Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2007

Beslut

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Utgiftsområdet får sammanlagt 43,9 miljarder kronor, varav 39,8 miljarder inom politikområdet Försvar, 0,3 miljarder inom politikområdet Miljöpolitik och 3,8 miljarder inom politikområdet Samhällets krisberedskap. Det avsätts 1,8 miljarder för fredsfrämjande truppinsatser. Regeringen ska dela upp Försvarsmaktens utgifter på fler anslag än vad det är i budgetpropositionen idag. Det bör finnas ett särskilt anslag för internationella truppinsatser. Övriga punkter i beslutet: Regeringen ska i budgetpropositionen för 2009 redovisa hur det går med målet att spara 2 miljarder kronor inom staber och förvaltningar. Regeringen ska fortsätta arbetet med att reformera befälsordningen. Utskottet tycker att det bör införas ett tvåbefälssystem. Regeringen ska under 2008 få besluta om att utveckla och köpa in vissa materielsystem.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets förslag till tillkännagivande om Försvarsmaktens anslagsstruktur. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-13
Justering: 2007-11-15
Betänkande publicerat: 2007-11-26
Trycklov: 2007-11-26
Reservationer 8
Betänkande 2007/08:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2007-11-13, 2007-10-30, 2007-10-23

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet.

Förslaget innebär att utgiftsområdet får sammanlagt 43,9 miljarder kronor, varav 39,8 miljarder inom politikområdet Försvar, 0,3 miljarder inom politikområdet Miljöpolitik och 3,8 miljarder inom politikområdet Samhällets krisberedskap. Det avsätts 1,8 miljarder för fredsfrämjande truppinsatser.

Utskottet vill att regeringen ska dela upp Försvarsmaktens utgifter på fler anslag än vad det är i budgetpropositionen idag. Det bör finnas ett särskilt anslag för internationella truppinsatser.

Övriga förslag::

  • Regeringen ska i budgetpropositionen för 2009 redovisa hur det går med målet att spara 2 miljarder kronor inom staber och förvaltningar.
  • Regeringen ska fortsätta arbetet med att reformera befälsordningen. Utskottet tycker att det bör införas ett tvåbefälssystem.
  • Regeringen ska under 2008 få besluta om att utveckla och köpa in vissa materielsystem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-03
4

Beslut

Beslut: 2007-12-05
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Budget för utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) för 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3,
b) bemyndigar regeringen att för 2008 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.5),
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2008-2010 (avsnitt 3.9.2.),
d) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 6:2 Materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 40 540 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 3.9.2),
e) bemyndigar regeringen att för 2008 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 21 500 000 000 kr för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 3.9.10),
f) godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2008-2010 (avsnitt 4.8.1),
g) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 4.8.2),
h) godkänner förslaget till investeringsplan för Statens räddningsverk för 2008-2010 (avsnitt 4.8.4),
i) godkänner förslaget till investeringsplan för krisberedskapen för 2008-2010 (avsnitt 4.8.5),
j) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 665 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 4.8.5),
k) bemyndigar regeringen att för 2008 låta Statens räddningsverk disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 660 000 000 kr (avsnitt 4.8.5),
l) bemyndigar regeringen att för 2008 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr (avsnitt 4.8.5),
m) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr under 2008 (avsnitt 4.8.5),
n) fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kr under 2008 (avsnitt 4.8.5),
o) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:1 Statens strålskyddsinstitut ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr under 2009-2011 (avsnitt 5.1.1),
p) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kr under 2008-2010 (avsnitt 5.1.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 6, 7 och 9-21 samt avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 41 och 43,
2007/08:Fö233 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Fö262 av Anders Karlsson m.fl. (s) och
2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 5 och 19-22.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050619
m870010
c24005
fp23005
kd20004
v01903
mp00163
Totalt259192249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Försvarsmaktens anslagsstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om Försvarsmaktens anslagsstruktur.

3. Insatsorganisationen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen anför om inriktningen för insatsorganisationens utformning för 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 6 punkt 2 och avslår motion
2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 6-8, 10 och 14-16.

Reservation 3 (mp)

4. Aspirantskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att Försvarsmakten ges möjlighet att införa aspirantskolor för militär grundutbildning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 6 punkt 3 och avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 39 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 5 i denna del.

Reservation 4 (s)

5. Befälsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändrade krav för antagning till viss officersutbildning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 6 punkt 4 och avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 38 och 40 samt
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 4 och 5 i denna del.

Reservation 5 (s)

6. Militärhistorisk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att främjandet av militärhistorisk forskning inte ska ske inom ramen för en av riksdagen inrättad delegation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 6 punkt 5.

7. Materielprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 6 punkt 8 och avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 42,
2007/08:Fö214 av Sonia Karlsson (s),
2007/08:Fö219 av Kerstin Haglö och Jan Björkman (båda s) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Fö242 av Björn Leivik (m),
2007/08:Fö256 av Kerstin Haglö och Jan Björkman (båda s),
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 16 och
2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 11-13, 17 och 18.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c24005
fp22006
kd20004
v00193
mp00154
Totalt1531113451

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Försvarsindustristrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö209 av Christin Hagberg (s),
2007/08:Fö229 av Alf Svensson (kd) och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 15 och 17.

Reservation 8 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m860110
c24005
fp23005
kd20004
v01183
mp16003
Totalt1691121949

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Försvarsmaktens logistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö240 av Lars Hjälmered och Anders Hansson (båda m) och
lägger redogörelse 2006/07:RRS19 till handlingarna.