisponerades medel för personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut. Utskottet förutsätter nu att medel förs tillbaka från anslaget för Arbetsmarknadsverkets förvaltning till anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, detta när arbetsmarknadsläget medger minskade anslag för personalförstärkningar. Regeringen föreslås få i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-25
4

Beslut

Beslut: 2000-05-30

Protokoll med beslut