Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Civilutskottets bet 2012/13:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Mindre stränga regler om försenade årsredovisningar och årsbokslut (CU15)

Åklagare ska få väcka åtal om bokföringsbrott som är ringa bara om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Syftet är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar och årsbokslut mindre sträng.

Möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som före lagen börjar gälla har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och ska även i fortsättningen benämnas godkänd revisor. Begreppet revisionsverksamhet får en tydligare och något bredare innebörd.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-14
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-03
Trycklov: 2013-04-03
bet 2012/13:CU15

Mindre stränga regler om försenade årsredovisningar och årsbokslut (CU15)

Åklagare ska få väcka åtal om bokföringsbrott som är ringa bara om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Syftet är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar och årsbokslut mindre sträng.

Möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som före lagen börjar gälla har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och ska även i fortsättningen benämnas godkänd revisor. Begreppet revisionsverksamhet får en tydligare och något bredare innebörd.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2013. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-11
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
3. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
4. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
5. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
6. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
8. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
9. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
10. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
11. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
12. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
13. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
14. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
15. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i revisorslagen (2001:883).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:61 punkterna 1-15 och avslår motion 2012/13:C355.