Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

Justitieutskottets bet 2013/14:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2013

Beslut

Tillfälliga lagar om hemlig avlyssning och övervakning får förlängd giltighetstid (JuU7)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Enligt en särskild tidsbegränsad bestämmelse får hemliga tvångsmedel i vissa fall också användas i underrättelseverksamhet. Till hemliga tvångsmedel räknas rumsavlyssning, teleavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning som görs i hemlighet. Lagarna och den tidsbegränsade bestämmelsen gäller till 2013 års slut. Beslutet innebär att de ska fortsätta gälla till och med den 31 december 2014.

En utredning har gjorts om användningen av de tillfälliga lagarna. Den har kommit fram till att det finns ett påtagligt behov av regler för användningen av hemliga tvångsmedel vid brottsbekämpning. Regeringen arbetar just nu med att göra reglerna permanenta. I arbetet ingår bland annat att få en balans mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning och den grundlagsskyddade personliga integriteten. 

Riksdagen tycker det är bra att regeringen behandlar ärendet grundligt och sa ja till att förlänga giltighetstiden för de aktuella lagarna och bestämmelsen med ytterligare ett år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-17
Justering: 2013-11-05
Betänkande publicerat: 2013-11-05
Trycklov: 2013-11-05
Reservationer 5
bet 2013/14:JuU7

Tillfälliga lagar om hemlig avlyssning och övervakning får förlängd giltighetstid (JuU7)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Enligt en särskild tidsbegränsad bestämmelse får hemliga tvångsmedel i vissa fall också användas i underrättelseverksamhet. Till hemliga tvångsmedel räknas rumsavlyssning, teleavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning som görs i hemlighet. Lagarna och den tidsbegränsade bestämmelsen gäller till 2013 års slut och regeringen föreslår att de ska fortsätta gälla till och med den 31 december 2014.

En utredning har gjorts om användningen av de tillfälliga lagarna. Den har kommit fram till att det finns ett påtagligt behov av regler för användningen av hemliga tvångsmedel vid brottsbekämpning. Regeringen arbetar just nu med att göra reglerna permanenta. I arbetet ingår bland annat att få en balans mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning och den grundlagsskyddade personliga integriteten.

Justitieutskottet tycker det är bra att regeringen behandlar ärendet grundligt och anser därför att giltighetstiden för de aktuella lagarna och bestämmelsen bör förlängas med ytterligare ett år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-13
4

Beslut

Beslut: 2013-11-13
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju1 av Maria Ferm och Jens Holm (MP, V) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M920015
MP02005
FP20004
C19004
SD19001
V01405
KD17002
Totalt26534050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning,
2. lag om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
3. lag om fortsatt giltighet av lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott och
4. lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:180 punkterna 1-4.

3. Offentliga ombud i ärenden om hemlig teleövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju1 yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

4. Jourverksamhet vid allmänna domstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju1 yrkande 3.

Reservation 3 (MP, V)

5. Integritetsskyddsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju1 yrkande 4.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M930014
MP02005
FP20004
C19004
SD19001
V01405
KD17002
Totalt26634049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Regeringens årliga skrivelse om hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju1 yrkande 5.

Reservation 5 (MP, V)