Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (KFOR)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2008/09:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (UFöU2)

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka bestående av högst 540 personer till förfogande för ett fortsatt deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR). Ett förlängt mandat ligger inom ramen för den numera antagna budgeten. Riksdagen beslutade att mandattiden sätts till ett år, till och med utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Vid den truppbidragarkonferens som äger rum till våren bör regeringen redovisa att Sverige överväger att inleda en utfasning av sitt militära bidrag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motion 2008/09:U8 yrkande 2. Avslag på motion 2008/09:U8 yrkandena 1 och 3.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2008-12-11
Betänkande publicerat: 2008-12-11
Trycklov: 2008-12-11
Betänkande 2008/09:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2008-12-09, 2008-12-04

Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (UFöU2)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen mandat att ställa en väpnad styrka bestående av högst 540 personer till förfogande för ett fortsatt deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR). Ett förlängt mandat ligger inom ramen för den numera antagna budgeten. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att mandattiden sätts till ett år, till och med utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Vid den truppbidragarkonferens som äger rum till våren bör regeringen redovisa att Sverige överväger att inleda en utfasning av sitt militära bidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-18
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en svensk väpnad styrka om högst 540 personer till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR) t.o.m. utgången av december månad 2009, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:72 och motion 2008/09:U8 yrkande 2 och avslår motion 2008/09:U8 yrkandena 1 och 3.