Försvarsutskottets betänkande med anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående livränta till vissa personer

Försvarsutskottets bet 1972:FöU10

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut