Forskningspolitik

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2000

Beslut

Forskningspolitikens inriktning (UbU6)

Riksdagen godkände regeringens förslag till inriktning för forskningspolitiken under åren 2001-2003. Beslutet innebär bl.a. att 16 nya forskarskolor inrättas. Forskarskolorna bidrar till att möta kommande pensionsavgångar och det ökande behovet av forskarutbildade. Forskarskolorna kommer också att medföra att samarbetet mellan universitet och högskolor utvecklas och stärks. En ny paragraf införs i högskolelagen med innebörd att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i universitetens och högskolornas verksamhet. Riksdagen har tidigare beslutat om en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering, som inrättas den 1 januari 2001 (se 1999/2000:UbU17 ). Nu beslutades om fördjupade riktlinjer för de nya myndigheterna: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-28
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU6

Forskningspolitikens inriktning (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning för forskningspolitiken under åren 2001-2003. Förslagen innebär bl.a. att 16 nya forskarskolor inrättas. Forskarskolorna bidrar till att möta kommande pensionsavgångar och det ökande behovet av forskarutbildade. Forskarskolorna kommer också att medföra att samarbetet mellan universitet och högskolor utvecklas och stärks. En ny paragraf införs i högskolelagen med innebörd att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i universitetens och högskolornas verksamhet. Riksdagen har tidigare beslutat om en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering, som inrättas den 1 januari 2001 (se 1999/2000:UbU17). Riksdagen föreslås nu godkänna fördjupade riktlinjer för de nya myndigheterna: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-12
4

Beslut

Beslut: 2000-12-13

Protokoll med beslut