Forskningspolitiken

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1996

Beslut

Forskningspolitik (UbU3)

Riksdagen beslutade om övergripande mål för forskningen och allmänna riktlinjer för forskningspolitiken. Det ska ställas krav på hög vetenskaplig kvalitet i den forskning som finansieras med statliga medel. Högskolans samverkan med det omgivande samhället ska öka. Forskningsetiska problem ska ges ökad uppmärksamhet. Alla universitet och högskolor ska förfoga över egna forskningsresurser. Riktlinjen vid ändrade stiftelse-förord-nanden för forskningsstiftelser som inrättades med löntagar-fondsmedel ska vara att det är regeringen som utser och ent-ledigar styrelsernas ledamöter. Forskningsråden gavs åter möjlighet att inrätta och tillsätta professurer.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:UbU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-11
4

Beslut

Beslut: 1996-12-11

Protokoll med beslut