Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2006

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Riksdagen sade ja till försvarsbudgeten men vill att regeringen återkommer i vissa frågor (FöU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag om utgiftsområdet Försvar och beredskap mot sårbarhet. Anslaget till utgiftsområdet är 43,4 miljarder kronor varav 1,5 miljarder för internationell verksamhet. Riksdagen har tidigare beslutat om att riksdagens insyn och styrning av försvaret måste bli bättre. Försvarsutskottet anser att fler anslag än för närvarande för Försvarsmaktens verksamhet skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret ska användas. Riksdagen säger ja till regeringens förslag om en insatsorganisation. Riksdagen anser dock att det finns frågetecken kring de så kallade resursförbanden. Sålunda vill riksdagen att regeringen återkommer med en redovisning om insatsorganisationens olika delar. Dessutom vill riksdagen att regeringen lämnar en proposition innan beslut fattas om renovering och modifiering av haubitssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-17
Justering: 2005-11-22
Betänkande publicerat: 2005-11-29
Trycklov: 2005-11-28
Reservationer 8
Betänkande 2005/06:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2005-11-17, 2005-11-15, 2005-11-10, 2005-11-08, 2005-10-25, 2005-10-18

Försvarsutskottet säger ja till budgeten men vill att regeringen återkommer i vissa frågor (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag om utgiftsområdet Försvar och beredskap mot sårbarhet. Anslaget till utgiftsområdet är 43,4 miljarder kronor varav 1,5 miljarder för internationell verksamhet. Riksdagen har tidigare beslutat om att riksdagens insyn och styrning av försvaret måste bli bättre. Försvarsutskottet anser att fler anslag än för närvarande för Försvarsmaktens verksamhet skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret ska användas. Utskottet säger ja till regeringens förslag om en insatsorganisation. Utskottet anser dock att det finns frågetecken kring de så kallade resursförbanden. Utskottet vill att regeringen återkommer med en redovisning om insatsorganisationens olika delar. Dessutom vill försvarsutskottet att regeringen lämnar en proposition innan beslut fattas om renovering och modifiering av haubitssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-06
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet för budgetåret 2006 i enlighet med vad utskottet föreslår (bilaga 2).

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger.

c)
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för försvarsmakten för perioden 2006-2008.

d)
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Försvarets materielverk för perioden 2006-2008.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 28 500 000 000 kr för att tillgodose behovet av rörelsekapital.

f)
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Kustbevakningen för perioden 2006-2008.

g)
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Statens räddningsverk, såvitt avser Samhällets skydd mot olyckor, för perioden 2006-2008.

h)
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Krisberedskapen för perioden 2006-2008.

i)
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 låta Statens räddningsverk disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 660 000 000 kr.

j)
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar ...

k)

l)

2. Bemyndigande i fråga om ramanslag 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 4.

3. Anskaffning av viktigare materielprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m042013
c02002
fp036012
kd03003
v21007
mp15002
-2000
Totalt163128058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bemyndigande i fråga om ramanslag 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 9.

5. Bemyndigande i fråga om ramanslag 7:5 Krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 12.

6. Styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 4 och 11.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c02002
fp037011
kd03003
v22006
mp15002
-2000
Totalt164131054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Insatsorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c02002
fp037011
kd02904
v22006
mp15002
-2000
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 24 och 2005/06:Fö218 yrkande 3.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m044011
c02002
fp037011
kd03003
v22006
mp14102
-2000
Totalt164132053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Försvarsunderrättelse- och säkerhetsverkasamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju480 yrkandena 3 och 7, 2005/06:Ju534 yrkande 5 och 2005/06:Ju564 yrkande 7.

Reservation 5 (kd)

10. Livstidsförlängning av förband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö225.

Reservation 6 (c, fp, kd)

11. Värnpliktsersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö216 yrkandena 1-4 och 2005/06:Fö245 yrkande 2.

12. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö223 yrkandena 1 och 2.

13. Materielförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö220, 2005/06:Fö228, 2005/06:Fö254 och 2005/06:Fö257 yrkandena 1-3.

Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m402112
c20002
fp340311
kd02904
v22006
mp15002
-2000
Totalt25931455

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U350 yrkande 4, 2005/06:U384 yrkande 5 och 2005/06:Fö214 yrkandena 1 och 2.

15. Flygskolans lokalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö246 yrkandena 1 och 2.

16. Rakelsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju564 yrkande 8.

Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430012
c20002
fp360012
kd03003
v22006
mp14012
-2000
Totalt26230156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag