Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Ökat skydd mot andra länders underrättelseverksamhet (KU29)

Skyddet mot andra länders underrättelseverksamhet ska stärkas. Bland annat införs ett nytt brott, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Brottet omfattar underrättelseverksamhet som har som syfte att samla in information som kan skada Sverige om ett annat land känner till den. Dessutom skärps minimistraffet för flyktingspionage från böter till fängelse.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till grundlagsförslag. Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-04-17
Betänkande publicerat: 2014-04-28
Trycklov: 2014-04-28
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:KU29

Alla beredningar i utskottet

2014-04-08, 2014-03-27

Ökat skydd mot andra länders underrättelseverksamhet (KU29)

Skyddet mot andra länders underrättelseverksamhet ska stärkas. Bland annat införs ett nytt brott, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Brottet omfattar underrättelseverksamhet som har som syfte att samla in information som kan skada Sverige om ett annat land känner till den. Dessutom skärps minimistraffet för flyktingspionage från böter till fängelse.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-08
Debatt i kammaren: 2014-05-09
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
6 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundlagsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen med den ändringen att i 7 kap. 4 § 3 ska ordet "rörande " ersättas av ordet "om".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2013/14:51 punkt 2.

1. Grundlagsförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen med den ändringen att i 7 kap. 4 § 3 ska ordet "rörande" ersättas av ordet "om".2. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att den andra dels-satsen i ingressen ska lyda "dels att det i 19 kap. ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, av följande lydelse",
b) lag om ändring i rättegångsbalken,
c) lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
d) lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, och
e) lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 


Reservation 1 (V)

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att den andra dels-satsen i ingressen ska lyda "dels att det i 19 kap. ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, av följande lydelse",
b) lag om ändring i rättegångsbalken,
c) lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
d) lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, och
e) lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:51 punkterna 1 och 3-6 samt avslår motion
2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Hemliga tvångsmedel och underrättelseskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K8 yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Hemliga tvångsmedel och underrättelseskyldighet

Utskottets förslag:

Reservation 2 (V)