Utrikesutskottets betänkande
2000/01:UU08

Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin


Innehåll

2000/01

UU8

Sammanfattning

Utrikesutskottet behandlar i betänkandet regeringens
proposition 2000/01:49 avseende ett ramavtal mellan
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige
och  Tyskland  om  åtgärder för att underlätta
omstrukturering  och drift  av  den  europeiska
försvarsindustrin.
I  betänkandet  välkomnar   utskottet   den
försvarsindustriella förändringsprocess som inletts
i   Europa.   Utskottet   framhåller   att
försvarsindustrins  internationalisering  är  en
förutsättning för att industrikapacitet skall kunna
bevaras i Sverige och för att säkra den svenska
försvarsmaktens materielförsörjning med bibehållande
av vår traditionella militära alliansfrihet och
säkerhetspolitiska handlingsfrihet.
Utskottets   slutsats  är  att  av  såväl
säkerhetspolitiska    som   försvars-   och
industripolitiska skäl är det av stort värde att
Sverige deltar i den omstrukturering som måste äga
rum i Europa och föreslår att riksdagen godkänner
ramavtalet  om  åtgärder  för  att  underlätta
omstrukturering  och  drift  av  den europeiska
försvarsindustrin.
Försvarsutskottet  har  till  utrikesutskottet
överlämnat ett yttrande i ärendet.
Reservationer har på olika punkter i betänkandet
avlämnats  av  Vänsterpartiet,  Folkpartiet  och
Miljöpartiet.

Propositionen

2000/01:49 vari yrkas  att  riksdagen godkänner
ramavtalet  mellan Frankrike, Italien,  Spanien,
Storbritannien, Sverige och Tyskland om åtgärder för
att underlätta omstrukturering och drift av den
europeiska försvarsindustrin.

Motionerna

2000/01:U6 av Berit Jóhannesson m.fl. (v) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige bör
verka för att de svenska riktlinjerna för export av
krigsmateriel skall utgöra grunden för upprättande
av landlistor över godkända exportdestinationer.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige bör
offentliggöra   landlistorna   över   godkända
exportdestinationer  efter  att  de antagits av
samtliga arbetsländer.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att exporten av
gemensamt  producerad  försvarsmateriel   till
slutgiltigt  destinationsland  skall redovisas i
regeringens årliga skrivelse till riksdagen.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
Exportkontrollrådet har rätt att utvärdera de vita
listorna innan det tas några slutgiltiga beslut om
exportdestinationer  och att Exportkontrollrådets
beslut därvid skall vara bindande.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige bör
upprätta ett system där Exportkontrollrådet alltid
granskar landlistorna en gång till när produktionen
är  klar  och  innan  försvarsmateriel  börjar
exporteras.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
Exportkontrollrådet har rätt att när som helst
efterlysa omprövningar av landlistorna.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall
vara undantaget leveranstvång till samarbetspartner
i den händelse någon av dem hamnar i konflikt eller
krig.
2000/01:U7 av Matz Hammarström m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1.  Riksdagen  avslår  regeringens  proposition
2000/01:49  Ett  ramavtal  om åtgärder för att
underlätta  omstrukturering och  drift  av  den
europeiska försvarsindustrin.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ha
som mål att samtliga samarbetsländer skall anpassa
sina riktlinjer för krigsmaterielexport till det
eller de länder som har mest restriktiva riktlinjer,
såsom Sverige.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall
offentliggöra   landlistorna   över   godkända
exportdestinationer.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall
redovisa leveranser av gemensamt producerad materiel
i den årliga rapporten om vapenexport, oberoende av
från vilket land slutprodukten exporteras.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
Exportkontrollrådet   alltid  skall  utvärdera
landlistorna innan det tas några slutgiltiga beslut
om exportdestinationer och därefter ge de svenska
förhandlarna  ett mandat över vilka länder som
kan/inte kan godkännas som exportdestinationer.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall
upprätta    ett    omprövningssystem    för
exportdestinationer   på   landlistor,   där
Exportkontrollrådet alltid skall utvärdera listor
innan aktuellt krigsmateriel exporteras.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
Exportkontrollrådet  alltid skall kunna  påkalla
omprövningar  av  landlistor  även  efter  att
krigsmateriel börjat exporteras.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall
verka för att samarbetsländerna kommer överens om
att man fryser exporten till de länder som omprövas
medan omprövningen pågår.
2000/01:U8 av Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om europeisk och
transatlantisk försvarsmateriell samverkan.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om en fortsatt
restriktiv syn på export av svensk försvarsmateriel.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om hantering av
tillstånd till försvarsmaterielexport, där svenska
produkter ingår till väsentlig del.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen tar
initiativ till att förmå främst medlemsstaterna inom
EU   att   bedriva   en   mer   restriktiv
försvarsmaterielexportpolitik.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen inom
ramavtalet  tar  initiativ  till  att förmå de
deltagande staterna att bedriva en mer restriktiv
försvarsmaterielexportpolitik.
Ärendets beredning

Utrikesutskottet  har erbjudit  försvarsutskottet
möjlighet att yttra sig över regeringens proposition
jämte de motioner som inkommit med anledning av
propositionen.   Försvarsutskottet   har  till
utrikesutskottet överlämnat yttrande 2000/01:FöU3y.
I   betänkandet  refereras   eller   citeras
försvarsutskottets överväganden.

Utskottet

Propositionen

I  propositionen  framhåller  regeringen  att
förutsättningarna    för   den   europeiska
försvarsindustrin har förändrats i grunden under det
senaste årtiondet. En ny säkerhetspolitisk karta har
ritats.    Inom    försvarsindustrin    har
utvecklingskostnaderna för nya system höjts kraftigt
i takt med att den alltmer har utvecklats till en
högteknologisk sektor. Samtidigt har de europeiska
staterna  under  1990-talet   minskat   sina
försvarsutgifter   avsevärt.   Anslagen   för
materielanskaffning, forskning och utveckling har
minskat. Detta har lett till ett mindre effektivt
resursutnyttjande  och  bevarande   av  viss
överkapacitet. Regeringen menar att det har funnits
ett starkt tryck att omstrukturera och rationalisera
försvarsindustrin och att öka den internationella
samverkan för att göra materielförsörjningen mera
rationell.
Regeringen       konstaterar       att
försvarsindustriföretagen i Europa har inlett en
industriell  konsolidering  vilken  även medfört
omfattande   förändringar   i   den  svenska
försvarsindustrins  ägarstruktur. Regeringen  har
ställt sig bakom dessa förändringar då de förbättrar
förutsättningarna  att  bibehålla  prioriterad
försvarsindustriell förmåga i Sverige och bidrar
till ett ömsesidigt industriellt beroende som ökar
försörjningstryggheten i kristider.
Regeringen redovisar vidare som sin uppfattning att
målet under det kalla kriget, att ha en inhemsk
oberoende  försvarsindustri  som  utvecklar  och
tillverkar utpräglat svenska lösningar, inte längre
är vare sig möjlig att uppnå eller önskvärt med
hänsyn till Sveriges intressen och försvarets behov
i det nya säkerhetspolitiska läget.
Regeringen  understryker att Sveriges  militära
alliansfrihet består samtidigt som det ligger i
landets säkerhetspolitiska intresse att samverka med
andra  länder  om  gemensam  säkerhetsfrämjande
verksamhet och krishantering. Sådan samverkan kan
behöva ske även med militära medel, framhåller
regeringen i propositionen.
Regeringen finner att det är naturligt att samverka
också inom området materielförsörjning med länder
med vilka  Sverige  i  övrigt  har  ett  nära
säkerhetssamarbete.
Regeringen framhåller vidare i propositionen att
ökat europeiskt samarbete behövs för att bevara en
konkurrenskraftig  försvarsindustri  i  Europa.
Regeringen  menar  att en livskraftig europeisk
industri dessutom har möjlighet att samarbeta med
amerikanska företag på lika villkor och därmed
utveckla den transatlantiska länken.
Regeringen konstaterar i propositionen att det är
ett  vitalt säkerhetspolitiskt intresse för ett
militärt alliansfritt land som Sverige att omvärlden
har tilltro till vår anpassningsförmåga. En hög
leveranssäkerhet är av största betydelse, framhåller
regeringen.
Vad gäller exportkontrollområdet menar regeringen
att varje enskilt  industrisamarbete kommer att
fordra ett nära samspel mellan berörda regeringar.
Detta samspel är så utformat att Sveriges nationella
inflytande  över  exporten  kommer  att  kunna
bibehållas, framhåller regeringen. På projektnivå
skall Sverige, med de svenska riktlinjerna som
grund, tillsammans med övriga berörda parter avgöra
hur olika nationella avvägningar skall samverka i en
gemensam expertbedömning uttryckt som en landlista
för projektet. Regeringen betonar att härvidlag
bildar EU:s sedan några år tillämpade uppförandekod
för vapenexport en viktig gemensam utgångspunkt för
bedömningen av enskilda destinationsländer.
Regeringen anser att kostnader som ramavtalet kan
medföra för olika myndigheter under Utrikes- och
Försvarsdepartementen skall rymmas inom de beslutade
ramarna för de femte och sjätte utgiftsområdena.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen  godkänner
ramavtalet mellan de avtalsslutande parterna om
åtgärder för att underlätta omstrukturering och
drift av den europeiska försvarsindustrin.

Motionerna

I  kommittémotion  2000/01:U6  (v)  yrkande  1
konstateras att parterna i ramavtalet skall beakta
kriterierna   i   EU:s   uppförandekod   för
krigsmaterielexport vid utarbetandet av landlistor
över godkända mottagarländer av export. Motionärerna
menar emellertid att denna kod tolkas olika i olika
länder. Detta kan komma att innebära att Sverige
behöver anpassa sin exportpolitik  till  övriga
länder, menar motionärerna. De yrkar därför att
Sverige bör verka för att de svenska riktlinjerna
för export av krigsmateriel skall utgöra grunden för
upprättande  av  landlistor   över  godkända
exportdestinationer.
Vidare framhålls i motionen att det finns en risk
för  minskad  öppenhet  i  hanteringen  av
krigsmaterielexporten. Därför anser Vänsterpartiet
(yrkande  2)  att  Sverige  bör  offentliggöra
landlistorna över godkända mottagarländer för export
efter att de antagits av samtliga samarbetsländer.
Motionärerna anför att det finns frågetecken kring
hur  export  av krigsmateriel  som  producerats
gemensamt under  ramavtalet  skall  redovisas i
ländernas årliga rapporter om krigsmaterielexport.
Motionärerna befarar att i den svenska skrivelsen
kommer  endast  utförsel av krigsmateriel  till
samarbetspartner att redovisas, inte till vilket
land eller vilka länder som den slutliga produkten
exporteras. Vänsterpartiet menar därför i yrkande 3
att   exporten   av   gemensamt   producerad
försvarsmateriel  till  slutligt destinationsland
skall redovisas i regeringens årliga skrivelse till
riksdagen.
I motionen konstateras att i Sverige finns en
parlamentariskt     sammansatt     kommitté,
Exportkontrollrådet, vars synpunkter inhämtas vid
särskilt  känsliga  beslut  om  utfärdande  av
exportlicenser. Motionärerna anför att Sverige är
unikt på så sätt att parlamentariker ges möjlighet
att påverka utfärdandet av exportlicenser men menar
att det finns en risk att Exportkontrollrådets
inflytande kommer att begränsas vad gäller projekt
som  ingås  under  ramavtalet.  Därför  menar
motionärerna i yrkande 4 att Exportkontrollrådet
skall ha rätt att utvärdera landlistorna innan det
tas några slutgiltiga beslut om exportdestinationer
och att Exportkontrollrådets beslut därvid skall
vara bindande.
Om en konflikt inträffar efter det att export
beviljats kommer det enligt motionärernas mening att
bli svårt att stryka länder från landlistan när de
en gång godkänts. Det finns ingen procedur för
omprövning eller granskning av listorna inbyggd i
avtalet anför motionärerna och menar att detta
medför att tillståndsbeviljningen inte alltid blir
anpassad  till  de  verkliga  förhållandena  i
mottagarlandet vid exporttillfället. Motionärerna
menar att konflikter kan växa fram mycket hastigt
och resultera i krig med förluster av människoliv. I
yrkande 5 anförs därför att Sverige bör upprätta ett
system där Exportkontrollrådet  alltid  granskar
landslisorna en gång till när produktionen är klar
och innan försvarsmateriel börjar exporteras.
I yrkande 6 anförs även att Exportkontrollrådet
skall  ha  rätt  att  när som helst efterlysa
omprövningar av landlistorna.
Motionärerna konstaterar att i ramavtalet åtar sig
parterna  att  söka  åstadkomma  en  obehindrad
överföring av försvarsmaterial mellan sig. Avtalet
innehåller även åtaganden om leveranssäkerhet mellan
de avtalsslutande parterna. I motionen anförs att om
ett  samarbetsland  blir  angripet blir Sverige
leveransskyldigt, om samarbetsprojekt finns, när det
gäller  vissa typer av krigsmateriel.  Eftersom
Sverige är det enda land av parterna som inte är med
i Nato skulle en sådan situation innebära ett avsteg
från  den svenska  neutralitetspolitiken,  menar
motionärerna. Vänsterpartiet anser därför i yrkande
7  att  Sverige  skall  vara  undantaget  från
leveranstvång till samarbetspartner som befinner sig
i konflikt eller krig.
Miljöpartiet yrkar i partimotion 2000/01:U7 yrkande
1 att riksdagen avslår regeringens proposition om
att anta ramavtalet. Motionärerna menar att den
proposition  som  regeringen  lagt  fram  ökat
Miljöpartiets oro för att svensk vapenexportpolitik
kommer att liberaliseras med följden att svenskt
krigsmateriel i större utsträckning än tidigare
hamnar i krigförande länder och i diktaturer.
I samma motion yrkande 2 anförs att Sverige skall
ha som  mål att samtliga samarbetsländer skall
anpassa sina riktlinjer för krigsmaterielexport till
det eller de  länder som har mest restriktiva
riktlinjer, såsom Sverige. Miljöpartiet anser att
den största risken med avtalet är att den svenska
vapenexportpolitiken kommer att luckras upp och att
länder som tidigare aldrig varit godkända för export
kommer att öppnas eftersom övriga länder enligt
motionärerna har en mer liberal politik på området.
I yrkande 3 begärs att Sverige skall offentliggöra
landlistorna  över godkända  exportdestinationer.
Motionärerna befarar att insyn och öppenhet inom
politikområdet kommer att försämras och menar att
det inte finns något explicit i avtalet om att
landlistorna skulle vara hemliga. De menar att
riksdagen utan att bryta mot avtalstexten skulle
kunna besluta om att listorna skall offentliggöras.
I yrkande 4 anförs att Sverige skall redovisa
leveranser av gemensamt producerad materiel i den
årliga rapporten om vapenexport, oberoende av från
vilket land slutprodukten exporteras. Det finns en
risk, menar motionärerna, att enbart leveranser av
de svenska  komponenterna till samarbetsländerna
redovisas i regeringens  årliga  skrivelse till
riksdagen. Det skulle medföra att slutlig export av
den gemensamt producerade produkten endast redovisas
i  det  land  varifrån  den  färdiga produkten
exporteras.
Motionärerna   menar   i  yrkande  5  att
Exportkontrollrådet  alltid  skall   utvärdera
landlistorna innan det tas några slutgiltiga beslut
om exportdestinationer och därefter ge de svenska
förhandlarna ett mandat över vilka länder som kan
respektive   inte   kan   godkännas   som
exportdestinationer. I motionen anförs i yrkande 6
att Sverige skall upprätta ett omprövningssystem för
exportdestinationer, där Exportkontrollrådet alltid
skall utvärdera listor innan aktuellt krigsmateriel
exporteras.   I   yrkande   7  anförs  att
Exportkontrollrådet  alltid skall kunna  påkalla
omprövningar av landlistor  även efter det att
krigsmateriel börjat exporteras.
Sverige bör vidare verka för att samarbetsländerna
kommer överens om att man fryser exporten till de
länder som omprövas medan omprövningen pågår, anför
motionärerna i yrkande 8.
I kommittémotion 2000/01:U8 (fp) yrkande 1 begärs
ett riksdagens tillkännagivande av vad  som  i
motionen anförs om transatlantisk försvarsmateriell
samverkan.  Motionärerna menar att även om den
svenska  försvarsindustrin   håller  på  att
omstruktureras till att i hög utsträckning bli en
del av en europeisk industri får denna utveckling
inte  stå  i motsatsställning till att  svensk
försvarsindustri på egen hand också framgent kan
finna   samarbetspartner   inom   amerikansk
försvarsindustri.
I yrkande 2 anser motionärerna att en fortsatt
restriktiv syn på export av svensk försvarsmateriel
bör råda. Folkpartiet  menar  att  de  svenska
restriktiva reglerna skall gälla även inom ramen för
det nu ingångna ramavtalet och anför att detta bör
gälla alla exportprojekt där svenska komponenter
ingår till väsentlig del.
Vad  gäller  hanteringen  av  tillstånd  till
försvarsmaterielexport menar motionärerna i yrkande
3 att den svenska Exportkontrollnämnden alltid skall
ges möjlighet att komma in så tidigt i hanteringen
av ärenden med svenska komponenter att den kan få
ett reellt inflytande över bl.a. urvalet av länder.
Motionärerna vill även att andra stater ansluter
sig till en så restriktiv hållning som möjligt i
överensstämmelse  med  de  svenska reglerna och
kriterierna. I yrkande 4 anförs att regeringen bör
ta initiativ till att förmå främst medlemsstaterna
inom  EU  att  bedriva  en  mer  restriktiv
försvarsmaterielpolitik, och i yrkande 5 anförs att
regeringen inom ramavtalet bör ta initiativ till att
förmå de avtalsslutande staterna att bedriva en mer
restriktiv försvarsmaterielpolitik.

Utskottets överväganden

Utrikesutskottet vill inledningsvis framhålla att
försvarsindustrins  internationalisering  är  en
förutsättning för att Sverige skall kunna bibehålla
industrikapacitet i landet och säkra försvarsmaktens
materielförsörjning på den militära alliansfrihetens
grund. Avtalet ger också de bästa förutsättningarna
för en ekonomiskt sund försvarsindustri, vilket är
av vikt för att säkra en effektiv användning av
försvarets  resurser  för  materielanskaffning.
Utskottet menar  vidare  att ramavtalssamarbetet
kommer att underlätta och påskynda avvecklingen av
den  betydande  överkapacitet  som föreligger i
europeisk försvarsindustri. Eftersom överkapaciteten
har en exportdrivande effekt bedömer utskottet detta
som ett viktigt positivt resultat av processen.
Utskottet vill vidare anföra att om Sverige inte
inleder  ett närmare  samarbete  med  viktigare
producentländer i Europa kommer kontrollen över
försvarsindustrins verksamhet på sikt att urholkas.
Produktionen av nästa generation materiel kan komma
att förläggas till de länder som har den mest
tilltalande exportsynen ur industrins perspektiv. En
konkurrenssituation kan  då uppstå mellan olika
länder, med en press nedåt på exportkontrollkraven
som möjlig följd.
Utskottet vill understryka att det avtal som nu har
slutits  mellan   de  sex  ramavtalsparterna
neutraliserar     exportkontrollen     som
lokaliseringspåverkande faktor och ger dessutom goda
förutsättningar    för    en    ansvarsfull
exportkontrollpolitik, som inte kommer att vara
utpräglat nationell till sin karaktär. Ramavtalet
förväntas på sikt omfatta en betydande del av den
samlade  exporten  från  EU.  Enligt utskottets
bedömning får Sverige genom sitt deltagande en insyn
i - och möjlighet att påverka - exporten från Europa
på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.
Vidare konstaterar utskottet att den nationella
exportkontrollen bibehålls för de produkter som
svensk  försvarsindustri hittills utvecklat  och
marknadsfört på export. Ramavtalet avser i första
hand framtida produkter, dvs. utvecklingen av nästa
generation  försvarsmateriel  till  den  svenska
försvars-
makten.
Utrikesutskottet ser som en förutsättning  att
avtalet  är  förenligt med nu gällande svenska
exportkontrollregelverk och att kontrollen av de
produkter som läggs under ramavtalet kommer att
utövas genom det svenska regelverket.
Försvarsutskottet   anför  i  sitt  yttrande
2000/01:FöU3y bl.a. följande  med  anledning av
regeringens proposition:

Försvarsutskottet har vid flera tillfällen under de
senaste åren haft anledning att behandla frågor som
rört den svenska försvarsindustrins omstrukturering
och internationalisering. Utskottet delade således i
maj 1999, i den s.k. kontrollstationen, regeringens
bedömning att den framtida industriella förmågan i
väsentlig omfattning kommer att behöva baseras på
ömsesidiga industriella beroenden och på ett ökat
mellanstatligt samarbete (bet. 1998/99:FöU5 s. 62).
Utskottet återkom till frågan under våren 2000 och
framhöll då att det, liksom regeringen, ansåg att en
internationellt  väl  integrerad försvarsindustri
bidrar till att säkerställa en oberoende och för
våra  behov anpassad materielförsörjning. Svensk
försvarsindustris framtida möjligheter bygger på att
den har en internationellt intressant kompetens och
att den kan  utveckla och producera ömsesidigt
efterfrågade  materielsystem  och  komponenter.
Utskottet sade sig vidare dela regeringens bedömning
att mellanstatlig samverkan och ömsesidiga beroenden
ytterligare  behöver  utvecklas  för  att uppnå
tillräcklig säkerhet i den framtida materiel- och
kompetensförsörjningen.  Svenskt  deltagande  i
internationell samutveckling borde främst ske i
system som ingår i det svenska försvarets behov
eller där sådan utveckling bidrar till att viktiga
kompetensområden kan vidmakthållas inom landet. Den
svenska  försvarsindustrin  bör, sade utskottet,
aktivt delta i såväl nationell som internationell
omstrukturering. Vidare sades stödet till svensk
försvarsindustris exportansträngningar ha fortsatt
stor betydelse (bet. 1999/2000:FöU2 s. 176).
Utskottet har vid tre tillfällen - i juni 1998 samt
i maj och oktober 1999 -av representanter för
Regeringskansliet orienterats  om  det  pågående
arbetet med det nu aktuella ramavtalet för att
underlätta   omstruktureringen   av  europeisk
försvarsindustri. Härutöver har också utrikes- och
näringsutskotten orienterats. Försvarsministern har
lämnat information i kammaren.
Regeringen anför i proposition 2000/01:49 att en
säker  materielförsörjning är nödvändig för att
upprätthålla  trovärdigheten  för Försvarsmaktens
förmåga att kunna anpassas till nya hot och risker.
Utskottet  ansluter  sig  till den bedömningen.
Utskottet delar även regeringens bedömning att det
är  både  önskvärt  och  nödvändigt  att  våra
materielförsörjningsbehov    tryggas    genom
internationellt samarbete med dem som vi i övrigt
har ett nära säkerhetssamarbete med. Internationellt
samarbete och utveckling av ömsesidiga beroenden är
nämligen förutsättningar för att vi skall kunna
behålla   försvarsindustriell  kompetens  inom
nyckelområden och kunna säkra Försvars-
maktens   materielförsörjning   med   behållen
trovärdighet för vår säkerhetspolitiska linje.
Utskottet  konstaterar   att  regeringen  i
propositionen (s. 29) uppger att hänsyn tagits till
Sveriges säkerhetspolitiska linje i förhandlingarna
om det nu aktuella ramavtalet.
Utskottet konstaterar vidare att regeringen betonar
(s.  30)  att  förhandlingsresultatet  på  det
exportpolitiska området är fullt ut förenligt med
det svenska regelverket och att all utförsel från
Sverige skall ske på grundval av licenser som
utfärdas i enlighet med svensk lag under den grad av
offentlig insyn som råder i dag. Ett viktigt moment
inför utfärdandet av sådana licenser är att Sverige
infordrar slutanvändaråtaganden  som  svarar mot
licensernas omfattning.
Utskottet  konstaterar slutligen att regeringen
särskilt framhåller  (s.  35) att reglerna för
utrikessekretess, försvarssekretess och kommersiell
sekretess  (2  kap.  1 och 2 §§ samt 8 kap.
sekretesslagen 1980:100) är tillräckliga för att
Sverige skall kunna uppfylla ramavtalets krav på
sekretess.
I motion 2000/01:U6 (v) yrkande 1 yrkas att Sverige
bör verka för att de svenska riktlinjerna för export
av  krigsmateriel  skall  utgöra  grunden  för
upprättande   av  landlistor  över  godkända
exportdestinationer.  I  motion  2000/01:U7 (mp)
yrkande 2 anförs att Sverige skall ha som mål att
samtliga  samarbetsländer  skall  anpassa  sina
riktlinjer för krigsmaterielexport till det eller de
länder som har mest restriktiva riktlinjer, såsom
Sverige. I motion 2000/01:U8 (fp) yrkande 2 begärs
ett  riksdagens  tillkännagivande om vad som i
motionen anförts om en fortsatt restriktiv syn på
export av svensk försvarsmateriel. I samma motion
yrkande 5 anförs att regeringen inom ramavtalet bör
ta initiativ till att förmå de deltagande staterna
att    bedriva    en    mer   restriktiv
försvarsmaterielexportpolitik.
Försvarsutskottet  framhåller  i sitt  yttrande
2000/01:FöU3y att ramavtalet ger utrymme för en
fortsatt  restriktiv syn på export  av  svensk
försvarsmateriel.
Utrikesutskottet vill inledningsvis i denna del
påminna om det svenska regelverket på området. Dessa
riktlinjer  för  krigsmaterielexport  och  annan
utlandssamverkan  enligt  krigsmateriellagen, som
utskottet ställt sig bakom i  sitt  betänkande
1992/93:UU1 Krigsmaterielexport (prop. 1991/92:174,
rskr. 1992/93:61), innehåller tre kriterier som
måste vara uppfyllda för att tillstånd till utförsel
av krigsmateriel skall vara möjlig.
Utförsel skall för det första inte beviljas om det
skulle strida mot internationell överenskommelse som
Sverige har biträtt, mot beslut av FN:s säkerhetsråd
eller mot folkrättsliga  regler om export från
neutral stat under krig. Dessa  punkter  utgör
ovillkorliga  hinder  för  export om de skulle
föreligga.
För det andra bör utförsel ej lämnas om det avser
stat  där omfattande och grova kränkningar  av
mänskliga rättigheter förekommer.
Det tredje kriteriet är att utförseltillstånd ej
bör beviljas om det avser stat som befinner sig i
väpnad  konflikt  med annan stat, stat som är
invecklad i internationell konflikt som kan befaras
leda till väpnad konflikt eller stat som har inre
väpnande oroligheter.
Vidare stipuleras i riktlinjerna för tillämpning av
krigsmateriellagen att tillstånd endast får avse
stat, statlig myndighet eller av staten auktoriserad
mottagare.  Vid  utförsel  av materiel bör ett
slutanvändarintyg  eller  ett  intyg  om  egen
tillverkning (bearbetningsintyg) föreligga. En stat
som trots åtagande gentemot den svenska regeringen
har tillåtit  eller  underlåtit  att  förhindra
vidareexport av svensk krigsmateriel skall i princip
inte komma i fråga som mottagare av sådan material
från Sverige så länge omständigheterna kvarstår.
När det gäller avtal med utländsk part om gemensam
utveckling eller tillverkning av krigsmateriel skall
tillståndsbedömningen  utgå  från  de  angivna
grundläggande   kriterierna.   Utförsel   till
samarbetslandet, som följer av avtalet, bör enligt
riktlinjerna medges om inte ovillkorligt hinder
uppstår.
Utrikesutskottets  bedömning är att de svenska
riktlinjerna ej behöver  ändras  till följd av
ramavtalet. Utskottet menar således att de svenska
reglerna  även fortsättningsvis skall gälla och
konstaterar  att  detta  även ingår i avtalet.
Utskottet bedömer vidare att de svenska riktlinjerna
kommer  att  kunna  tillämpas  fullt  ut  på
samarbetsprojekten under ramavtalet.
Utskottet kan även i denna del konstatera att
Sverige genom samarbetet inom ramavtalet kommer att
få insyn i och möjlighet att påverka betydligt
större exportvolymer än de som i dag går ifrån
Sverige. Utskottet menar att den möjligheten bör
tillvaratas för att göra Sveriges syn på export
gällande i så  hög  utsträckning  som möjligt.
Utskottet vill framhålla att förhandlingarna kring
landlistor i första hand erbjuder tillfällen för
sådan  påverkan, men utskottet menar även  att
möjligheter att föra mer principiella diskussioner
om förhållningssätt visavi en problematisk region
eller destination bör tas till vara inom samarbetets
ram.
Med vad som ovan anförts anser utskottet  att
motionerna U6 (v) yrkande 1, U7 (mp) yrkande 2 samt
U8 (fp) yrkandena 2 och 5 kan besvaras.

I motion U8 (fp) anförs vidare i yrkande 4 att
regeringen bör ta initiativ till att förmå främst
medlemsstaterna inom EU  att  bedriva  en  mer
restriktiv försvarsmaterielpolitik.
Utrikesutskottet       noterar      att
exportkontrollbedömningar enligt ramavtalet skall
beakta kriterierna i EU:s uppförandekod. Dessa ger
uttryck för en restriktiv grundsyn menar utskottet.
Varje land vars industri deltar i ett projekt har en
vetorätt då  listor med exportdestinationer för
produkten upprättas eller ses över. Detta ger enligt
utskottets bedömning  goda  förutsättningar  för
Sverige att vidmakthålla en restriktiv syn när
riktlinjerna anger att så bör ske, dvs. i projekt
med stort svenskt innehåll.
Utrikesutskottet konstaterar  att intresset för
ramavtalet är stort bland övriga medlemsstater i EU.
Möjligheten  av  en  senare  utvidgning  av
deltagarkretsen  i  ramavtalet,  och  ett  mer
samstämmigt agerande av ramavtalets parter i den
löpande diskussionen om exportkontrollpolitik med
andra  EU-medlemmar  inom  ramen  för  EU:s
uppförandekod, ger enligt utskottets mening goda
förutsättningar  att  påverka även medlemsstater
utanför  ramavtalet  i  riktning  mot  större
restriktivitet.
Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
U8 (fp) yrkande 4 kan besvaras.

I motionerna U6 (v) yrkande 2 och U7 (mp) yrkande 3
anförs att Sverige bör offentliggöra landlistorna
över godkända mottagarländer för export efter att de
antagits av samtliga samarbetsländer.
Utrikesutskottet konstaterar att landlistor av det
slag som det här är fråga om förekommer sedan
tidigare i exportkontrollen, t.ex. i samband med
licensavtal. Sådana listor omfattas i regel av
kommersiell sekretess och utrikessekretess och är ej
offentliga handlingar. De listor som upprättas inom
ramavtalet kommer att bedömas på samma grunder som
dagens listor, dvs. enligt de allmänt gällande
bestämmelserna i sekretesslagen (SFS 1980:100).
Utskottet anser att det i sammanhanget är viktigt
att   understryka   att  den  kompletterande
öppenhetsåtgärd som Exportkontrollrådets fulla insyn
i licensärenden utgör även  kommer  att  gälla
exportprövningar under ramavtalet.
Utskottet vill vidare framhålla att riktlinjen på
området bör vara så stor offentlighet som möjligt
med respekt för vad som parterna i ramavtalet
överenskommer.
Med  vad som ovan anförts avstyrker  utskottet
motionerna 2000/01:U6 (v) yrkande 2 och U7 (mp)
yrkande 3.

Vänsterpartiet menar i motion U6 (v) yrkande 3 att
exporten av gemensamt producerad försvarsmateriel
till slutgiltigt destinationsland skall redovisas i
regeringens årliga skrivelse till riksdagen.
Miljöpartiet framför ett liknande yrkande i motion
U7 (mp) yrkande 4 och menar att Sverige skall
redovisa leveranser av gemensamt producerad materiel
i den årliga rapporten om vapenexport, oberoende av
från vilket land slutprodukten exporteras.
Utskottet vill inledningsvis framhålla att det ej
är lämpligt att offentliggöra information om ett
samarbetsprojekt  när  annat  berört  land inom
projektet ej gör detta. På detta område skulle det
vara att föredra  att  en samsyn råder mellan
samarbetsländerna, och utskottet ser därför positivt
på att regeringen avser att ta initiativ till en
diskussion med övriga ramavtalsparter för att se om
förutsättningar  föreligger  för  en  samordnad
rapportering  av ramavtalsprojekt  i  de  olika
offentliga nationella rapporterna.
Utskottet har vidare erfarit att regeringen kommer
att verka för en meningsfull statistikredovisning på
europeisk  nivå.  Utskottet  ser  positivt  på
regeringens ansträngningar härvidlag.
I övrigt anser utskottet att de svenska reglerna på
området skall gälla. Utskottet menar därvid att den
årliga skrivelsen till riksdagen i framtiden bör
innehålla en del som redovisar samarbetsprojekten
under ramavtalet.
Utrikesutskottet har vidare inhämtat att export
från Sverige kommer att redovisas av regeringen som
hittills i den årliga riksdagsskrivelsen, som då
även kommer att täcka den export som sker på
grundval av ramavtalet.
Med vad som ovan anförts anser utskottet  att
motionerna U6 (v) yrkande 3 och U7 (mp) yrkande 4
kan besvaras.

I motion U6 (v) yrkande 4 menar motionärerna att
Exportkontrollrådet skall ha rätt att utvärdera
landlistorna innan det tas några slutgiltiga beslut
om exportdestinationer och att Exportkontrollrådets
beslut därvid skall vara bindande. I motion U7 (mp)
yrkande 5 anförs att Exportkontrollrådet alltid
skall utvärdera landlistorna innan det tas några
slutgiltiga  beslut  om  exportdestinationer och
därefter ge de svenska förhandlarna ett mandat över
vilka  länder  som kan/inte kan godkännas  som
exportdestinationer.  Vad  gäller hanteringen av
tillstånd  till  försvarsmaterielexport  menar
motionärerna bakom motion U8 (fp) yrkande 3 att den
svenska Exportkontrollnämnden  alltid  skall ges
möjlighet att komma in så tidigt i hanteringen av
ärenden med svenska komponenter att den kan få ett
reellt inflytande över bl.a. urvalet av länder.
Det  är  utskottets  mening att en oförändrad
tillämpning av det svenska regelverket fordrar att
Exportkontrollrådet  hörs  innan  en  landlista
förhandlas och att rådets utlåtande utgör en viktig
grund för den svenska förhandlingsinstruktionen.
Exportkontrollrådet fattar  i dag inga bindande
beslut. Det kommer även i fortsättningen att ha en
rådgivande  karaktär,  men,  liksom hittills, i
praktiken ett mycket starkt inflytande över enskilda
ärenden,  Utskottet utgår från att  regeringens
strävan  förblir  att  bibehålla  ett  brett
partipolitiskt stöd för den förda exportpolitiken
samt att Exportkontrollrådet fortsätter att verka på
samma sätt som tidigare.
Med  vad som ovan anförts avstyrker  utskottet
motionerna U6 (v) yrkande 4 och U7 (mp) yrkande 5.
Utskottet anser att motion U8 (fp) yrkande 3 kan
besvaras med vad utskottet anfört.

I  motion  U6  (v)  yrkande  5  anförs  att
Exportkontrollrådet   alltid   skall   granska
landlistorna en gång till när produktionen är klar
och innan försvarsmateriel börjar exporteras. Ett
liknande krav framförs i motion U7 (mp) yrkande 6
där motionärerna anför att Sverige skall upprätta
ett  omprövningssystem  för  exportdestinationer,
enligt vilket Exportkontrollrådet  alltid  skall
utvärdera  listor  innan  aktuellt krigsmateriel
exporteras.
Utrikesutskottet kan konstatera att de rutiner och
procedurer som används i det svenska regelverket
stämmer väl överens med ramavtalets bestämmelser.
Liksom vid prövningen  av  svenska ärenden kan
Exportkontrollrådet återkomma till  ett tidigare
behandlat ärende, i det här fallet en landlista, om
förutsättningarna för den ursprungliga prövningen
ändrats på ett betydelsefullt sätt.
Utskottet noterar vidare att det i det svenska
regelverket betraktas som olämpligt att regelmässigt
överpröva tidigare lämnade förhandsbesked i ett
slutskede, då export precis skall äga rum. En
förändrad slutsats i detta skede kan ge upphov till
stor förtroendeskada både för Sverige som nation och
för den berörda industrin. Strävan är i stället att
uppmärksamma förändringar så tidigt som möjligt och
att i samband därmed genomföra en förnyad prövning
om skäl föreligger. Utskottet finner  en sådan
ordning tillfredsställande och menar att det är
tillräckligt med ett grundläggande beslut.
Med  vad  som ovan anförts avstyrker utskottet
motionerna U6 (v) yrkande 5 och U7 (mp) yrkande 6.

I motionerna U6 (v) yrkande 6 och U7 (mp) yrkande
7 anförs att Exportkontrollrådet alltid skall
kunna påkalla omprövningar av landlistor även
efter att krigsmateriel börjat exporteras.
I denna del konstaterar utrikesutskottet att varje
land, enligt ramavtalets artikel 13.3.b, har rätt
att begära en omprövning  när man bedömer att
omständigheterna motiverar det. Avtalets formulering
om "endast vid betydande förändringar." återspeglar
en praxis som tillämpas generellt, även i Sverige.
Vid  försvarsmaterielexport,  som  präglas  av
långsiktighet  och har starka säkerhetspolitiska
implikationer för mottagaren, strävar exporterande
land normalt efter att inte reagera alltför hastigt
på  en  begynnande  negativ  förändring i  ett
mottagarland.  Man  vill  vara  säker  på  att
förändringen inte är av tillfällig art. På samma
sätt reagerar man inte förhastat på en förbättring,
utan avvaktar med export ganska länge för att vara
säker  på  att  det  är fråga om en varaktig
förbättring. Utrikesutskottet finner denna ordning
tillfyllest.
Utrikesutskottet menar dock att regeringen bör
utnyttja ramavtalets bestämmelser för att begära
omprövning när omständigheterna  motiverar  det.
Utskottet vill understryka att Exportkontrollrådet
har en roll att spela även i sådana sammanhang.
Med vad som ovan anförts  anser utskottet att
motionerna U6 (v) yrkande 6 och U7 (mp) yrkande 7
kan besvaras.

Motionärerna bakom motion U7 (mp) yrkande 8 menar
att Sverige skall verka för att samarbetsländerna
kommer  överens om att exporten till  aktuellt
mottagarland fryses medan en omprövning pågår.
Utrikesutskottet kan konstatera vad gäller denna
fråga att ramavtalet ger en möjlighet (jfr artikel
13.3.b) för varje part som deltar i ett program
eller projekt att påkalla ett moratorium för export
av  den  aktuella produkten till en ifrågasatt
destination  så länge som konsultationer pågår.
Utskottet utgår från att regeringen kommer att
utnyttja denna möjlighet för att export som bedöms
olämplig inte skall komma till stånd under en
konsultationsfas.
Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
U7 (mp) yrkande 8 kan besvaras.

Motionärerna bakom motion U6 (v) yrkande 7 menar att
Sverige skall vara undantaget leveranstvång till
samarbetspartner i den händelse någon av dem hamnar
i konflikt eller krig.
Utrikesutskottet vill framhålla att regeringen har
haft  som  målsättning  för Sverige att  genom
ramavtalet förstärka förutsättningarna för fortsatta
leveranser till vårt eget land om vi skulle hamna i
konflikt eller krig. Utrikesutskottet ser positivt
på detta. Utskottet menar att avtalet väsentligt
förbättrar  förutsättningarna  för  att  trygga
materielförsörjningen,  såväl i fredstid som  i
nödläge, kris eller krig. Utskottet menar att en
säker  materielförsörjning är nödvändig för att
upprätthålla  trovärdigheten  för Försvarsmaktens
förmåga att kunna anpassas till nya hot och risker
som kan uppstå. Utskottet vill understryka att det
för ett militärt alliansfritt land som Sverige är
ett vitalt säkerhetspolitiskt intresse att omvärlden
har tilltro till landets anpassningsförmåga och
därmed till Sveriges förmåga att med egna militära
resurser försvara landet.
Utskottet noterar att regeringen i propositionen
framhåller att det i förhandlingarna har tagits
hänsyn till Sveriges säkerhetspolitiska linje, såsom
den  har  definierats av riksdagen. Enligt vad
regeringen redovisar i propositionen har parterna
enats om att utforma avtalet så att Sverige, om vi
så skulle välja, kan förklara sig neutralt och
avböja förslag om åtgärder som skulle strida mot en
sådan förklaring.
Utrikesutskottet  kan  således  konstatera  att
ramavtalet inte uppställer några hinder för Sverige
att ensidigt  utfärda en neutralitetsförklaring.
Sverige är under sådana omständigheter fritt att
avböja  sådana  åtgärder som skulle strida mot
Haagkonventionernas bestämmelser om neutral stats
skyldigheter i krig.
Dessa bestämmelser utesluter enbart aktuell stat
från att leverera försvarsmateriel ur egna förråd
till krigförande parter medan andra rättssubjekt
däremot  kan göra detta. Därmed utesluts  inte
industrileveranser. Dessa kan dock inte fortsätta om
en situation uppstår där en avtalspart blir föremål
för sanktionsbeslut fattat av FN:s säkerhetsråd.
Det är utskottets bedömning att leveranser från
svensk industri till samarbetsland som befinner sig
i  konflikt  och  som  inte  är  föremål  för
internationellt sanktionsbeslut inte står i strid
med den svenska lagstiftningens och riktlinjernas
särskilda bestämmelser vid samarbetsavtal. Enligt
dessa särskilda bestämmelser bör utförsel till ett
samarbetsland medges om inte ovillkorliga hinder
uppstår. Enligt riktlinjerna utgör  ovillkorliga
hinder bl.a. att utförsel eller utlandssamverkan
enligt krigsmateriellagen skulle strida mot beslut
av FN:s säkerhetsråd.
Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
U6 (v) yrkande 7 kan besvaras.

I motion U8 (fp) yrkande 1 menar motionärerna att
även om den svenska försvarsindustrin håller på att
omstruktureras till att i hög utsträckning bli en
del av en europeisk industri får denna utveckling
inte stå i  motsatsställning  till  att svensk
försvarsindustri på egen hand också framgent kan
finna   samarbetspartner   inom   amerikansk
försvarsindustri.
Försvarsutskottet  menar  i  sitt  yttrande
2000/01:FöU3y att det framförhandlade ramavtalet ger
utrymme   för   en   livskraftig   europeisk
försvarsindustri som kan samarbeta med amerikanska
företag på lika villkor och därmed utveckla den
transatlantiska länken.
Utrikesutskottet kan inledningsvis i denna del
konstatera att inget i ramavtalet begränsar svensk
industri att endast söka samarbete med de andra
avtalsparternas industri.
Utskottet noterar även att regeringen tydligt har
angivit  sin  inställning  till  transatlantiskt
samarbete i tidigare sammanhang. I propositionen
Totalförsvar  i  förnyelse  (prop.  1996/97:4)
konstateras att regeringen ansluter sig till den
bedömning som Försvarsberedningen framförde i sitt
betänkande (Ds 1996:51) om att Sverige borde ingå i
WEAG.  Regeringen  framförde  vidare  i  samma
proposition att materielförsörjningen i allt högre
utsträckning bör ske i nära samarbete med andra
europeiska länder och med USA. I propositionen
Förändrad  omvärld  -  omdanat  försvar  (prop.
1998/99:74) informerade regeringen om att Sverige
hösten 1997 blev observatör i WEAG.
Regeringen framförde även i samma proposition att
Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA när det
gäller samarbetet inom huvuddelen av våra inhemska
teknologiområden  intar en särställning.  Vidare
betonades i propositionen  att  det  europeiska
samarbetet bör bedrivas så att det inte inverkar
menligt på de transatlantiska relationerna.
I propositionen Det nya försvaret (1999/2000:30)
informerar regeringen om att ett arbete bedrivs inom
WEAG som syftar till  att  medge  observatörer
medlemskap. Förutsättningarna för detta arbete styrs
i  det längre perspektivet av den övergripande
processen att förbättra krishanteringsförmågan i EU
genom att överföra  vissa funktioner från VEU,
däribland samarbetet på  försvarsmaterielområdet.
Regeringen konstaterar vidare i denna proposition
att   komplexiteten   och   omfattningen  av
materielförsörjningen till det svenska försvaret
ställer krav på tekniköverföring från övriga Europa
och USA.
Regeringens beslut att ansöka om medlemskap i WEAG
föregicks under våren 2000 av dels information av
försvarsministern   i   utrikesutskottet   och
försvarsutskottet, dels information från regeringen
i kammaren.
I föreliggande proposition, 2000/01:49 (s. 6),
anför regeringen bl.a. följande:
Ökat europeiskt samarbete behövs för att bevara en
konkurrenskraftig försvarsindustri i Europa. Detta
har  betydelse  för  vår  säkerhetspolitiska
handlingsfrihet.  Alternativet  är ett  ensidigt
beroende  av import från framförallt  USA.  En
livskraftig europeisk industri har däremot möjlighet
att samarbeta  med amerikanska företag på lika
villkor och därmed utveckla den transatlantiska
länken.

Utrikesutskottet delar dessa bedömningar.

Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
U8 (fp) yrkande 1 kan besvaras.

I motion U7 (mp) yrkande 1 anförs att riksdagen bör
avslå  regeringens  proposition  2000/01:49  om
ramavtalet  mellan Frankrike, Italien,  Spanien,
Storbritannien, Sverige och Tyskland om åtgärder för
att underlätta omstrukturering och drift av den
europeiska försvarsindustrin.
Försvarsutskottet anför följande i sitt yttrande
2000/01:FöU3y:
Utskottet anser att det av regeringen presenterade
ramavtalet är följdriktigt med hänsyn till aktuella
ställningstaganden och uttalanden av riksdagen i
frågan om svensk försvarsindustris omstrukturering
och internationalisering. Riksdagen har successivt
informerats   om  arbetet  med  avtalet  i
sexnationsgruppen. Utskottet förordar därför att
riksdagen godkänner ramavtalet och samtidigt avslår
motion U7 (mp) förslag 1, som förordar avslag på
propositionen.

Utrikesutskottet delar försvarsutskottets bedömning
och   välkomnar   den   försvarsindustriella
förändringsprocess som inletts i Europa. Det är
utskottets   mening   att   försvarsindustrins
internationalisering är en förutsättning för att
industrikapacitet skall kunna bevaras i Sverige och
säkra    den    svenska    försvarsmaktens
materielförsörjning  med  bibehållande  av  vår
traditionella militära alliansfrihet. Utskottet vill
även framhålla att internationellt samarbete ger
goda förutsättningar för en ekonomiskt effektiv
försvarsindustri, vilket inte minst är viktigt för
att tillse att försvarets resurser räcker så långt
som möjligt. Det är vidare utskottets bedömning att
europeiskt  försvarsindustrisamarbete  kommer att
underlättas  och  påskynda  avvecklingen av den
exportdrivande överkapacitet som i dag föreligger i
europeisk försvarsindustri. Utskottet manar att av
såväl  säkerhetspolitiska  som  försvars-  och
industripolitiska skäl är det följaktligen av stort
värde att Sverige deltar i den omstrukturering som
måste äga rum i Europa.

Utrikesutskottet avstyrker därmed motion U7 (mp)
yrkande 1 samt tillstyrker propositionens yrkande om
godkännande av ramavtalet mellan Frankrike, Italien,
Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland om
åtgärder för att underlätta omstrukturering och
drift av den europeiska försvarsindustrin.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande Sveriges politik vad gäller
krigsmaterielexport
att riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U6
res. 1 (fp)
2. beträffande EU:s politik vad gäller
krigsmaterielexport
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U8
3. beträffande offentliggörande  av
landlistor
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:U6 yrkande
res. 2 (v, fp, mp)
4. beträffande redovisning av export
att riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U6               yr
5. beträffande Exportkontrollrådets
granskning
att riksdagen med avslag på motionerna 2000/01:U6        yrkande 4 oc
6. beträffande omprövning av
Exportkontrollrådet
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:U6 yrkande
res. 3 (v, mp)
7. beträffande omprövning av landlistor
att riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U6
8. beträffande frysning av export under
omprövning
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U7 yrkande 8        besvarad me
9. beträffande leveranstvång
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U6 yrkande 7        besvarad me
10. beträffande transatlantiskt
samarbete
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U8 yrkande 1
res. 4 (fp)
11. beträffande ramavtal mellan Frankrike,
Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland  om  åtgärder  för  att underlätta
omstrukturering och drift av den europeiska
försvarsindustrin
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:U7        yrkande 1 och me
res. 5 (v, mp)

Stockholm den 20 mars 2001

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola
Furubjelke (s), Göran Lennmarker
(m), Berndt Ekholm (s), Lars Ohly
(v), Holger Gustafsson (kd), Bertil
Persson (m), Carina Hägg (s),
Liselotte Wågö (m), Agneta Brendt
(s), Marianne Jönsson (s), Murad
Artin (v), Jan Erik Ågren (kd),
Marianne Samuelsson (mp), Marianne
Andersson (c), Karl-Göran Biörsmark
(fp), Birgitta Ahlqvist (s) och
Karin Enström (m).

Reservationer

1. Sveriges politik vad gäller
krigsmaterielexport (mom. 1)

Karl-Göran Biörsmark (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10
börjar med "Utrikesutskottets bedömning" och slutar
med "kan besvaras" bort ha följande lydelse:
Utskottet menar att det finns en uppenbar risk att
ett     institutionaliserat     europeiskt
försvarsmaterielsamarbete kommer att medföra att
svensk exportpolitik i praktiken anpassas  till
mindre restriktiv praxis i andra samarbetsländer,
även om detta inte är något formellt krav inom
ramavtalet. Utskottet anser att regeringen har en
benägenhet att i olika sammanhang med hjälp av
europeiskt samarbete glida in i en praxis, som
skulle vara svår att försvara på hemmaplan. Det nu
föreslagna  samarbetet  bör  enligt  utskottets
uppfattning  därför  knytas  till  en  fortsatt
restriktiv syn på export av svensk försvarsmateriel
samt till att den svenska regeringen verkar för att
denna syn får genomslag  också  hos  övriga i
ramavtalet deltagande stater.
Med det anförda tillstyrker utskottet motion U8
(fp) yrkandena 2 och 5. Motionerna U6 (v) yrkande 1
och U7 (mp) yrkande 2 kan besvaras med vad utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande Sveriges politik vad gäller
krigsmaterielexport
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:U8 yrkandena 2
och 5 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört samt förklarar motionerna
2000/01:U6 yrkande 1 och 2000/01:U7 yrkande 2
besvarade med vad utskottet anfört,

2. Offentliggörande av landlistor (mom. 3)

Lars  Ohly,  Murad  Artin (båda v), Karl-Göran
Biörsmark (fp) och Marianne Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10
börjar med "Utrikesutskottet konstaterar" och på s.
11 slutar med "yrkande 3" bort ha följande lydelse:
Utskottet menar att i det förslag till ramavtal som
regeringen föreslår föreligger en allvarlig brist på
öppenhet. Det står enligt utskottets mening i strid
med både den svenska regeringens intention att öka
öppenheten  i  Sverige  och  inom  EU och med
intentionerna  bakom  EU:s  uppförandekod  för
krigsmaterielexport. Att förhandlingar om landlistor
sker i hemlighet kan komma att leda till att insynen
och granskningen av vilken politik Sverige för när
det gäller handeln med krigsmateriel försvåras eller
förhindras, menar utskottet.
Utskottet  menar därför att landlistorna  över
godkända exportdestinationer  bör  offentliggöras
efter  det  att  de  antagits  av  samtliga
samarbetsländer.
Med vad som ovan anförts tillstyrker utskottet
motionerna 2000/01:U6 (v) yrkande 2 och 2000/01:U7
(mp) yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande offentliggörande av landlistor
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:U6 yrkande 2
och 2000/01:U7 yrkande 3 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,

3. Omprövning av Exportkontrollrådet
(mom. 6)

Lars  Ohly, Murad Artin (båda v) och Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 12
börjar med "Utrikes-utskottet kan" och slutar med
"yrkande 6" bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att det i det föreslagna
ramavtalet inte finns någon inbyggd procedur för
omprövning eller förnyad granskning av landlistorna.
Detta medför att beviljandet av tillstånd inte
alltid blir anpassat till de verkliga förhållandena
i  mottagarlandet  vid  exporttillfället.  Vid
exporttillfället kan det visa sig att en landlista
är inaktuell, menar utskottet.
Utskottet noterar att avtalet slår fast att ett
land får strykas från den vita listan "endast vid
betydande förändringar av dess interna förhållanden,
t.ex.  fullt inbördeskrig  eller  en  allvarlig
försämring av läget för de mänskliga rättigheterna".
Man räknar med att det kan ta upp till tre månader
att besluta om att ta bort ett land från listan.
Utskottet menar att det behövs en snabbare procedur
som  ger utrymme för  snabbare  reaktioner  på
uppflammande  konflikter  och  försämringar  av
situationen när det  gäller  demokrati  och de
mänskliga rättigheterna. Konflikterna kan blomma upp
mycket hastigt och krig med stora förluster av
människoliv  kan vara en realitet på betydligt
kortare tid än tre månader, menar utskottet.
Utskottet anser därför att Sverige bör upprätta ett
system där Exportkontrollrådet  alltid  granskar
landlistorna ytterligare en gång när produktionen är
klar och innan försvarsmateriel exporteras.
Med vad som ovan anförts tillstyrker utskottet
motionerna 2000/01:U6 (v) yrkande 5 och 2000/01:U7
(mp) yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.    beträffande    omprövning    av
Exportkontrollrådet
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:U6 yrkande 5
och 2000/01:U7 yrkande 6 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,

4. Transatlantiskt samarbete (mom. 10)

Karl-Göran Biörsmark (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14
börjar med "Utrikesutskottet kan" och på s. 15
slutar med "kan besvaras" bort ha följande lydelse:
Utskottet välkomnar det framlagda ramavtalet för
att underlätta omstrukturering och drift av den
europeiska försvarsindustrin. Utskottet konstaterar
att det är så att inget i ramavtalet formellt
begränsar svensk industri från att söka samarbete
med  försvarsindustri  utanför  kretsen   av
avtalsslutande stater.
Utskottet vill dock framföra sin oro över att
ramavtalet på många håll i Europa uppfattas som en
del av en strävan att upprätta ett mer jämbördigt
förhållande  mellan  den  europeiska  och  den
amerikanska    försvarsindustrin.   Utskottets
uppfattning är att  det  inte föreligger något
motsatsförhållande och att det inte ligger i svenskt
intresse att medverka till att förstärka den synen.
Regeringen bör därför i olika sammanhang, inom ramen
för det europeiska samarbetet, klargöra den svenska
ståndpunkten i detta avseende.
Utskottet   vill   framhålla   att   svensk
försvarsindustri är i starkt behov av ett ökat
samarbete såväl med europeisk som med amerikansk
försvarsindustri. Det är endast samarbetets innehåll
och förutsättningarna i det enskilda fallet som
skall avgöra valet av samarbetspartner.
Med vad som ovan anförts tillstyrker utskottet
motion U8 (fp) yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10. beträffande transatlantiskt samarbete
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:U8 yrkande 1 som
sin  mening  ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

5. Ramavtal mellan Frankrike, Italien,
Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland om åtgärder för att underlätta
omstrukturering och drift av den europeiska
försvarsindustrin (mom. 11)

Lars Ohly, Murad Artin  (båda v) och Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15
börjar med "Utrikesutskottet delar" och på s. 16
slutar med "försvarsindustrin" bort ha följande
lydelse:
Utskottet   delar   inte   regeringens  och
försvarsutskottets bedömning vad gäller ramavtalet
och  avstyrker  därmed  regeringens  förslag  i
proposition 2000/01:49 om godkännande av avtalet.
Med  vad  som  anförts  avstyrker  utskottet
propositionens förslag om godkännande av ramavtalet
mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien,
Sverige och Tyskland om åtgärder för att underlätta
omstrukturering  och drift  av  den  europeiska
försvarsindustrin och tillstyrker motion U7 (mp)
yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 11 bort ha
följande lydelse:
11. beträffande ramavtal mellan Frankrike,
Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland  om åtgärder  för  att  underlätta
omstrukturering och drift av den europeiska
försvarsindustrin
att riksdagen med avslag på propositionens
2000/01:49 förslag och med
anledning av motion 2000/01:U7
yrkande 1 inte godkänner ramavtalet
mellan Frankrike, Italien, Spanien,
Storbritannien, Sverige och
Tyskland om åtgärder för att
underlätta omstrukturering och
drift av den europeiska
försvarsindustrin.

Särskilda yttranden

1. Sveriges politik vad gäller
krigsmaterielexport (mom. 1)

Lars  Ohly, Murad Artin (båda v) och Marianne
Samuelsson (mp) anför:

Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det finns
en stor risk att Exportkontrollrådets inflytande
kommer att minska vad avser projekt som ingås under
det föreslagna ramavtalet. De landlistor som skall
upprättas skall visserligen i särskilt känsliga fall
uppvisas för Exportkontrollrådet, men det finns
ingen garanti för att Exportkontrollrådets beslut
kommer att gälla. Dessutom är det en bedömningsfråga
vad som avses med "särskilt känsliga fall". Risken
är därför stor  att  regeringen  bortser från
Exportkontrollrådets beslut och inte tar upp det
till  omförhandlingar  om den redan  upprättade
landlistan.

2. EU:s politik vad gäller
krigsmaterielexport (mom. 2)

Karl-Göran Biörsmark (fp) anför:

Den svenska regeringen bör inom ramen för EU verka
för att frågor rörande export av krigsmateriel
anpassas till den restriktiva praxis som gäller i
Sverige.

3. Redovisning av export (mom. 4)

Lars Ohly,  Murad  Artin  (båda v), Karl-Göran
Biörsmark (fp) och Marianne Samuelsson (mp) anför:

Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet anser
att risken är stor för att redovisningen av export
av materiel som producerats gemensamt - och som
borde redovisas i ländernas årliga rapporter om
krigsmaterielexport - kommer att försämras. Det
svårt att se hur denna konkret skall gå till.
Sannolikt kommer endast utförsel av krigsmateriel
till respektive samarbetsländer att redovisas, men
inte till vilket land den färdiga produkten har
exporterats. Det blir således svårt för allmänheten
att i regeringens årliga skrivelse till riksdagen om
krigsmaterielexporten      se      vilka
slutdestinationsländer som den gemensamt producerade
materielen exporterats till.
Regeringens årliga skrivelse till riksdagen är
redan i nuläget mycket begränsad och innehåller inte
alls  lika  mycket information som vissa andra
samarbetsländers  årliga  rapporter  till  sina
respektive parlament. En begränsad rapportering av
export  av  krigsmateriel  producerade,  som
ramavtalsprojekt skulle bli ännu ett steg mot ökad
slutenhet.
Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet menar
därför  att  exporten  av  gemensamt producerad
försvarsmateriel till slutgiltigt destinationsland
skall redovisas i regeringens årliga skrivelse till
riksdagen.

4. Exportkontrollrådets granskning (mom. 5)

Lars Ohly, Murad Artin (båda v)  och Marianne
Samuelsson (mp) anför:

Export av krigsmateriel är alltid problematisk, och
politiskt mycket känslig. Det politiska organ som
har att hantera dessa frågor på ett konkret plan och
i detalj är Exportkontrollrådet.  Därför  anser
Vänsterpartiet    och    Miljöpartiet   att
Exportkontrollrådet skall ha rätt att utvärdera de
vita listorna innan det fattas några slutgiltiga
beslut om exportdestinationer. Vi anser även att
Exportkontrollrådets  beslut  därvid  skall vara
bindande.

5. Exportkontrollrådets granskning (mom. 5)

Karl-Göran Biörsmark (fp) anför:

Det finns en klar risk att den fortsatta hanteringen
av  frågor  inom  ramen  för  samarbetet kring
ramavtalet,  inte minst på grund av de  stora
ekonomiska och även utrikespolitiska intressen som
berörs, kan komma att förskjuta tyngdpunkten i den
formella hanteringen av tillståndsfrågor utanför de
ramar som uppställs i ramavtalet. Det är därför
mycket angeläget att det från svensk sida allt
framgent  framhålls  nödvändigheten  av  att
Exportkontrollrådet  för  svensk del alltid ges
möjlighet att komma in så tidigt att ett reellt
inflytande över hanteringen kan säkerställas.

6. Omprövning av landlistor (mom. 7)

Lars Ohly, Murad  Artin (båda v) och Marianne
Samuelsson (mp) anför:

Vi har under senare tid kunnat se hur konflikter
hastigt - och t.o.m. oväntat - blossat upp och
övergått i krig. I sådana situationer  är det
uppenbart att regering och riksdag måste reagera
snabbare och mer flexibelt. Det kan hända att beslut
fattade om krigsmaterielexport måste ändras lika
snabbt. Att snabbt ändra bedömning då konflikter
övervunnits  eller  läget i fråga om mänskliga
rättigheter  förbättrats  är  inte  av  samma
angelägenhetsgrad.  Av  denna  anledning  anser
Vänsterpartiet    och    Miljöpartiet   att
Exportkontrollrådet bör ha rätt att vid tidpunkt som
rådet själv beslutar efterlysa omprövningar  av
landlistorna.

7. Frysning av export under omprövning
(mom. 8)

Marianne Samuelsson (mp) anför:

Sverige bör verka för att samarbetsländerna kommer
överens om att man fryser exporten till de länder
som omprövas medan omprövningen pågår.

8. Leveranstvång (mom. 9)

Lars Ohly, Murad Artin (båda v)  och Marianne
Samuelsson (mp) anför:

I  ramavtalet  åtar  sig  parterna att försöka
åstadkomma   en  obehindrad  överföring   av
försvarsmateriel  mellan sig. Avtalet innehåller
åtaganden om leveranssäkerhet  mellan  parterna.
Parterna  åtar  sig  att  - om en part begär
försvarsmateriel i händelse av nödläge, kris eller
väpnad konflikt - samråda i syfte att från egna
förråd tillhandahålla försvarsmateriel, antingen mot
ersättning eller utan ersättning.
Detta är ytterligare ett tecken på regeringens
otydlighet om den svenska  alliansfriheten  och
neutralitetspolitiken.  I  avtalet talas det om
leveranser av krigsmateriel till samarbetsländerna i
den händelse något av dem dras in i en väpnad
konflikt eller krig. Vänsterpartiet och Miljöpartiet
ser detta som ett avsteg från de svenska principerna
för krigsmaterielexport.
Eftersom ramavtalet omfattar  Sverige  och fem
Natoländer  innebär  det  att  Sverige  genom
leveransskyldigheten knyts närmare Nato.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser därför att
Sverige skall ha ett undantag från leveranstvånget
till samarbetsländer som befinner sig i konflikt
eller krig.
Försvarsutskottets yttrande
2000/01:FöU3y

Ramavtal om åtgärder för att underlätta
omstrukturering och drift av den europeiska
försvarsindustrin

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet  har  berett  försvarsutskottet
tillfälle att yttra sig över regeringens proposition
2000/01:49 Ett ramavtal  om  åtgärder  för att
underlätta  omstrukturering  och  drift  av den
europeiska  försvarsindustrin,  jämte tillhörande
motioner.

Regeringen

Bakgrund

Regeringen  anför  att  försvarsministrarna  i
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige
och Tyskland den 6 juli 1998 undertecknade en
gemensam avsiktsförklaring  om åtgärder för att
underlätta   omstrukturering   av   europeisk
försvarsindustri. Enligt avsiktsförklaringen fick en
exekutivkommitté, med en representant för vart och
ett av länderna, ansvar för att förhandla och lägga
fram förslag om internationella instrument inom
området.
Regeringen  anför  vidare  att  den  i  prop.
1999/2000:30  Det  nya  försvaret  redovisade
arbetsläget i förhandlingarna och då bedömde att en
överenskommelse torde bli av en sådan karaktär att
den borde underställas riksdagen för godkännande.
Den nämnda exekutivkommittén beslutade den 9 april
2000 och den 11 juli 2000 om förslag till ett
ramavtal  om  åtgärder  för  att  underlätta
omstrukturering  och  drift  av den  europeiska
försvarsindustrin. Regeringen beslutade den 20 juli
2000  att  avtalet skulle undertecknas. Avtalet
undertecknades den 27 juli 2000.
I sin bakgrundsteckning av ärendet anför regeringen
bl.a. följande.

Förutsättningarna   för   den    europeiska
försvarsindustrin har förändrats i grunden under det
senaste årtiondet. En ny säkerhetspolitisk karta har
ritats. Det föreligger inte längre något hot om en
väst-östlig  konfrontation.  Tyngdpunkten för de
europeiska försvarsmakterna förskjuts alltmer mot
internationell  samverkan  och  krishantering.
Tillsammans  utvecklar  medlemsstaterna  i  den
europeiska  unionen  en  gemensam  utrikes- och
säkerhetspolitik, och som en del av denna en militär
krishanteringsförmåga. Försvarsmakterna i tidigare
Warszawapaktländer,  Natoländer  och  militärt
alliansfria stater samverkar sedan flera år inom
ramen  för  Partnerskap för fred, PFF, och  i
fredsfrämjande operationer på Balkan.
Inom försvarsindustrin har utvecklingskostnaderna
för nya system höjts kraftigt i takt med att den
alltmer  har  utvecklats till en högteknologisk
sektor.
Gränsdragningen mellan militär och civil industri
har blivit mer otydlig än tidigare. Utveckling och
produktion inom civil industri bedrivs i dag i stor
utsträckning över nationella gränser.
Samtidigt har de europeiska staterna under 1990-
talet  minskat  sina försvarsutgifter  avsevärt.
Anslagen för materielanskaffning,  forskning och
utveckling har minskat. Detta har resulterat i
överkapacitet  och stora rationaliseringar  inom
försvarsindustrin.
Sammanfattningsvis,  säger  regeringen, har det
funnits ett starkt tryck på att omstrukturera och
rationalisera försvarsindustrin och på att öka den
internationella   samverkan   för  att  göra
materielförsörjningen mera rationell.
Under   de   allra   senaste   åren   har
försvarsindustriföretagen  i  Europa  inlett  en
industriell   konsolidering.  Tre  dominerande
försvarsindustriföretag  har  skapats,  nämligen
British  Aerospace  Systems  (BAe),  European
Aeronautics, Defence and Space Company (EADS) samt
Thales.
Utvecklingen  har  även  medfört  omfattande
förändringar  i  den  svenska försvarsindustrins
ägarstruktur. Saab AB har nyligen förvärvat Celsius
AB. Det engelska företaget Alvis Group Plc har
förvärvat Hägglunds Vehicle AB. Det tyska företaget
Howaltswerke Deutsche Werft AG har förvärvat Kockums
AB. Det amerikanska företaget United Defense har
förvärvat Bofors Weapon Systems AB. Regeringen har
ställt sig bakom dessa förändringar då de förbättrar
förutsättningarna  att  bibehålla  prioriterad
försvarsindustriell förmåga i Sverige och bidrar
till ett ömsesidigt industriellt beroende som ökar
försörjningstryggheten i kristider.
Regeringen anser att det tidigare målet, under
kalla  kriget,  att  ha  en  inhemsk oberoende
försvarsindustri inte längre är vare sig möjligt att
uppnå eller önskvärt med hänsyn till  Sveriges
intressen  och  försvarets  behov  i  det  nya
säkerhetspolitiska läget. Däremot, säger regeringen,
ligger det i vårt säkerhetspolitiska intresse att
samverka  med  andra  länder  om  gemensam
säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering. Det
är således naturligt att samverka inom området
materielförsörjning med länder med vilka vi i övrigt
har ett nära säkerhetssamarbete.
Ökat europeiskt samarbete behövs också för att
bevara  en  konkurrenskraftig försvarsindustri i
Europa.  Detta  har   betydelse   för  vår
säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Alternativet är
ett ensidigt beroende av import från framförallt
USA.
Regeringen betonar vidare att  det  i  dagens
föränderliga  värld  behövs stor flexibilitet i
materielförsörjningen så  att  den kan vara en
integrerad del av Försvarsmaktens anpassningsförmåga
inför nya hot och risker. Regeringen konstaterar att
det är ett vitalt säkerhetspolitiskt intresse för
ett militärt alliansfritt land som Sverige att
omvärlden har tilltro till vår anpassningsförmåga.
En hög leveranssäkerhet är följaktligen av största
betydelse.
Ett     framgångsrikt     internationellt
försvarsmaterielsamarbete   och   en   tryggad
materielförsörjning förutsätter, enligt regeringen,
att de deltagande länderna harmoniserar sina krav på
militär utrustning. Till  grund  för  en sådan
harmonisering bör ligga en gemensam analysprocess
för att skapa en gemensam syn på operativa behov.
Ökad interoperabilitet sägs också vara av stor
betydelse för att olika länders förband skall kunna
samverka i internationella fredsfrämjande insatser.
Med utgångspunkt i gemensamma materielkrav kan
forskning och utveckling i högre grad ske gemensamt.
Ett internationellt samarbete skulle kunna leda till
ett mera effektivt utnyttjande av de begränsade
resurserna för försvarsindustriell forskning och
utveckling.
På  exportkontrollområdet kommer varje  enskilt
industrisamarbete att fordra ett nära samspel mellan
berörda  regeringar.  Detta  samspel,  hävdar
regeringen, är så utformat att vårt nationella
inflytande över exporten kommer att kunna behållas.
Ett  effektivt försvarsindustrisamarbete  kräver
också ett flertal andra arrangemang, bl.a. åtgärder
för att säkerställa skyddet av sekretessbelagda
uppgifter.
Sammanfattningsvis  välkomnar  regeringen  den
försvarsindustriella förändringsprocess som inletts
i Europa. Försvarsindustrins internationalisering
sägs vara en förutsättning för att vi skall kunna
bevara industrikapacitet i Sverige och säkra vår
försvarsmakts materielförsörjning med bibehållande
av vår traditionella militära alliansfrihet. Av
såväl  säkerhetspolitiska  som  försvars-  och
industripolitiska skäl är det följaktligen av stort
värde att Sverige deltar i den omstrukturering som
måste äga rum i Europa.

Ramavtalet

Ramavtalet består av en ingress och nio avsnitt:
· Ingress.
·
· Syfte, definitioner och allmän  organisation.
Omfattar artiklarna 1-3.
·
· Leveranssäkerhet. Omfattar artiklarna 4-11.
·
· Förfaranden vid överföring och export. Omfattar
artiklarna 12-18.
·
· Säkerhetsskydd för sekretessbelagd information.
Omfattar artiklarna 19-27.
·
· Försvarsrelaterad  forskning  och  teknologi.
Omfattar artiklarna 28-36.
·
· Behandling  av teknisk information.  Omfattar
artiklarna 37-44.
·
· Harmonisering  av  militära  krav.  Omfattar
artiklarna 45-49.
·
· Skydd  av kommersiellt  känslig  information.
Omfattar artiklarna 50-54.
·
· Slutbestämmelser. Omfattar artiklarna 55-60.
·
I propositionen förklarar och kommenterar regeringen
de olika artiklarnas innebörd.

Regeringens förslag

Regeringen  föreslår  att  riksdagen  godkänner
ramavtalet mellan Frankrike,  Italien,  Spanien,
Storbritannien, Sverige och Tyskland om åtgärder för
att underlätta omstrukturering och drift av den
europeiska försvarsindustrin.

I sin motivering för förslaget anför regeringen
bl.a.

Regeringen har vid flera tidigare tillfällen, bl.a.
i  prop.  1999/2000:30  Det nya försvaret, för
riksdagen framhållit den stora betydelsen av ökat
internationellt  samarbete  för  den  framtida
materielförsörjningen till det svenska försvaret.
Regeringen anser att det avtal som förhandlats fram
överensstämmer väl med denna inriktning. Det ger i
första  hand  en grund för omstrukturering och
samverkan mellan de sex länderna och industrierna i
dem. Det ger i andra hand en grund för att utvidga
samverkan till att omfatta andra europeiska länder
och industrierna i dem. Regeringen anser vidare att
avtalet gynnar Sveriges förutsättningar att bevara
och utveckla den transatlantiska länken.
När det gäller frågan om leveranssäkerhet bedömer
regeringen  att  avtalet  väsentligt  förbättrar
förutsättningarna    för    att    trygga
materielförsörjningen, såväl i fredstid  som  i
nödläge, kris eller krig.
Regeringen anser att det är både önskvärt och
nödvändigt  att  våra  materielförsörjningsbehov
tryggas genom internationellt samarbete med länder
med  vilka  vi  i  övrigt  har  ett  nära
säkerhetssamarbete. Internationellt samarbete och
utvecklandet  av  ömsesidiga   beroenden  är
förutsättningar för att vi skall kunna bibehålla
försvarsindustriell  kompetens  på  strategiska
nyckelområden och kunna säkra vår försvarsmakts
materielförsörjning med bibehållen trovärdighet för
vår säkerhetspolitiska linje.
Avtalet sägs avsevärt underlätta tillskapandet av
sådana  ömsesidiga  beroenden  och  ger  därmed
förbättrade  möjligheter  för Sverige att kunna
anskaffa nödvändig försvarsmateriel även i ett läge
som  kräver  snabb  resursuppbyggnad.  Avtalet
innehåller dessutom åtaganden om leveranssäkerhet
som är avsedda att trygga materielförsörjning även i
händelse av höjd internationell spänning och ökad
efterfrågan på strategiskt viktiga produkter.
I förhandlingarna  sägs hänsyn ha tagits till
Sveriges säkerhetspolitiska linje, såsom den har
definierats av riksdagen.
Regeringen uppehåller sig i sin motivering ingående
vid förfaranden vid överföring och export.
Reglerna i avtalet om förfaranden vid överföring
och export sägs syfta dels till att underlätta
överföring mellan parterna av sådana komponenter,
delsystem och färdiga produkter som tas fram i
gränsöverskridande industrisamarbete, dels till att
bringa under likformig kontroll all export till
icke-part  av  samarbetsprodukter  eller  dessas
komponenter och delsystem, oavsett från vilken av
parterna exporten verkställs.
Avtalet, hävdar regeringen, förbättrar parternas
möjligheter att mellan sig överföra försvarsmateriel
och  försvarsmaterieltjänster.  Det  underlättar
därigenom industriell omstrukturering. Industrins
effektivitet och internationella  konkurrenskraft
främjas, samtidigt som avvecklingen av överkapacitet
påskyndas.  Vidare  bidrar  avtalet  till  att
säkerställa att export av utrustning som framställts
i ömsesidigt samarbete handhas på ett ansvarigt sätt
och  med  respekt  för  deltagande  staters
internationella  skyldigheter och  åtaganden  på
exportkontrollområdet, särskilt kriterierna i EU:s
uppförandekod.
En utgångspunkt sägs således ha varit att all
fysisk utförsel av krigsmateriel från respektive
part skall kontrolleras  genom redan etablerade
nationella regelverk.
En annan utgångspunkt har varit att de överenskomna
export-kontrollreglerna kan ge viktiga bidrag till
den leveranssäkerhet som avtalet syftar till att
främja, genom att möjliggöra  friare överföring av
materiel mellan parterna. Parterna har av denna
anledning varit överens om att avtalet bör ha en
sådan verkan att överföringen av samarbetsprodukter
till en annan part behandlas lika oavsett om den
mottagande  parten  är  direkt  delaktig  i
industrisamarbetet kring produkten eller inte. En
viktig förutsättning för denna likabehandling av
samtliga parter är att de parter som inte är direkt
delaktiga i ett industrisamarbete förbundit sig att
inte vidareexportera materielen till en icke-part
utan de deltagande parternas samtycke.
Enligt regeringen innebär den valda lösningen med
överenskomna landlistor att förutsättningarna för
export till icke-part blir desamma, oavsett var
produktionen förläggs. Det innebär att samarbetande
industriföretag får samma besked i exportfrågor
oavsett  var  de  väljer  att  förlägga  olika
delverksamheter.
Det   är   regeringens   bedömning   att
förhandlingsresultatet  på  det  exportpolitiska
området fullt ut är förenligt med det svenska
regelverket. De landlistor som fastställs projektvis
utgör förhandsbesked enligt det svenska regelverket.
Förslag till landlistor kommer att underställas det
parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet för
bedömning. All utförsel av materiel från Sverige
sker på grundval av licenser som utfärdas i enlighet
med svensk lag. Eftersom befintliga  procedurer
används för att hantera export från samarbetsprojekt
kommer den grad av offentlig insyn i den förda
politiken som råder i dag att gälla även dessa.
Vad   gäller   leveranssäkerheten  innehåller
ramavtalets artikel 6 en förpliktelse för parterna
att inte lägga hinder i vägen för leveranser från
berörda samarbeten till övriga signatärländer. Denna
utfästelse  är  av  stor vikt för det svenska
försvarets materielförsörjning i tider av kris eller
konflikt.   De   svenska  riktlinjerna   för
krigsmaterielexport  lämnar  utrymme  att  medge
utförsel från Sverige även  till ett land som
befinner sig i kris eller krig, om denna utförsel är
förknippad med samarbetsavtal, och är av vikt för
att säkra det svenska försvarets behov, och faller
under ett ingånget internationellt avtal.
Regeringen bedömer att den typ av projektlicens som
föreskrivs i avtalets artikel 12 är förenlig med
nuvarande svenska regelverk. Lagen (1992:1300) om
krigsmateriel föreskriver (6 §) att krigsmateriel
inte får föras ut ur landet utan tillstånd. Ett
viktigt moment inför utfärdandet av sådana licenser
är att Sverige infordrar slutanvändaråtaganden som
svarar mot licensernas omfattning. Det är således
väl förenligt med gällande svenska regelverk att i
enlighet med förpliktelserna i ramavtalet utfärda
licenser som avser all utförsel som sammanhänger med
ett noga specificerat projekt.
Artikel 13 föreskriver  bruket av listor över
tillåtna exportdestinationer som instrumentet för en
likformig exportkontroll hos alla de sex parterna.
Landlistor  används  redan  i  den  svenska
krigsmaterielexportkontrollen  i  samband  med
licensavtal  för  att  ge  en  utländsk  part
tillverkningsrätt, liksom i samband med avtal mellan
svensk  och  utländsk  part  om  samarbete  om
tillverkning och marknadsföring. Det finns i dessa
sammanhang ett naturligt behov att i förväg reglera
senare export till tredje land, på samma vis som
parterna i det nu aktuella avtalet avser att i
förväg  ge  industrin  tydliga  anvisningar  om
exportmöjligheterna för en produkt.
Det  förutsätts  att  listan  över  tillåtna
exportdestinationer upprättas på ett tidigt stadium
av  ett  projekt,  för  att  ge  deltagande
industriföretag vägledning för sin verksamhet.
I artikel 13 fastslås att skyddet av parternas
försvarsintressen utgör en av de faktorer som skall
beaktas  vid  fastställandet   av   tillåtna
exportdestinationer. Detta motsvaras i det svenska
regelverket av skrivningen i lagens 1 §, andra
stycket,   som   uttryckligen   anger   att
försvarsintressen  skall  beaktas i samband med
ärendets prövning.
I artikel 13 ges vidare tydliga anvisningar om att
ansvaret för att utfärda en exportlicens åvilar den
part inom vars jurisdiktion exportkontraktet faller.
Detta gör det möjligt för samverkande industrier att
inom  ramen  för  ett  projekt  bestämma  att
slutsammansättningen av en produkt skall ske i ett
land, men att en partner i ett annat deltagande land
ändå kan fungera som avtalsslutande part gentemot en
viss exportkund. Eftersom överenskomna exportregler
bygger  på  tillämpningen  av  hittillsvarande,
territoriellt      bundna      nationella
exportkontrollregelverk medför den valda lösningen
att den fysiska exporten av en samarbetsprodukt
måste  verkställas från det land som  beviljat
utförseltillståndet, även om det innebär att den
färdiga produkten först måste överföras "internt"
från den part där slutsammansättning sker, till den
part som utfärdar utförseltillståndet.
Artikel 14 berör samarbetsprojekt som initieras av
försvarsindustrin. Redan i 1988 års utförsellag
infördes  tillståndsplikt  för  utveckling  av
krigsmateriel för annans räkning. Som villkor för
tillstånd krävdes att verksamheten skulle främja en
teknisk utveckling som kunde nyttiggöras för den
svenska försvarskraften. Den praxis som utvecklats
sedan 1988 innebär att även projekt som i första
hand innebär utveckling för annans räkning medges,
om det kan visas att den bidrar till tryggandet av
en långsiktigare svensk materielförsörjning.
Det existerande svenska regelverket innehåller en
stark presumtion för att slutanvändaråtagande alltid
skall inhämtas (jfr prop. 1991/92:174, s. 73). Den
inriktning som kommer till uttryck i ramavtalets
artikel 16 moment 2 bedömer regeringen vara väl
förenlig med rådande svenska regelverk.
Sammanfattningsvis har regeringen funnit att den
överenskommelse som nåtts på exportkontrollområdet i
alla delar är förenlig med lagen (1992:1300) om
krigsmateriel och övriga delar av  det svenska
regelverket för exportkontroll.
När det gäller övriga sakområden anför regeringen att det
ingångna avtalet förbättrar parternas möjligheter
att anpassa förfarandena för säkerhetsklarering,
överföring  av  sekretessbelagd information samt
besök, i syfte att underlätta det industriella
samarbetet  utan  att  försvaga  skyddet  av
sekretessbelagda uppgifter.
All sekretessbelagd information som utväxlas mellan
parterna eller deras försvarsindustrier med stöd av
avtalet skall  sålunda hanteras i enlighet med
parternas nationella lagar och förordningar samt
bestämmelserna  i avtalet om säkerhetsskydd för
sekretessbelagd  information  och  bilagan  till
avtalet.   Reglerna   om   utrikessekretess,
försvarssekretess och kommersiell sekretess (2 kap.
1  och 2 §§ samt 8 kap.  sekretesslagen)  är
tillräckliga för att Sverige skall kunna uppfylla
avtalets krav på sekretess.
Genom  avtalet  förenklas,  säger  regeringen,
överföring av teknisk information, harmoniseras de
nationella  villkoren för behandling av teknisk
information  samt  minskas  restriktionerna  för
delgivning och nyttjande av teknisk information.

Motionerna

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens agerande
i den aktuella frågan. I kommittémotion U6 av Berit
Jóhannesson m.fl. (v) har motionärerna sålunda svårt
att förstå varför Sverige skall delta i åtgärder som
har till syfte att underlätta omstrukturering och
drift av den europeiska försvarsindustrin när export
av krigsmateriel enligt svensk lag är förbjuden och
att all  export  sker som undantag från denna
huvudregel. Vänsterpartiet vill i stället verka för
nedrustning och för att all svensk  export av
krigsmateriel successivt skall upphöra.
Motionärerna anför att Vänsterpartiet menar att
riktlinjerna  för  den  restriktiva  svenska
krigsmaterielexporten har tolkats på ett allt för
elastiskt sätt och att därför export skett till
länder som rimligen inte borde blivit godkända.
Motionärerna anser det uppenbart att Sverige, med
det av regeringen föreslagna avtalet, kommer att
tvingas mildra sin politik för krigsmaterielexporten
och anpassa sig till övriga länders mer liberala
förhållningssätt. Det aktuella avtalet sägs sålunda
lämna rum för olika tolkningar och leda till minskad
öppenhet och stora svårigheter att stoppa redan
inledda exporter.
Mot den bakgrunden framför motionärerna en rad
förslag som gäller tillämpningen av det föreslagna
avtalet. Sverige bör sålunda verka för att de
svenska riktlinjerna för export av krigsmateriel
skall utgöra grunden för att upprätta landlistor
över godkända exportdestinationer  (förslag  1).
Sverige bör offentliggöra dessa landlistor efter det
att de antagits av samarbetsländerna (förslag 2).
Exporten av gemensamt producerad försvarsmateriel
till slutligt destinationsland föreslås redovisas i
regeringens årliga skrivelse till riksdagen (förslag
3).
Motionärerna    föreslår    vidare    att
Exportkontrollrådet skall ha rätt att utvärdera de
s.k. vita listorna innan det fattas några slutliga
beslut   om  exportdestinationer   och   att
Exportkontrollrådets  beslut  därvid  skall vara
bindande (förslag 4). Sverige bör också upprätta ett
system  där  Exportkontrollrådet alltid granskar
landlistorna en gång till när produktionen är klar
och  innan  försvarsmateriel  börjar  exporteras
(förslag   5).   Likaledes   föreslås   att
Exportkontrollrådet skall ha rätt att när som helst
efterlysa omprövningar av landlistorna (förslag 6).
Slutligen  kritiserar motionärerna den del  av
avtalet som rör leveranser av krigsmateriel till
samarbetsländerna i den händelse någon av dem dras
in i en väpnad konflikt. Denna del sägs vara ett
klart  och  tydligt  avsteg  från  den svenska
neutralitetspolitiken. Motionärerna föreslår därför
att Sverige skall vara undantaget leveranstvång till
samarbetspartner som befinner sig i konflikt eller
krig (förslag 7).
I Miljöpartiets partimotion U7 av Matz Hammarström
m.fl. (mp) framförs likartade farhågor. Det nu
föreliggande ramavtalet sägs öka Miljöpartiets oro
för  att svensk  vapenexportpolicy  kommer  att
liberaliseras med följd att svensk krigsmateriel i
större utsträckning hamnar i krigförande länder och
diktaturer. Motionärerna betonar behovet av öppenhet
kring vapenexporten och hävdar att avtalet försvårar
allmänhetens insyn och parlamentarisk  kontroll.
Vidare anser motionärerna att avtalet får stora
konsekvenser  för  Sveriges  trovärdighet  som
alliansfritt land. Miljöpartiet föreslår därför att
riksdagen skall avslå regeringens proposition att
anta ramavtalet (förslag 1).
För det fall  att riksdagen ändå skulle anta
ramavtalet är det enligt motionärerna viktigt att
restriktiviteten med vapenhandeln behålls och att
riskerna för minskad öppenhet reduceras. I motionen
framförs därför sju förslag rörande tillämpningen av
ramavtalet. Till sin innebörd överensstämmer dessa
förslag med vad  Vänsterpartiet framfört i sin
kommittémotion U6 (v).
Miljöpartiet föreslår sålunda att Sverige skall ha
som mål att samtliga samarbetsländer skall anpassa
sina riktlinjer för krigsmaterielexport till det
eller de länder som har mest restriktiva riktlinjer
såsom Sverige (förslag 2) samt att Sverige skall
offentliggöra   landlistorna   över   godkända
exportdestinationer (förslag 3).
Motionärerna föreslår vidare att Sverige skall
redovisa leveranser av gemensamt producerad materiel
i den årliga rapporten om vapenexport (förslag 4).
Exportkontrollrådet bör alltid utvärdera landlistorna innan
slutliga beslut om exportdestinationer och därefter
ge de svenska förhandlarna ett mandat över vilka
länder som kan eller inte kan godkännas (förslag 5).
Exportkontrollrådet bör vidare alltid kunna påkalla
omprövning  av  landlistor,  även  efter  att
krigsmateriel börjat exporteras (förslag 7).
Slutligen föreslås i motionen att Sverige skall
upprätta    ett    omprövningssystem    för
exportdestinationer på landlistor (förslag 6) samt
att Sverige skall verka för att samarbetsländerna
kommer överens om att man fryser exporten till de
länder  som  omprövas medan omprövningen  pågår
(förslag 8).
Folkpartiet liberalerna anför i kommittémotion U8 av
Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp) att den tid är
ute då svenskt försvar var tillräckligt underlag för
en allsidig inhemsk  försvarsindustri.  I såväl
Sverige som i betydligt större nationer tvingas
försvarsindustrin   till   strukturförändringar.
Folkpartiet bejakar denna process.  Motionärerna
välkomnar därför det samarbete som nu etableras med
det föreliggande ramavtalet. Samarbetet får, säger
motionärerna, dock inte stå i motsatsställning till
att svensk försvarsindustri på egen hand också
framgent kan finna samarbetspartner inom amerikansk
försvarsindustri.  Riksdagen  bör  därför  för
regeringen  betona betydelsen av europeisk  och
transatlantisk försvarsmateriell samverkan (förslag
1).
Motionärerna anser att synen på export av svensk
försvarsmateriel fortfarande bör vara restriktiv
(förslag 2). En viktig del i tillståndsgivningen bör
därför vara att Exportkreditnämnden alltid  ges
möjlighet att tidigt komma in i hanteringen i
ärenden så att den får ett reellt inflytande över
länderlistan (förslag 3).
Motionärerna anser vidare att Sverige inom ramen
för ramavtalets samarbete bör verka för att övriga
samarbetspartner ansluter sig till en så restriktiv
hållning som möjligt i överensstämmelse med de
svenska reglerna (förslag 5). Sverige bör också
verka  för detta gentemot medlemsstaterna i EU
(förslag 4).

Försvarsutskottets överväganden

Försvarsutskottet har vid flera tillfällen under de
senaste åren haft anledning att behandla frågor som
rört den svenska försvarsindustrins omstrukturering
och internationalisering. Utskottet delade således i
maj 1999, i den s.k. kontrollstationen, regeringens
bedömning att den framtida industriella förmågan i
väsentlig omfattning kommer att behöva baseras på
ömsesidiga industriella beroenden och på ett ökat
mellanstatligt samarbete (bet. 1998/99:FöU5 s. 62).
Utskottet återkom till frågan under våren 2000 och
framhöll då att det, liksom regeringen, ansåg att en
internationellt  väl  integrerad försvarsindustri
bidrar till att säkerställa en oberoende och för
våra  behov anpassad materielförsörjning. Svensk
försvarsindustris framtida möjligheter bygger på att
den har en internationellt intressant kompetens och
att den kan  utveckla och producera ömsesidigt
efterfrågade  materielsystem  och  komponenter.
Utskottet sade sig vidare dela regeringens bedömning
att mellanstatlig samverkan och ömsesidiga beroenden
ytterligare  behöver  utvecklas  för  att uppnå
tillräcklig säkerhet i den framtida materiel- och
kompetensförsörjningen.  Svenskt  deltagande  i
internationell samutveckling borde främst ske i
system som ingår i det svenska försvarets behov
eller där sådan utveckling bidrar till att viktiga
kompetensområden kan vidmakthållas inom landet. Den
svenska  försvarsindustrin  bör, sade utskottet,
aktivt delta i såväl nationell som internationell
omstrukturering. Vidare sades stödet till svensk
försvarsindustris exportansträngningar ha fortsatt
stor betydelse (bet. 1999/2000:FöU2 s. 176).
Utskottet har vid tre tillfällen - i juni 1998 samt
i maj och oktober 1999 -av representanter för
Regeringskansliet orienterats  om  det  pågående
arbetet med det nu aktuella ramavtalet för att
underlätta   omstruktureringen   av  europeisk
försvarsindustri. Härutöver har också utrikes- och
näringsutskotten orienterats. Försvarsministern har
lämnat information i kammaren.
Regeringen anför i proposition 2000/01:49 att en
säker  materielförsörjning är nödvändig för att
upprätthålla  trovärdigheten  för Försvarsmaktens
förmåga att kunna anpassas till nya hot och risker.
Utskottet  ansluter  sig  till den bedömningen.
Utskottet delar även regeringens bedömning att det
är  både  önskvärt  och  nödvändigt  att  våra
materielförsörjningsbehov    tryggas    genom
internationellt samarbete med dem som vi i övrigt
har ett nära säkerhetssamarbete med. Internationellt
samarbete och utveckling av ömsesidiga beroenden är
nämligen förutsättningar för att vi skall kunna
behålla   försvarsindustriell  kompetens  inom
nyckelområden  och  kunna  säkra Försvarsmaktens
materielförsörjning med behållen trovärdighet för
vår säkerhetspolitiska linje.
Utskottet  konstaterar   att  regeringen  i
propositionen (s. 29) uppger att hänsyn tagits till
Sveriges säkerhetspolitiska linje i förhandlingarna
om det nu aktuella ramavtalet.
Utskottet konstaterar vidare att regeringen betonar
(s.  30)  att  förhandlingsresultatet  på  det
exportpolitiska området är fullt ut förenligt med
det svenska regelverket och att all utförsel från
Sverige skall ske på grundval av licenser som
utfärdas i enlighet med svensk lag under den grad av
offentlig insyn som råder i dag. Ett viktigt moment
inför utfärdandet av sådana licenser är att Sverige
infordrar slutanvändaråtaganden  som  svarar mot
licensernas omfattning.
Utskottet  konstaterar slutligen att regeringen
särskilt framhåller  (s.  35) att reglerna för
utrikessekretess, försvarssekretess och kommersiell
sekretess  (2  kap.  1 och 2 §§ samt 8 kap.
sekretesslagen 1980:100) är tillräckliga för att
Sverige skall kunna uppfylla ramavtalets krav på
sekretess.
Utskottet anser att det av regeringen presenterade
ramavtalet är följdriktigt med hänsyn till aktuella
ställningstaganden och uttalanden av riksdagen i
frågan om svensk försvarsindustris omstrukturering
och internationalisering. Riksdagen har successivt
informerats   om  arbetet  med  avtalet  i
sexnationsgruppen. Utskottet förordar därför att
riksdagen godkänner ramavtalet och samtidigt avslår
motion U7 (mp) förslag 1, som förordar avslag på
propositionen.
I motion U8 (fp) (förslag 1) påtalas behovet av en
fortsatt   europeisk   och   transatlantisk
försvarsmateriell samverkan. Utskottet anser att det
framförhandlade ramavtalet ger utrymme  för  en
livskraftig  europeisk  försvarsindustri som kan
samarbeta med amerikanska företag på lika villkor
och därmed utveckla den transatlantiska länken,
vilket också regeringen framhåller i propositionen.
Utskottet anser vidare att ramavtalet ger utrymme
för en fortsatt restriktiv syn på export av svensk
försvarsmateriel, vilket motion U8 (fp) förslag 2
betonar behov av.
Utskottet  konstaterar  att  övriga  motionsförslag  rör
tillämpningen  av det föreslagna ramavtalet och
avstår från att framföra  synpunkter  på dessa
förslag.

Stockholm den 8 mars 2001

På försvarsutskottets vägnar

Henrik Landerholm

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Henrik Landerholm (m),
Tone Tingsgård (s), Christer Skoog
(s), Karin Wegestål (s), Stig
Sandström (v), Olle Lindström (m),
Rolf Gunnarsson (m), Ola Rask (s),
Håkan Juholt (s), Berit Jóhannesson
(v), Margareta Viklund (kd), Lars
Ångström (mp), Erik Arthur Egervärn
(c), Runar Patriksson (fp), Björn
Leivik (m), Berndt Sköldestig (s)
och Amanda Agestav (kd).

Avvikande meningar

1. Berit Jóhannesson (v), Stig Sandström (v) och
Lars Ångström (mp) anför:

Försvarsutskottets  majoritet   påtalar,   som
regeringen, att avtalet är fullt förenligt med det
svenska regelverket  och att all utförsel från
Sverige skall ske på grundval av licenser som
utfärdas i enlighet med svensk lag under den grad av
offentlig insyn som råder i dag. Vänsterpartiet och
Miljöpartiet delar inte denna syn. Vi påtalar i
stället riskerna för att avtalet kommer att urgröpa
de  svenska  exportreglerna,  som  är  relativt
restriktiva, för att få till stånd en samsyn på de
s.k. landlistorna. Dessa listor skall enligt avtalet
beakta  kriterierna  i EU:s  uppförandekod  för
krigsmaterielexport (Code of Conduct). Koden har
skrivits under av EU:s samtliga medlemsländer. Trots
detta exporterar länder som skrivit under avtalet
krigsmateriel till bland annat Turkiet, Kina och Sri
Lanka. Eftersom reglerna tolkas olika i skilda
länder blir det ett starkt tryck på Sverige att
också sänka kontrollen av exporten till en lägre
nivå.
Likaså har de svenska reglerna ett relativt förbud
att  exportera  till  krigförande  länder.  Med
leveranssäkerhet i avtalet menas att om någon av de
avtalsslutande länderna kommer i konflikt skall de
garanteras  materiel.  Detta strider  mot  våra
nuvarande regler, men också  mot  den  svenska
neutralitetspolitiken.
Vi  delar  inte  heller  uppfattningen att den
offentliga insynen genom avtalet garanteras. Vi har
därför föreslagit ett flertal åtgärder som skulle
öka den offentliga insynen.

2. Runar Patriksson (fp) anför:

Folkpartiet välkomnar det framlagda ramavtalet för
att underlätta omstrukturering och drift av den
europeiska  försvarsindustrin.  Vi är emellertid
bekymrade över två förhållanden, som inte undanröjs
av föreliggande proposition.
Dels uppfattas ramavtalet på många håll som en del
av en strävan att upprätta ett mer jämbördigt
förhållande  mellan  den  europeiska  och  den
amerikanska försvarsindustrin. Vår uppfattning är
att det inte föreligger något motsatsförhållande och
att det inte ligger i svenskt intresse att medverka
till  att   förstärka  den  synen.  Svensk
försvarsindustri  har ett starkt behov av ökat
samarbete såväl med  svensk som med amerikansk
försvarsindustri. Det är endast samarbetets innehåll
och förutsättningar i det enskilda fallet, som skall
avgöra valet av samarbetspartner.
Dels  finns  det en uppenbar  risk  att  ett
institutionaliserat            europeiskt
försvarsmaterielsamarbete kommer att medföra att
svensk exportpolitik anpassas till mindre restriktiv
praxis  i  andra  samarbetsländer.  Den svenska
regeringen har en benägenhet att med hjälp av
europeiskt samarbete glida in i en praxis, som
skulle vara svår att försvara på hemmaplan. Det nu
föreslagna samarbetet bör därför knytas till en
fortsatt  restriktiv  syn  på export av svensk
försvarsmateriel.